Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor

Ústav bohemistických studií otevírá v rámci studijního programu filologie tříleté bakalářské studium studijního oboru čeština pro cizince. Obor čeština pro cizince není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština.

V akademickém roce 2017/2018 nebude otevřen první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince
, přijímací řízení se proto v roce 2016 neuskuteční.  Předpokládáme, že bakalářské studium oboru Čeština pro cizince bude po schválení akreditace opět otevřeno v akademickém roce 2018/19.

Tento studijní obor je určen zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR, kteří již ovládají základy praktického českého jazyka; studium oboru čeština pro cizince předpokládá už při přijetí na fakultu solidní znalost češtiny, neboť jazykem výuky je v rámci tohoto oboru čeština. Mohou to být i lidé, kteří absolvovali na našich či zahraničních vysokých školách studium nejrůznějších oborů (humanitních i technických), a studiem bakalářského studijního programu čeština jako cizí jazyk chtějí získat takové znalosti českého jazyka a české kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít a pracovat v českém kulturním prostředí a nebo udržovat odborné kontakty s českými firmami i státními institucemi. Bakalářské studium oboru čeština pro cizince je vhodné i pro budoucí diplomaty, a to jako doplňující studium češtiny a českých reálií. Absolventi tohoto typu studia se mohou uplatnit ve svých zemích nebo na zastupitelských úřadech v ČR jako odborní pracovníci, průvodci, či příležitostní překladatelé a tlumočníci. Najdou uplatnění i na českých zastupitelských úřadech v zahraničí. Dále to mohou být i ti, kteří touto formou studia chtějí získat takové znalosti českého jazyka, které by jim umožnily plnohodnotné studium jiných oborů na českých vysokých školách.

Navazující magisterský studijní obor

Ústav bohemistických studií otevírá v rámci studijního programu Filologie 7310 dvouleté navazující magisterské studium oboru čeština pro cizince. Toto studium je prezenční jednooborové.

V akademickém roce 2017/2018 nebude otevřen první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2017 neuskuteční.  Předpokládáme, že bakalářské studium oboru Čeština pro cizince bude po schválení akreditace opět otevřeno v akademickém roce 2018/19.

Navazující magisterské studium češtiny pro cizince je zaměřeno na pokročilé odborné i praktické zvládnutí českého jazyka a české literatury. Současně nabízí určité mezioborové přesahy, např. rozšíření znalostí obecného slavistického základu, obecné lingvistiky, literární teorie aj. Vytváří i vhodné předpoklady k tomu, aby nadaní studenti dále pokračovali v postgraduálním studiu bohemistiky na FF UK nebo na jiných vysokoškolských pracovištích s příslušnou akreditací.

Teoretické a metodologické poznatky posluchačů oboru i jejich praktické dovednosti jim umožní nalézat odpovídající uplatnění v praxi (viz bakalářský studijní program).

Kurzy češtiny pro stážisty a postgraduanty

Kurz je určen pro stážisty mezivládních a meziuniverzitních výměn,kteří studují na Filozofické fakultě češtinu nebo příbuzný obor.

Informace o podmínkách přijetí získá uchazeč na zahraničním oddělení FF UK

Úvod > Uchazeč > Charakteristika oboru