ČEŠTINA A RUŠTINA V KONTAKTU

Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí

Koncem roku 2016 vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy monografii ČEŠTINA A RUŠTINA V KONTAKTU. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí, jež vznikla pod vedením prof. Hany Gladkové jako jeden z výstupů projektu GAČR P406/12/J010 Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým. Monografie je dílem kolektivu řešitelů tohoto grantu a jeho členy byli též Mgr. Darina Ivanovová a PhDr. Jiří Hasil, Ph.D. z Ústavu bohemistických studií.

Monografie tematicky navazuje na publikaci Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non-standard varieties of German and Czech a podává ucelenější obraz o řečovém chování a o metodách jeho výzkumu v ruskojazyčné menšině v ČR. Pozornost věnuje povaze a typologii chyb, které se vyskytují v jazykových projevech ruskojazyčných příslušníků na různých jazykových rovinách. Cílem publikace je zpřístupnit zajímavá data z terénního výzkumu ruskojazyčné komunity v Česku a přispět k rozšíření povědomí majoritní společnosti o skupině ruskojazyčných přistěhovalců.

Úvod > Nástěnka > ČEŠTINA A RUŠTINA V KONTAKTU