4EU+ kurzy

Letní semestr 2023/24

Jazykový workshop (ACC500129)

Vyučující: M. Boccou Kestřánková

Předmět Jazykový workshop je založen na samostatné práci studentů, na konzultacích (jak s vedením kurzu, tak s vedoucími svých výzkumů / prací), na přípravě „konference nanečisto“ a na účasti na ní. Každý si zvolí téma odborného příspěvku, vytvoří návrh abstraktu, napíše příspěvek podle zadaných parametrů. Seminaristé mají možnost pravidelně konzultovat s vedením kurzu jak obsah, tak organizační záležitosti. Z hlediska organizace budou seminaristé samostatně připravovat program závěrečného dvoudenního setkání, připravovat anotace, starat se o propagaci, zajišťovat publikum (osobní pozvání kapacit oboru) a rozdělovat si role pro realizaci akce (pozvánka, program, mediace sekcí…). Publikum budou tvořit jak studenti, tak odborná veřejnost (např. vedoucí bakalářských / diplomových prací, pozvané kapacity). Zásadní povinností pro udělení atestace je připravit si konferenční příspěvek (a to včetně náležitostí jako abstrakt, informace o autorovi) a na konferenci příspěvek osobně prezentovat. „Konference nanečisto“ bude probíhat hybridně, tedy prezenčně i online. Online účast je určena zejména pro zahraniční bohemisty a zahraniční publikum. Přestože je konference hybridní, nejsou přijímány příspěvky předtočené. Atestaci z předmětu je možné získat pouze v rámci daného akademického roku.

Kurz má dva hlavní cíle: oborný, organizační.

Za prvé je cílem seznámit studenty s obvyklým průběhem odborných setkání, s konferenčním jednáním. Motivací k tvorbě tohoto předmětu jsou reálné potřeby vysokoškolských studentů, neboť jako budoucí účastníci odborných konferencí si potřebují vyzkoušet pod odborným vedením připravit svůj první konferenční příspěvek.

Za druhé je cílem, aby se studenti naučili konferenci sami připravovat, čímž nabyli zkušenost s organizací podobných odborných akcí a mohli je v budoucnu realizovat. Vzhledem k odborným, organizačním i osobnostním požadavkům, které jsou kladeny na studenty, bude konference uspořádána na univerzitní půdě a bude zpřístupněna zvanému publiku, bude tedy uskutečněna v prostředí, které je studentům známé.

Konference nanečisto proběhne v červnu 2024. Dvoudenní akce je předběžně plánována jako jednodenní prezentace příspěvků, přičemž druhý den bude probíhat zpětná vazba (tyto skutečnosti se mohou měnit podle množství zapsaných studentů).

Zimní semestr 2023/24

Čeština pro cizince a pro krajany, úroveň B2 a C1 (ACCE00163)

Vyučující: M. Boccou Kestřánková

Seminář je určen studentům, kteří jsou cizinci učící se češtinu nebo uživatelé češtiny jako jazyka zděděného (tzv. krajané). Předmět je založen na individuálním přístupu ke studentům, na systematické práci zlepšování těch řečových činností, které studenti potřebují systematicky rozvíjet a zvyšovat v nich své schopnosti a dovednosti – pro rozvoj úrovně C1 je individuální přístup nezbytný.
Z těchto důvodů seminář probíhá výhradně v malé skupině. Práce spočívá především v plnění domácích úkolů, konzultacích a v diskusích nad problematickými oblastmi, kterým studenti čelí a na které je třeba nahlížet specificky (u uživatelů jazyka zděděného navíc nelze na jazyk nahlížet ani z perspektivy výuky jazyka cizího ani jazyka mateřského). Do semináře budou připravovány speciální materiály zohledňující potřeby seminaristů.
Seminář probíhá online.

Kurz má dva základní cíle:

1)    rozvíjet uvedené jazykové úrovně studentů (krajanů, cizinců) učících se češtině, neboť těchto mluvčí je omezené množství (navíc v případě češtiny – jazyk náležícího mezi „less widely spoken languages“),

2)    propojit tyto uživatele češtiny úrovní B2, C1, jejichž background je rozdílný, přesto je spojuje možné osobní a profesní využití češtiny ve světě.

Letní semestr 2022/23

Seminář pro krajany (ACCE00159)

plakát SEMINÁŘ PRO KRAJANY

Seminář je určený studentům-krajanům, tedy studentům, kteří mají rodinné kořeny spojeny s Českou republikou. Probíhá v letním semestru 2022/23 online – zařazen do kurzů virtuální mobility UK (POVIM fund, 4EU+ Shared Courses), mohou se ho zúčastnit i studenti žijící mimo ČR. Práce bude probíhat výhradně v malé skupině, vychází z individuální práce se studenty.

Cíli semináře jsou:

1) podle profilu konkrétního studenta-krajana systematicky zvyšovat jeho úroveň češtiny (zaměřit se na překonání potíží, které krajané v češtině mívají),

2) posílit u studentů-krajanů vnímání češtiny jako součásti identity,

3) seznámit studenty-krajany se zdrojovými dokumenty, které jim pomohou i po splnění semináře rozvíjet jejich jazykové schopnosti a dovednosti v češtině.

Podmínky pro vstup do semináře: 1) být student-krajan, 2) ovládat češtinu minimálně na úrovni B1 podle SERRJ.

Úvod > Kurzy češtiny > 4EU+ kurzy