doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Členství
 • Oborová rada Didaktika konkrétního jazyka (D; 7310V246; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 25

Konzultace

 • Konzultační hodiny STŘEDA 11:00-12:30 (místnost 25 na hlavní budově)

Kontakt

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • dipl. čeština a angličtina, FF UK Praha, 1985
 • PhDr., FF UK Praha, 1985

Habilitační/jmenovací řízení a udělení věd. hodnosti

 • doc. – FF UK Praha, 2009
 • CSc. – FF UK Praha, 1993

Praxe od ukončení VŠ studia  

 • od 1985: FF UK Praha
 • 2010–2012: Hankuk Univesity of Foreign Studies, Seoul
 • 1991–1992: Stanford University, CA
 • 1990–1991: University of Nebraska at Omaha, NE

Granty

 • od 2012 „Jazykový management v jazykových situacích“ Projekt v rámci PRVOUK – Lingvistika (členka řešitelského týmu)
 • 2003–2005 grant GA ČR „Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu“ (členka řešitelského týmu)
 • 1998–2000 grant GA ČR „Čeština v jazykovědných pojmech“ (členka řešitelského týmu)
 • 1998 grant Research Support Scheme „Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90’s“
 • 1994–1996 grant GA ČR „Český jazyk na přelomu tisíciletí“

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity              

 • členka oborové rady studijního programu Specializace v pedagogice, obor Teorie vzdělávání v bohemistice, PF UJEP v Ústí nad Labem
 • členka oborové rady doktorského studijního programu filologie, obor český jazyk FF UK
 • členka Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů
 • členka Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, MŠMT
 • členka Komise pro krajanské záležitosti, MŠMT
 • členka odborné rady časopisu Naše řeč
 • členka redakční rady časopisu Krajiny češtiny
 • členka Jazykovědného sdružení ČR
 • členka správního výboru Československého ústavu zahraničního
 • předsedkyně Evropské maturity 2014/2015
 • členka Komise pro slovanskou terminologii při Mezinárodním komitétu slavistů

Účast na mezinárodních konferencích

 • Osvojování, vyučování a poznávání češtiny (nové publikace a elektronické zdroje). 4. sympozium o českém jazyce, Daruvar, Chorvatsko, 2016.
 • Slovotvorná regulérnost a anomálie kompozičních prostředků a postupů v internetových textech. 17. konference Komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů: Wortbildung und Internet., Graz, Rakousko, 2016.
 • K potenciálu tvoření deminutiv v současné češtině (na materiálu běžné mluvy mládeže) 16. konference Komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů Deminutiva ve slovanských jazycích: forma a funkce. Maribor, Slovinsko, 2015.
 • K současnému tvoření složených názvů osob v češtině. 15. konferenci Komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů Slovanská slovotvorba ve srovnání: teoretické a pragmatické aspekty. Wittenberg, SRN, 2014.
 • O dynamice současné české slovní zásoby. Sympozium o českém jazyce, Daruvar, Chorvatsko, 2013.
 • Cognitive linguistics and theory of terminology. Fall Conference: Celebration of the 20th anniversary of the East European and Balkan Institute HUFS, Soul, Korejská republika, 2011.
 • Changes in the Czech specialised vocabulary. Spring Conference for the 20th year celebration of the East European and Balkan Institute HUFS, Soul, Korejská republika, 2011.
 • On Spiritual Czech Poetry (from Mácha to Zahradníček). 2010 Fall Conference, East European and Balkan Institute, HUFS, Soul, Korejská republika, 2010.
 • Kompozita v proměnách moderní české slovní zásoby odborné a neologické. Zasedání Komise pro slovanskou slovotvorbu, Kyjev 2010.
 • On Communication of Cultures and Languages. Multiculture of Central & Eastern Europe and Balkan Region in the Age of Globalization. HUFS, Soul, Korejská republika, 2010.
 • Onomaziologie, slovotvorba a jazykový obraz světa. Mezinárodní sympozium Jazyky a kultury v nové Evropě – kontakty a svébytnosti. Institut filologie Kyjevské státní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě a Národní akademie věd Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina, 2009.
 • Internacionalizační tendence a typ češtiny. Mezinárodní sympozium Slovanské jazyky a kultury v současném světě. MGU Moskva, Ruská federace, 2009.
 • Intertextovost, interpretace a překlad uměleckého textu. Mezinárodní konference na téma Interkulturní dialog – tradice a perspektivy. Plovdivská univerzita Paisije Chilendarského, Plovdiv, Bulharsko, 2008.
 • Slovotvorba a terminologie. 10. mezinárodní konference výboru pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů na téma Slovotvorba a lexikologie. Bulharská akademie věd, Bulharský národní výbor slavistů a Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ohridského, Sofie, Bulharsko, 2007.
 • Ivana. Proměny v terminologii české medicíny. Mezinárodní konference na téma Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Polsko, 2007.
 • The Origins of Czech Surgery, Its Terminology and Contribution to European and World Surgery. 10th Czech and Japanese Surgical Symposium, Kyoto, Japonsko, 2006. [s K. Novákem]
 • Víceslovné odborné názvy v češtině (se zaměřením na lékařskou terminologii). 9. mezinárodní konference výboru pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů na téma Funkční aspekty slovanské slovotvorby, Minsk, Bělorusko, 2006.
 • Anglicisms in Contemporary Czech Medical Terminology and in Specialized Medical Texts. Mezinárodní konference Anglicisms in Europe, Regensburg, SRN, 2006.
 • Literary and Specific Communication between Cultures and Languages. Mezinárodní konference The Third International Conference on Literary Criticism and Cultural Criticism. Ain Shams University, Cairo, Egypt, 2003.
 • Linguistic Ambiguities of Author and Translator in the case of Desmond Egan. Ján Smrek International Literary Festival Author and His Translation, Bratislava, 2003.
 • Proměny odborné slovní zásoby českého jazyka (na materiálu lékařské terminologie). Mezinárodní konference na téma Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Walbrzych–Szczawno Zdrój, Polsko, 2003.
 • Public Oral Speech in Media Dialogue of Czech TV. Mezinárodní konference The Second International Conference on Literary Criticism on the Threshold of the Century. Ain Shams University, Cairo, Egypt, 2000.
 • The English Half-rhyme: Compensatory Strategies in Translation. Mezinárodní konference Literary and Sci-Tech Translation in Inter-Cultural Relations, Universita Prešov, Slovenská republika, 1997. [s E. Osersem]
 • Translating Seamus Heaney, Slavonic Language Problems. The Second ITI International Colloquium: The Practices of Literary Translation, the University of East Anglia, Norwich, Velká Británie, 1996. [s E. Osersem]

