Kurzy češtiny pro zahraniční studenty FF UK

Výuka českého jazyka pro stážisty a postgraduanty FF UK
Zajišťuje Ústav bohemistických studií FF UK

Rozřazovací test pro stážisty v kurzu čeština pro cizince v ÚBS  se bude konat ve čtvrtek 20. 2. 2020  od 9.10  do 10:45 v místnosti č. 200 v hlavní budově.

Rozřazení do skupin.

Výuka bude začínat v pondělí 24. 2. 2020 podle rozvrhu.

Rozvrh:

Rozvrh pro stážisty LS 2019_20

 

Kurz je určen pro stážisty mezivládních a meziuniverzitních výměn, studentů Erasmus, Ceepus apod., kteří studují na Filozofické fakultě češtinu nebo příbuzný obor. Studenti z jiných fakult Univerzity Karlovy platí 240 Eur za 1 semestr.

Kurz je určen pro mírně pokročilé až pokročilé studenty. Začátečníci budou mít výuku v ÚČJTK (informace p. Jamin e.mail: renata.jamin@ff.cuni.cz nebo p. Davidson White, e-mail: Imogen.DavidsonWhite@ff.cuni.cz , ostatní v ÚBS.

Koncepce

Cílem kurzů českého jazyka pro postgraduanty a stážisty je poskytnout zahraničním studentům a
kolegům možnost zdokonalovat se v českém jazyce během jejich odborných stáží na FF UK.
Koncepce kurzů není zacílena pouze na výuky, jaká bývá poskytována jazykovými školami, tj. na
výuky gramatiky a jednotlivých dovedností potřebných pro komunikační zvládnutí češtiny, ale
v jazykových kurzech se snažíme propojit výuku jazykovou s akademickým přístupem nejen k jazyku,
ale k celé české kultuře.

Z tohoto důvodu nabízíme i řadu kurzů, které zahraniční kolegy seznamují s českou literaturou (ať
už v podobě českého literárního kánonu nebo s díly současných autorů), historií, ale i s tzv. reáliemi.
Součástí nabídky jsou semináře zaměřující se na analýzu textů (literárních i současných prakticky
zaměřených). V neposlední řadě zahrnujeme do nabídky procházky po Praze, během nichž je
komentována nejen architektura a historické události spjaté s určitými místy, ale např. i literární
okamžiky spjaté s různými zákoutími Prahy.

Při koncepci seminářů počítáme s tím, že někteří studenti zůstávají na FF UK v zimním i letním
semestru. Výuka v letním semestru je proto koncipována tak, aby se jí mohli účastnit, jak studenti
pokračující ze zimního semestru, tak studenti nově přicházející v letním semestru.
K výuce využíváme učebnice, jejichž autory jsou členové ÚBS, e-learningové kurzy, které poskytují
studentům širokou základnu učebních materiálů, ale i aktuální pracovní listy, které vyučující pro
kurzy připravují.

Studenti mohou využít konzultací všech pedagogů Ústavu bohemistických studií.
Studentům nabízíme možnost účasti na různých aktivitách Ústavu bohemistických studií a propojení
se studenty bakalářského studia Bohemistika pro cizince.

Uspořádání kurzů
– Kurzy probíhají pouze v češtině, tj. bez zprostředkovacího jazyka. Všichni vyučující jsou však
v případě potřeby schopni domluvit se anglicky.
– Kurzy nezahrnující začátečnickou úroveň (tj. A1 podle Společného referenčního rámce pro
jazyky). Kurzy na úrovni A1 pro stážisty a postgraduanty zajišťuje Ústav českého jazyka a
teorie komunikace.
– Nabízíme kurzy na 5 úrovních zvládnutí češtiny. Tyto úrovně neodpovídají úrovním podle
SERRJ, ale studenti jsou do nich rozděleni podle svých aktuálních znalostí češtiny, tak aby
skupiny zahrnovali studenty s co možná nejkompaktnější úrovní znalosti.
– Ve skupině je obvykle zařazeno max. 12 studentů.
– Pro každou úroveň jsou vypsány 3 semináře základní (povinné) a další semináře volitelné.
Volitelné semináře jsou nabízeny v každém semestru podle aktuálních možností a
odborných zájmů vyučujících ÚBS.
– Volitelné semináře si mohou studenti vybírat i napříč úrovněmi. Tj. volitelné semináře jsou
nabízeny např. pro úroveň 3 – 4 – 5.
– Za všechny semináře studenti získávají při úspěšném zakončení kredity. Semináře jsou
ukončeny zkouškou v podobě odpovídající náplni kurzu.

Úvod > Kurzy češtiny > Kurzy češtiny pro zahraniční studenty FF UK