Bakalářské studium

obor Čeština pro cizince

 

V akademickém roce 2017/2018 Ústav bohemistických studií neotevře první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2017 neuskuteční.

Bakalářský studijní obor čeština jako cizí jazyk, jehož základem je moderní filologie, je koncipován jako ucelený studijní program s výrazným praktickým zaměřením. To se týká nejen jazykové složky, ale i složky literární a kulturně historické. Velký důraz je kladen na prezentaci široce chápaných reálií (historie, geografie, státní zřízení, hospodářství, hudba, divadlo, film, výtvarné umění, architektura…). Obecná lingvistika i literární teorie je zastoupena jen okrajově, a to v rozsahu nezbytném pro poučeného uživatele jazyka a čtenáře. Důraz je kladen na synchronní pohled na jazyk – diachronní pohled je omezován pouze na nezbytné poznámky o zastaralosti nebo novosti některých morfologických, syntaktických či lexikálních jevů.

Průběh studia i jeho ukončení stanovují studijní plány oborů a studijní a zkušební řád. Bakalářské studium uzavírá bakalářská zkouška, jež se skládá z obhajoby bakalářské práce a z následné písemné práce a zkoušky z těchto předmětů: z českého jazyka, z české literatury, která má přesah do historie a reálií a zkouší se v rámci zadané literární otázky. Bakalářská zkouška je veřejná, skládá se před zkušební komisí. Zkouší se v češtině.

Zkušební okruhy pro SZZK z českého jazyka.

Zkušební okruhy pro SZZK z české literatury.

Pokyny k seznamu literatury k SZZK.

Ukázky klauzurních prací klauzura BC a BC text k reprodukci.

Pravidla pro evidenci, odevzdávání, náležitosti a formální úpravu závěrečných prací najdete opatření děkana č. 10/2014.

Úvod > Studium > Druhy studia > Bakalářské studium