Publikační činnost

Monografie

 • Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). Praha: Karolinum, 2009. [pdf]
 • Tvoření slov skládáním. Praha: ISV nakladatelství, 1994. [pdf]

Kapitoly v monografiích

 • K pojetí, vymezení a terminologickému označování slovotvorných prostředků přechodného charakteru. In: Koriakowcewa, E. (ed.):  Współczesne językoznawstwo słowiańskie: teoria i metodologia badań I Słowotwórstwo. Siedlce, 2016, s. 23–32.
 • Czech. In: Müller, P. O. – Ohnheiser, I. – Olsen, S. – Rainer, F. (eds.): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Vol. 4, Berlin/New York/Boston: De Gruyter Mouton. (= Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK 40.1–5), 2016, s. 2872–2891. [pdf]
 • Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.): Nový encyklopedický slovník češtiny [New Encyclopedic Dictionary of Czech]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. [autorka hesel Adjektivum složené; Adverbium složené; Anglicismus; Číslovky, zájmena, předložky, spojky, částice, citoslovce složené; Člen kompozita; Dekompozice; Kompozice; Kompozice čistá; Kompozice derivační; Kompozice hybridní; Kompozice nevlastní; Kompozice vlastní; Kompozitum; Kompozitum nevlastní; Kompozitum podřaďovací; Kompozitum přiřaďovací; Kompozitum vlastní; Kompozitum vnější; Kompozitum vnitřní; Kvazikompozice; Rekompozice; Samohláska spojovací; Sloveso složené; Spřežka citátová; Spřežka příslovečná; Substantivum složené; Šev kompoziční; Termín; Terminografie; Terminologie.]
 • Word-formation and technical languages. In: Müller, P. O. – Ohnheiser, I. – Olsen, S. – Rainer, F. (eds.): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Vol. 3, Berlin/New York/Boston: De Gruyter Mouton. (= Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK 40.1–5), 2015, s. 2251–2266. [pdf]
 • K potenciálu tvoření deminutiv v současné češtině (na materiálu běžné mluvy mládeže). In: Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga/Деминутивы в славянских языках: форма и роль/Diminutives in Slavic Languages: Form and Role. Maribor: Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2015, s. 61–73. [pdf]
 • K současnému tvoření složených názvů osob v češtině. In: Swetlana Mengel (Hg.): Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte. Berlin: LIT-Verlag Dr. W Hopf, 2014 (= Slavica Varia Halensia, Bd. 12), 2014, s. 506–526. [pdf]
 • K jazykové úrovni současných televizních debat. In: Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003, s. 157–173.
 • Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.): Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. [autorka hesel Adjektivum složené; Adverbium složené; Číslovky, zájmena, předložky, spojky, částice, citoslovce složené; Člen složeniny; Dekompozice; Postup kompoziční komplexní; Rekompozice; Samohláska spojovací; Skládání; Skládání čisté; Skládání nevlastní; Skládání vlastní; Sloveso složené; Složenina; Složenina nepřímá; Složenina nevlastní; Složenina podřaďovací; Složenina přiřaďovací; Složenina vlastní; Složenina vnější; Složenina vnitřní; Spřežka citátová; Spřežka příslovečná; Substantivum složené; Šev kompoziční.]
 • Vliv angličtiny na češtinu. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 271–279.
 • Jazyk počítačů. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 105–113.
 • Jazyk managementu. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 97–104.
 • Onomasiologische Typen von Komposita und ihre Stellung im Benennungssystem des heutigen Tschechisch. In: Šimečková, A. – Vachková, M. (eds.): Wortbildung Theorie und Anwendung. Praha: Karolinum, 1997, s. 90–95.
 • Komunikace o počítačích a její proměny, především z hlediska sociolingvistického. In: Osobní počítače a lidský potenciál. Praha: FF UK, 1996, s. 92–116. [s I. Mazálkovou]

Učebnice a skripta

 • Korespondence v češtině: příručka pro cizince. Praha: Karolinum, 2015.
 • Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení. Praha: Karolinum, 2014. [elektronický zdroj; s R. Adamem. M. Benešem, P. Jínovou, F. Martínkem, H. Prokšovou, L. Saicovou Římalovou] [dostupné online]
 • Český jazyk 9 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN, 2013. [s P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Učebnice. Brno: Didaktis, 2013. [kol.]
 • Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2011. [kol.]
 • Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2011. [kol.]
 • Český jazyk a komunikace pro střední školy – 2. díl. Průvodce pro učitele. Brno: Didaktis, 2011. [kol.]
 • Český jazyk 8 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN, 2011. [s E. Hošnovou, P. Marešem, I. Svobodovou a M. Buriánkovou]
 • Český jazyk 9 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN, 2010. [s E. Hošnovou]
 • Český jazyk 9 pro základní školy. Praha: SPN, 2010. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 7 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN, 2010. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 8 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN, 2009. [s E. Hošnovou]
 • Český jazyk 8 pro základní školy. Praha: SPN, 2009. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 7 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN, 2008. [s E. Hošnovou]
 • Český jazyk 7 pro základní školy. Praha: SPN, 2008. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 6 pro základní školy. Metodická příručka. Praha: SPN, 2007. [s E. Hošnovou, P. Marešem a I. Svobodovou]
 • Český jazyk 6 pro základní školy. Pracovní sešit. Praha: SPN, 2006. [s E. Hošnovou]
 • Český jazyk 6 pro základní školy. Praha: SPN, 2006. [s E. Hošnovou, P. Marešem, V. Styblíkem a I. Svobodovou]
 • Čeština pro komunikaci. Pracovní sešit. Praha: Karolinum, 1995. [s M. Šaškovou–Pierce]

Studie a odborné články v časopisech a sbornících

 • Prague School of Terminology. In: Marta Małachowicz, Sambor Grucza (red.): Polskie i europejskie nurty terminologiczne. Seria Studi@ Naukowe 38, Wydawnictwo naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, s. 108–120. [pdf]
 • O korespondenci v češtině. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2015. Praha: Akropolis, s. 135–150.
 • Internationalization and terminologization: driving forces  of the dynamics of contemporary Czech vocabulary. In: Slavic Humanities and New Era for Eurasia. Soul: Korean Association of Slavic-Eurasian Studies, s. 197–204.
 • Z historie letních kurzů češtiny pro krajany. In: I. Starý Kořánová – T. Vučka (eds.): Čeština jako cizí jazyk VIII. Sborník příspěvků z VIII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha: FF UK, 2016, s. 333–344.
 • Kompoziční slovotvorné procesy v češtině. In: Т.Б. Радбиль, Л.В. Рацибурская, Л.И. Ручина, Е.В. Щеникова, Е.А. Жданова.(eds.): Научное наследие Б.Н. Головина в свете актуальных проблем современного языкознания, Nižnij Novgorod: ДЕКОМ, 2016, s. 266–272. [pdf]
 • Výuka češtiny v Ázerbájdžánu. Český jazyk a literatura, 2015–2016, 66, s. 149–151. [s G. Gambarovem]
 • Lidské tělo v naivním jazykovém obrazu světa a v české lékařské terminologii. In: Hasil, J. (ed.): Přednášky z 58. běhu LŠSS, Praha: FF UK, 2015, s. 93–101.
 • O dynamice současné české slovní zásoby In: Přehled kulturních a historických, literárních a školních otázek, 32, Jednota, Daruvar 2014, s. 55–60.
 • Kompozice a její potenciál v současné slovní zásobě češtiny. Korpus – gramatika – axiologie, 2013, 7, s. 3–21. [pdf]
 • Pražské setkání se Seamusem Heaneym [odkaz zde]
 • 21. století a čeština. In: Hasil, J. (ed.): Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály ze VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha: Euroslavica, 2012, s. 35–42.
 • On cognitive and structural linguistics – nomination, definition and categorization in terminology. East European Studies 30, East European and Balkan Institute, 2012, s. 33–52.
 • O češtině v Jižní Koreji. Bohemistyka, 11, 2011, s. 14–26.
 • Nejnovější slovní zásoba a kompozita. In: Hasil, J. (ed.): Přednášky z 54. běhu LŠSS, 2011, Praha: FF UK, s. 36–44.
 • O češtině a její výuce v Jižní Koreji. Český jazyk a literatura, 2010–2011, 61, s. 241–245.
 • The Role of Anglicisms in Czech Specialised Discourse. East European Studies. 26, East European and Balkan Institute, HUFS, 2011, s. 65–78.
 • Co neumějí studenti bohemistiky. Český jazyk a literatura, 2010/2011, 61 s. 8–14. [s R. Adamem, R. Dittmannem a E. Lehečkovou]
 • Teorie terminologie a kognitivní lingvistika: k pojetí kategorizace, definice a nominace. Slovo a slovesnost, 2010, 71, s. 163–175.
 • On Communication of Cultures and Languages. In: Multiculture of Central & Eastern Europe and Balkan Region in the Age of Globalization. Seoul: HUFS, 2010, s. 9–15.
 • Kompozita v proměnách moderní české slovní zásoby odborné a neologické. In: Vidobraženja istoriji ta kulturi narodu v slovotvoreni. Kyjev: Vydavnychyj Dim Dmytra Burago, 2010, s. 35–46.
 • Internacionalizační tendence a typ češtiny. In: Novije javlenija v slavjanskom slovoobrazovaniji. Sistema i funkcionirovanije. Moskva: Izdavatelstvo Moskovskogo universiteta, 2010, s. 257–269. [pdf]
 • Contemporary Czech language and its specialised vocabulary. East European Studies 24, East European and Balkan Institute, HUFS, 2010, s. 83–103.
 • K interpretaci a intertextovosti. In S. Čmejrková, J. Hoffmannová, E Havlová (eds.): Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010, s. 415–421. [pdf]
 • Obraz lidského těla v lékařském názvosloví. In: Vaňková, I., Pacovská, J. (eds): Obraz člověka v jazyce. Praha: FF UK, 2010, s. 101–108.
 • Onomaziologie, slovotvorba a jazykový obraz světa. In: Movy ta kultury u novij Jevropi: kontakty i samobutnist‘. Kyjev: Vydavnychyj Dim Dmytra Burago, 2009, s. 57–65. [pdf]
 • Intertextovost, interpretace a překlad uměleckého textu. In: Čolakova, Ž. a kol. (eds.): Paisievi četenija. Meždunarodna slavistična konferencija. Interkulturnijat dialog – tradicii i perspektivi. Ezikoznanie. Plovdiv 27–28 noemvri 2008 g. Naučni trudove tom 46, kn. 1, sb. A, 2008. Filologija. Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, Filologičeski fakultet, 2009, s. 666–674.
 • Anglicisms in Czech Specialised Discourse with the Focus on Medicine. In: Kuklík, J. (ed.): Přednášky z 52. běhu LŠSS. Praha: FF UK, 2009, s. 54–62.
 • Projevy internacionalizace v současné české odborné komunikaci, zejména lékařské. In: Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich. Spis treści. Siedlce: Wydawnictwo akademii Podlaskiej, 2009, s. 53–62.
 • Slovotvorba a terminologie. In: Slovoobrazuvane i leksikologija. Dokladi ot Desetata meždunarodna konferencija na Komisijata po slavjansko slovoobrazuvane pri Meždunarodnija komitet na slavistite, Sofia, 1–6 oktomvri 2007 g. Sofia: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ochridski, 2009, s. 199–208. [pdf]
 • Vývoj moderní teorie terminologie a česká terminologická tradice. In: Issledovanija po slavjanskim jezikam. Seoul: Korejskaja associacija slavistov, 2009, 14–2, s. 19–27.
 • Recept na zkratky a značky. Naše řeč, 2008, 91, s. 220–222. [online]
 • Proměny v terminologii české medicíny. In: Balowski, M. – Svoboda, J. (eds.): Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu. Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008, s. 23–31.
 • Anatomical Terminology and Nomenclature: Past, Presence and Highlights. Surgical and Radiologic Anatomy, 2008, 30, s. 459–466. [s D. Kachlíkem, V. Báčou, P. Čechem, V. Musilem]
 • Deset let nového anatomického názvosloví. Časopis lékařů českých, 2008, 147, s. 287–294. [s D. Kachlíkem, P. Čechem, V. Musilem, V. Báčou]
 • Teorie terminologie v historických a obsahových proměnách. In Moldanová, D. – Balowski, M. (eds.): Co všechno slovo znamená. Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2007, s. 65–71. [pdf]
 • Tohle je přece takovej terminus technicus! (Pojmenovací poznámka lexikograficko-korpusová). In: Mareš, P. – Vaňková, I. (eds.): Jazyky, rozumění, porozumění. Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové. Praha: Univerzita Karlova, 2007, s. 45–55. [pdf]
 • Víceslovné odborné názvy v češtině (se zaměřením na lékařskou terminologii). In: Funkcyjanal´nyja aspekty slovautvarennja. Minsk: VTAA „Prava i èkanomika“, 2006, s. 288–301.
 • Terminological Collocations in (Czech) Medical Texts. In: Hermeneus. Soria: Universidad de Valladolid, 2006, s. 67–84. [pdf]
 • Terminology and Its Roots (On the International and Figurative Aspects of Czech Medical Terms). In: Kuklík, J. (ed.): Přednášky z XLIX. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2006, s. 35–46.
 • Morbus professionalis (K motivovanosti českých názvů nemocí). Naše řeč, 2006, 89, s. 113–122. [online]
 • Iluze o aluzích v uměleckých, odborných a publicistických textech. In: Čmejrková, S. – Svobodová, I. (eds.): Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005, s. 51–61.
 • On Literary Communication and Translation. In: Kuklík, J. (ed.): Přednášky z XLVIII. běhu LŠSS. Praha: UK FF, 2005, s. 65–72.
 • O lexikálních kolokacích jazzově laděných. In: Jazyky a jazykověda. Sborník k 65. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha: UK FF, 2005, s. 179–191.
 • Nad tratolištěm krve. Naše řeč, 2004, 87, s. 107. [online]
 • Český národní korpus v mezinárodních (zejména anglických) souvislostech. Čeština doma a ve světě, 2004, 12, s. 75–80.
 • Proměny odborné slovní zásoby českého jazyka (na materiálu lékařské terminologie). In: Balowski, M. – Svoboda, J. (eds.): Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Sborník referátů z mezinárodní konference konané 15.–16. 5. 2003 ve Walbrzychu. Ostrava, 2004, s. 35–39.
 • Syndromy v medicíně i jinde (k tvoření víceslovných termínů). In: Karlík, P. – Pleskalová, J. (eds.): Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, s. 19–28.
 • Nové internacionalismy v odborném stylu. In: Rangelova, A. – Tichá, Z. (eds.): Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference Praha, 16.–18. června 2003. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2003, s. 42–47.
 • Public Oral Speech in Media Dialogue of Czech TV Debates and Discussions. In: Ismail, E. E. (ed.): Literary Criticism at the Threshold of the Century. Globalism. Literary Theory. Criticism and Meta-Criticism. Cultural Criticism. Feminism and Post-Colonialism. Text Analysis. Cairo, 2003, s. 451–476. [pdf]
 • Poslanecká imunita v slovotvorných souvislostech. Naše řeč, 2003, 86, s. 164–166. [online]
 • Relační (desubstantivní) adjektiva v odborné lékařské terminologii. Naše řeč, 2003, 86, s. 71–81. [online]
 • Pexeso, rexeso a jaké další eso? Naše řeč, 2001, 84, s. 51–52. [online]
 • Do Evropy terminologicky i neterminologicky. In: Žemlička, M. (ed.): Termina 2000. Praha: Galén, 2001, s. 216–222.
 • Nad překlady rané poezie J. Seiferta do angličtiny. Časopis pro moderní filologii, 2000, 82, s. 29–43.
 • Co se vejde do překladů poezie. Časopis pro moderní filologii, 1999, 81, s. 89–94.
 • Translating Seamus Heaney into Czech. Kosmas: Czechoslovak and Central European Journal (USA), 1998, 13, č. 1, s. 201–210. [s E. Osersem]
 • Překládala jsem Seamuse Heaneyho. Souvislosti, 1998, 9, č. 36, s. 103–109.
 • K tvořivosti básnické. Časopis pro moderní filologii, 1998, 80, s. 83–91.
 • Čeština je jazyk tvořivý. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 36–37.
 • Známkoprávní spory. Naše řeč, 1997, 80, s. 107–109. [online]
 • O počítačové češtině a komunikaci. Český jazyk a literatura, 1996/1997, 46, s. 109–115. [s E. Osersem]
 • Seamus´s rhymes. British Czech and Slovak Association Newsletter (Velká Británie), 1996, č. 34, s. 4–5. [s E. Osersem]
 • Ještě jednou koláče. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 167.
 • Proč se učíte česky? Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 156–161.
 • Na slovíčko, pane překladateli. 1. a 2. část. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 110–113; 172–176.
 • Vyučování jazyku komunikativní metodou. Časopis pro moderní filologii, 1995, 77, s. 30–38. [s M. Šaškovou–Pierce]
 • Poznámky k manažerské „hantýrce“. In: Termina 94, Sborník z mezinárodní konference o odborné terminologii a stylu. Liberec, 1995, s. 183–191.
 • Čeština ve světě popelkou – byla, jest a bude? Čeština doma a ve světě, 1994, 2, s. 80–81.
 • Sociologicko-lingvistické harašení. Naše řeč, 1994, 77, s. 198–201. [s I. Mazálkovou] [online]
 • S češtinou ve Spojených státech. Český jazyk a literatura, 1993/1994, 44, s. 27–29. [pdf]

Recenze

 • O Ž/životě s češtinou. Krajiny češtiny 9, 2017, s. 91–92. [pdf]
 • Nekončící příběhy s češtinou. Naše řeč 99, 2, 2016, s. 101–103.
 • Čeština nově od A do Ž. Krajiny češtiny, 8, 2016, s. 77.
 • Nově poučně i hravě o češtině. Naše řeč 99, 5, 2016s. 269–270.
 • Nové, korpusově založené mluvnice češtiny. Český jazyk a literatura, 2015–2016, 66, s. 44–50; s. 96–99. [s R. Adamem P. Jínovou, E. Lehečkovou]
 • Příručka nejen pro školy. Český jazyk a literatura, 2014–2015, 65, s. 256–258.
 • O naší řeči. Naše řeč, 2014, 97, s. 43–44.
 • Jsme v češtině doma? Český jazyk a literatura, 2013–2014, 64, s. 102–103.
 • Hladká, Z. – Martincová, O.: Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda. Brno: MU 2012. Korpus – gramatika – axiologie, 2013, 8, s. 71–75. [pdf]
 • Ka Man Aman Chiu: An Approach to Standardization. An Analysis of Chinese IT Technology Problems in Hong Kong. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 181 s. Slovo a slovesnost, 2011, 72, s. 229–234.
 • Monografie o bulharské slovotvorbě. Naše řeč, 2010, 93, s. 37–43. [s B. Niševou]
 • O jazyce a lékařství. Naše řeč, 2009, 92, s. 94–97. [online]
 • Česká i obecná frazeologie a idiomatika komplexně. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 152–154.
 • F. Čermák. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology. International Journal of Lexicography, 21, 2008, s. 198–202.
 • Nová kniha o internacionalizaci v polské slovotvorbě. Naše řeč, 2007, 90, s. 97–99.
 • Neologizmy v dnešní češtině. Naše řeč, 2006, 89, s. 147–149.
 • Nová publikace o složených hybridních substantivech. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, s. 273–275.
 • Internacionalismy v nové slovní zásobě. Český jazyk a literatura, 2004/2005, 55, č. 1, s. 38–40.
 • Janu Horálkovi nejde tentokrát jen o slova. Český jazyk a literatura, 2003/2004, 54, č. 1, s. 51–52.
 • Pojednání o polské slovotvorbě z diachronního hlediska. Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 322–324.
 • Jazyková poradna odpovídá tentokrát knižně. Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, s. 106–107.
 • S. Gester: Anglizismen im Tschechischen und im Deutschen. Čeština doma a ve světě, 2002, 10, s. 74–76.
 • Dvě práce frazeologické z dílny ruských bohemistů. Naše řeč, 2000, 83, s. 264–268. [online]
 • Čeština v zeleni. Čeština doma a ve světě, 2000, 8, s. 25–26.
 • Lyrika bez zbytečných ornamentů. Lidové noviny, 2000, 13, č. 109, s. 20.
 • Seifertovy rané verše vyšly v USA anglicky. Lidové noviny, 2000, 13, č. 38, s. 20.
 • M. Dokulil: Content – Expression – Meaning (Reading from Linguistic Studies). Czech Language News (USA), 1999, č. 12, s. 6–7.
 • M. Dokulil: Obsah – výraz – význam. Český jazyk a literatura, 1998/1999, 49, s. 198–200.
 • M. Čechová a kol.: Stylistika současné češtiny. Czech Language News (USA), 1998, č. 11, s. 7.
 • K. Gammelgaard: Spoken Czech in Literature. The Case of Bondy, Hrabal, Placák and Topol. Čeština doma a ve světě, 1998, 6, s. 52–53.
 • Manuál lexikologie. Slovo a slovesnost, 1996, 57, s. 297–300. [online]
 • Slovník z velkolíhně neologismů – recenze poněkud opožděná a nemístná, zato však on–line. Čeština doma a ve světě, 1996, 4, s. 141–144.
 • M. Čechová a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Czech Language News (USA), 1996, č. 6, s. 7–8.
 • J. Horecký: Semantics of Derived Words (Sémantika odvodených slov). Slovo a slovesnost, 1996, 57, s. 125–127.
 • A multi-level course for advanced learners. Slovo a slovesnost, 1996, 57, s. 67–70.
 • Spisovná čeština a jazyková kultura. Sborník z olomoucké konference, 23. – 27. 8. 1993. Czech Language News (USA), 1996, č. 6, s. 8–9.
 • Nová učebnice a zásobník textů. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 215–216.
 • To je jiná písnička mezi učebnicemi. Čeština doma a ve světě, 1995, 3, s. 60–62.
 • M. C. McKenna, R. D. Robinson: Teaching through Text. Longman Publishing Group, New York, 1993. Český jazyk a literatura, 1993/1994, 44, s. 189–191.

Zprávy

 • Jazyk činí svět harmoničtější a kulturu pestřejší. Bulletin ČSÚZ, září 2017, s. 10-12. [pdf]
 • Z návštěvy předsedy PS PČR v Centru českého jazyka a kultury v Baku. Bulletin ČSÚZ, březen 2016, s. 16–17. [s G. Gambarovem]
 • České Daruvarsko se vzdělává, diskutuje a slaví. Bulletin ČSÚZ, květen 2016, s. 21–24.
 • V Praze se opět sešli zástupci Českých škol bez hranic. Bulletin ČSÚZ, srpen 2016, s. 11–12.
 • Čeština – jazyk evropský a světový? Bulletin ČSÚZ, srpen 2016, s. 13–14.
 • V Pekingu se rozšiřuje výuka češtiny. Bulletin ČSÚZ, říjen 2016, s. 14–15.
 • Podpora výuce češtiny v Ázerbájdžánu. Bulletin ČSÚZ, listopad 2016, s. 12–13.
 • Předsednictví ČR v Nejvyšší radě Evropských škol a spolupráce s UK. SALi 2015, 6, s. 164–165. [pdf]
 • Týden češtiny ve světě 2015. SALi 2015, 6, s. 170–172. [pdf]
 • Odkaz Hejdara Alijeva stále živý. Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií 10, září 2015, s. 34–38.
 • Čeština v Ázerbájdžánu. Bulletin ČSÚZ, září 2015, s. 15–17. [pdf]
 • Evropské maturity 2015. Bulletin ČSÚZ, srpen 2015, s. 14–15.
 • Dvě pražské konference o češtině ve světě. Bulletin ČSÚZ, srpen 2015, s. 10–11.
 • Na zdraví do další stovky let! Bulletin ČSÚZ, červenec 2015, s. 14–17.
 • Oslava století češtiny na Texaské univerzitě v Austinu. Bulletin ČSÚZ, duben 2015, s. 13–15.
 • Čeština v Texasu se učí už 100 let. Bulletin ČSÚZ, únor 2015, s. 9–13.
 • České školy bez hranic – letní setkání v Praze. Bulletin ČSÚZ, srpen 2014, s. 14–15.
 • Sympozium o českém jazyku v Daruvaru. Bulletin ČSÚZ, květen 2013, s. 16–17.
 • Gramatika a korpus 2012. Český jazyk a literatura, 2012–2013, 63, s. 196–199.
 • Konference na Korejské univerzitě cizích jazyků v Soulu. Slovo a slovesnost, 2012, 73, s. 82–84.
 • Česká literatura v korejštině na mezinárodním knižním veletrhu v Soulu. Bulletin ČSÚZ, červenec 2012, s. 19–21.
 • Jízda králů a česká polka v Korejské republice. Bulletin ČSÚZ, duben 2012, s. 22–23.
 • České knihy v Korejské republice. Bulletin ČSÚZ, březen 2012, s. 14–15.
 • Czech-Korean poetry evening. The Argus, 444, 2. 3. 2012, s. 8–9.
 • Festival české kultury v Jižní Koreji. Bulletin ČSÚZ, prosinec 2011, s. 37–40.
 • Za češtinou do Číny. Bulletin ČSÚZ, říjen 2011, s. 25–26.
 • Česko-korejské kulturně-historické jaro v Soulu. Bulletin ČSÚZ, duben 2011, s. 21–23.
 • Český jazyk v zahraničí. Bulletin ČSÚZ, listopad 2010, s. 16–19.
 • Česká literatura a politika v Jižní Koreji aneb Dvakrát poprvé. Bulletin ČSÚZ, září 2010, s. 25–28.
 • Za Evou Hošnovou. Český jazyk a literatura, 2010/11, 61, s. 47–49.
 • České střípky, ba střepy v Jižní Koreji. Bulletin ČSÚZ, duben 2010, s. 28–31.
 • Mezinárodní odborný internetový seminář. Český jazyk a literatura, 2009/2010, 60, s. 100–102.
 • Deset konferencí Komise pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů. Naše řeč, 2008, 91, s. 260–266. [online]
 • Zasedání komise pro tvoření slov při Mezinárodním komitétu slavistů. Český jazyk a literatura, 2007/2008, 58, s. 244–245.
 • Konference o anglicismech v Evropě. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 202–204.
 • Za Josefem Hrbáčkem. Český jazyk a literatura, 2006/2007, 57, s. 196–198.
 • Třetí mezinárodní konference o literární kritice (Káhira 10.–14. 12. 2003). Naše řeč, 2004, 87, s. 104–106. [online]
 • Irská prozaička Edna O’Brienová na Festivalu spisovatelů Praha. Český jazyk a literatura, 2003/2004, 54, s. 93–94.
 • PEN klub – mezinárodní organizace spisovatelů. Informační bulletin ČSÚZ, 2003, 8, s. 16–18.
 • Irský básník Seamus Heaney v Praze. Český jazyk a literatura, 2002/2003, 53, s. 148–150.
 • Mezinárodní konference o literární kritice (Káhira, 20.–24. 11. 2000). Časopis pro moderní filologii, 2001, 83, s. 47–50.
 • Učitel a kolega Josef Hrbáček. Český jazyk a literatura, 1999/2000, 50, s. 195–196. [s E. Hošnovou]
 • Hopkinsova letní škola. Salon, 1997, č. 33, s. 3.

