Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium českého jazyka v Ústavu bohemistických studií

V roce 2015 při restrukturalizačních procesech nebyla ústavu prodloužena stávající akreditace, která by umožňovala přijímání studentů do bakalářského a navazujícího magisterského studia, resp. byla pouze prodloužena tzv. akreditace na dostudování. Zároveň v tomto okamžiku ústav začal pracovat na reformě oboru, který měl vyústit v podání akreditace nového oboru Bohemistika pro cizince, tato akreditace měla být Akreditační komisi předložena na podzim 2016.  Situace se pro ÚBS bohužel vyhrotila v okamžiku, kdy na jaře 2016 byla podepsána novela zákona o vysokých školách, v jehož důsledku není v současné době možné o akreditaci Bohemistiky pro cizince požádat. Protože v současné době je v intenzivním jednání podoba institucionální akreditace celé Univerzity Karlovy, nezbývá než na možnost akreditace dílčího programu čekat.

Tato situace je pochopitelně pro celý ústav, ale i pro zájemce o studium velmi nepříjemná a profesně destabilizující. Rádi bychom proto vyjádřili poděkování všem kolegům a studentům, kteří se na nás obracejí, aby nám vyjádřili svou účast, ale především podporu.

Období, které není příznivé pedagogicky, však nehodláme strávit pasivním čekáním. Jestliže není možné, abychom se ve výuce věnovali novým bakalářským a magisterským studentům, věnujeme tento čas zahraničním postgraduantům a stážistům. Stejnou měrou chápeme tento čas jako otevřenou možnost vlastního odborného růstu a přípravy nových teoretických textů a výukových materiálů. Věříme, že v okamžiku možnosti nové akreditace budou připraveny atraktivní výukové programy, které budou koncipovány tak, aby odpovídaly současnému stavu bádání v oblasti jazykovědy, literární vědy, historie a kultury.

Bakalářský studijní obor

V akademickém roce 2017/2018 nebude otevřen první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2017 neuskuteční.  Předpokládáme, že bakalářské studium oboru Čeština pro cizince bude po schválení akreditace opět otevřeno v akademickém roce 2018/19.

Přijímací zkouška je dvoukolová a koná se v českém jazyce.

První část (první kolo) má podobu písemného testu(viz přijímací test), v němž je zjišťován všeobecný přehled a některé znalosti ze středoškolských předmětů, které se vztahují ke zvolenému programu. Uchazeči o obor čeština pro cizince prokáží vedle všeobecných předpokladů pro studium filologických disciplin i odpovídající stupeň komunikativních znalostí českého jazyka, všeobecné znalosti české literatury, kultury a historie.

Druhá část (druhé kolo) je ústní a skládá se před komisí, která je tvořena ze zástupců oboru. Předmětem ústní zkoušky je zjišťování předpokladů k filologickému studiu, specifikuje se odpovídající stupeň praktického zvládnutí českého jazyka minimálně na úrovni standardu B 1  dle Společného evropského referenčního rámce. Dále se zjišťuje čtenářská vyspělost uchazeče rozhovorem nad seznamem četby české krásné literatury. Ústní část se zaměřuje i na další všeobecné znalosti a na celkovou motivaci ke studiu zvoleného oboru. Organizace přijímací zkoušky a způsob hodnocení se řídí schválenými zásadami přijímacího řízení na Filozofickou fakultu UK.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK a v podmínkách přijímacího řízení

Navazující magisterský studijní obor

V akademickém roce 2017/2018 nebude otevřen první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2017 neuskuteční. Předpokládáme, že bakalářské studium oboru Čeština pro cizince bude po schválení akreditace opět otevřeno v akademickém roce 2018/19.

Přijímací zkouška na tento typ studia je dvoukolová.V prvním kole absolvují uchazeči písemný test z české mluvnice, ze znalosti lingvistické a literárněvědné terminologie i ze znalosti české kultury, historie i českých reálií aj. (viz modelový test). Součástí písemného testu bude také produkce na zadané téma.

Ve druhém kole následuje ústní pohovor. Sleduje uchazečovu znalost českého jazyka, české literatury (uchazeč musí předložit seznam četby) a kultury, hodnotí se rovněž jeho předpoklady pro studium filologického oboru i jeho motivace ke studiu.

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky předpokládá vedle náležitých studijních předpokladů pokročilou odbornou i praktickou znalost češtiny, české literatury i velmi dobrý kulturně-historický rozhled uchazeče.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK a v podmínkách přijímacího řízení

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení