Profil absolventa

Bakalářský studijní obor

 

Absolvent bakalářského studia bude po absolvování praktických jazykových kurzů ovládat český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikativních situacích na úrovni odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce, bude vybaven základními teoretickými znalostmi bohemistiky, tj. lingvistického popisu češtiny a přehlednými znalostmi literárních a kulturních dějin českých zemí, a vhledem do evropského filologického myšlení a evropské kultury a bude připraven k navazujícímu magisterskému studiu.

Absolventi získají takové znalosti českého jazyka a českých reálií, které jim umožní i studium jiných oborů (bakalářských i magisterských) na českých vysokých školách.

Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu češtiny pro cizince; studenti, kteří v bakalářském studiu dosáhli vynikajících studijních výsledků, se mohou ucházet i o přijetí k navazujícímu magisterskému studijnímu oboru český jazyk a literatura (tj. „čeština pro Čechy“). Dále mohou absolventi bakalářského studia oboru čeština pro cizince pokračovat ve studiu v navazujících magisterských programech na Fakultě sociálních věd UK (kupř. žurnalistika) nebo na českých filozofických fakultách, event. mohou pokračovat ve studiu slavistických oborů na univerzitách ve svých mateřských zemích.

Navazující magisterský studijní obor

 

Absolvent se bezpečně domluví česky, rozumí běžně mluvenému slovu a čte texty běžné i beletristické, po přípravě i odborné. Vyjadřuje se plynule ústně i písemně, srozumitelně stylizuje své myšlenky a užívá přitom i idiomatických a frazeologických obratů. Jeho jazyková kompetence odpovídá úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyka. Stupeň jeho teoretických i praktických znalostí českého jazyka a literatury i znalostí obecné lingvistiky a teorie literatury je dostatečný pro to, aby nalezl uplatnění v oblasti badatelské i pedagogické práce v oboru bohemistiky a slavistiky. Může se ucházet o přijetí do doktorského studia českého jazyka, literatury i obecné lingvistiky a slavistiky na FF UK v Praze i na jiných českých i zahraničních vysokých školách.

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa