Vyučování češtiny pro bilingvní děti aneb Vyučování češtiny jako zděděného jazyka

Garant vzdělávacího kurzu Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.
Termíny 6. 10. – 15. 12. 2023, pátky 14.00-17.15 (včetně přestávky)

Termín podání přihlášky do 22.09.2023. Do kurzu je však možné přijmout individuální zájemce v případě volné kapacity i později.

Místo konání kurzu Synchronní online semináře proběhnou v prostředí TEAMS. Asynchronní část kurzu je realizována prostřednictvím praxe v kmenových školách učitelů (v případě potřeby dohodne studentům online praxi garant kurzu).
Forma kurzu online TEAMS + vykonávání praxe na školách
Anotace Cílem kurzu je seznámit účastníky se specifickými vzdělávacími potřebami bilingvních žáků, kteří jsou uživateli češtiny jako jazyka zděděného. Na základě analýzy vzdělávacích potřeb těchto žáků budou seminaristé pod supervizí vyučujících vedeni k formulování základních vyučovacích postupů, které se odlišují jak od prezentace češtiny pro monolingvně vzdělávané žáky, tak od prezentace češtiny pro cizince. Nedílnou součástí celého kurzu je absolvování 20 vyučovacích hodin praxe. Vedoucí kurzu bude pravidelně zadávat úkoly, jejichž plnění bude vyžadovat zakomponování určitých požadavků do příprav frekventantů na vlastní výuku. Tímto způsobem přenesou účastníci nabyté teoretické informace do vyučovací praxe. Zkušenostem získaných v praxi a kontrole vypracování úkolů bude pravidelně vyhrazována část seminářů.

Online forma je volena s ohledem na cílovou skupinu učitelů – výukou češtiny jako jazyka zděděného se zabývají učitelé v mezinárodních školách v ČR a učitelé působící v českých školách v zahraničí. Zejména pedagogům v zahraničí usnadňuje online forma jejich další sebevzdělávání.

Celkově kurz pokrývá 11 týdnů, z čehož je 11. (poslední) týden vyhrazen na ověření nabytých schopností a dovedností frekventantů. Semináře budou probíhat každý v pátek odpoledne (4 vyučovací hodiny) a budou obsahovat vždy část teoretickou i praktickou.
V teoretické části budou postupně prezentována teoretická východiska jednotlivých témat, bude doporučena odborná literatura k tématu a prostor bude věnován diskusnímu fóru k tématu.
Praktická část semináře bude probíhat zčásti formou workshopu (vypracovávání aktivit k tématu semináře) a zčásti formou diskuse týkajících se výsledků praxe (ověření vypracovávání zadaných úkolů, společné řešení problémových momentů, zpětná vazba k plánování výuky apod.).
Součástí každého setkání jsou PTT prezentace, online texty, v kurzu nebudou poskytovány jiné než online materiály.

Pro přihlášení do kurzu není nutná předchozí zkušenost s výukou bilingvních žáků.
Pro úspěšné absolvování kurzu se musí frekventant pravidelně účastnit seminářů (tolerance maximálně 1 absence), splnit 20 hodin praxe a absolvovat závěrečný rozhovor s vyučujícím kurzu (rozhovor týkající se probraných témat a absolvované praxe).

Tématické okruhy setkání / Stručný obsah kurzu:

1.    Bilingvismus a čeština jako jazyk zděděný

2.    Rodina jako sociolingvistické prostředí

3.    Gramotnost ve dvou/více jazycích

4.    Specifické vzdělávací potřeby mluvčího zděděného jazyka

5.    Plurikulturní a multikulturní vzdělávací politika

6.    Specifika vyučování zděděného jazyka

7.    Jazykové dovednosti (čtení a psaní s porozuměním, mluvení a poslech)

8.    Vyučování mluvnice  

9. Vyučování reálií

10. Projektová výuka

11. Vyučovací materiály

12.  Zpětná vazba (zkoušení, testování a hodnocení)

 

Cena kurzu 8.990 Kč (včetně DPH 21%)
Pokyny k přihlašování Přihlašovat se lze prostřednictvím elektronického formuláře, a to do 22. 9. 2023 (včetně). 

Platbu za kurzovné bude možné uhradit po 1.6.2023, pokyny k úhradě najdete k tomuto datu zde. Kurzovné je třeba uhradit do 2.10.2023 a zaslat potvrzení o úhradě emailem na ivana.skenderija@ff.cuni.cz.

Před začátkem kurzu (6.10.2023) je třeba zaslat na ivana.skenderija@ff.cuni.cz vyplněný a podepsaný Registrační formulář.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 7 účastníků.

Pokyny k platbě

Účel: Vyučování češtiny

Částka: 8.990,- Kč

Variabilní symbol/ID: 630229

Do poznámky k platbě prosím uveďte „své jméno + Vyučování češtiny“

 

  • Varianta 2: platba převodem (nejpozději do 31.8.2023)

Bankovní spojení:

Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1

Číslo účtu: 85631011/0100

IBAN: CZ9601000000000085631011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

variabilní symbol: 630229

 

Potvrzení o úhradě kurzovného je třeba zaslat do 2.10.2023 na ivana.skenderija@ff.cuni.cz.

 

Přihlašování je otevřeno od 1. června 2023.

Úvod > Kurzy češtiny > Vyučování češtiny pro bilingvní děti aneb Vyučování češtiny jako zděděného jazyka