Popularizační články a jiné texty

 • Dáme vám kovbojský klobouk… / We shall give you a cowboy hat..). In: L. Cope – M. Hopkins (eds.): Centennial of Czech Studies at the University of Texas at Austin. Fort Woth, Texas: NorTex Press, 2015, s. 83–90.
 • Tisíciletý čtenářský příběh. In: I. Bozděchová a J. Olša, jr. (eds.): Short Stories of Czech Classic. Seoul: Happy Reading Books, 2011, s. 411–437.
 • Voice of Wisdom: Stories of Foreign Cities. HUFS students on modern Czech literature with the Czech writer Michal Ajvaz. The Argus, 441, 12. 10. 2011, s. 26–27.
 • On modern Czech literature with Czech writer Michal Ajvaz. The Korea Post 24, 2011, s. 48.
 • Stories of Foreign Cities. [odkaz zde]
 • On Location In Seoul: Michal Ajvaz In Korea.
 • Bez revolty v duši člověk nemůže být básníkem (Rozhovor s básníkem Ko Un, odkaz zde)
 • Mé jediné jméno je básník (Rozhovor s básníkem Ko Un.)
 • Dění na zemi je odrazem dění na nebi. Divadelní noviny 20, 1.6. 2011, s. 11.
 • Czech Literature in Korea and at HUFS. The Argus, 435, 2010, s. 30–31.
 • Virginia Woolfová a drama lidské duše. Informační zpravodaj Národního divadla, 2004/2005, č. 7, s. 23. [s J. Hančilem]
 • Nemám v úmyslu přestat pracovat… TOP, 2004, 15, č. 72, s. 11.
 • Virginia Woolfová v divadle. Tvar, 2004, 15, č. 15, s. 19.
 • Spisovatelé žijí v mysli a v hotelích duše. Tvar, 2003, 14, č. 9, s. 9.
 • Dvojjediné vzpomínání. In: Čmejrková, S. – Svobodová, Z. (eds.): In memoriam Miloše Dokulila. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2002, s. 61–62.
 • Chvalořečení Josefa Škvoreckého. In: Lustig, A. – Cinger, F. (eds.): 3 x 18 (portréty a postřehy). Praha: HAK, 2002, s. 188–193.
 • Mezinárodní variace na téma G. M. Hopkins. Tvar, 2002, 13, č. 17, s. 8–9.
 • Vzpomínka na renesančního člověka s básnickým citem a láskou k vědě. Hospodář (USA), 1998, 108, č. 12, s. 13–14.
 • Co je hladomor. Salon, 1997, č. 42, s. 3.
 • Czech – Czinglish/Czenglish – English: A New Confusion of Tongues in the Tower of Babel? CCSC Noviny (USA), 1995, č. 1, s. 4–5.

Překlady (z angličtiny do češtiny)

 • Plovoucí čas: Měsíc jsou nejstarší hodiny. Floating Hours: Moon is the Oldest Clock. Korea: National Museum of Contemporary Art, Korean Foundation, 2010, s. 5–21.
 • V. Vassilikos: Opuštěná žena a postel plná dolarů. Salon 470, 25. 5. 2006, s. 4.
 • L. Vaculík. In: March, M. (ed.): Nelze-li jinak. 25 rozhovorů s hosty Festivalu spisovatelů Praha. Praha: Prague Writers’ Festival, 2005, s. 97–101.
 • E. Osers: Golden City / Zlaté město. Praha: Carpe diem, 2004.
 • E. Osers: Loňské sněhy. Praha: Karolinum, 2004.
 • E. O’Brien: Virginia. Praha: Evropský literární klub, 2004.
 • Člověk je dítě svého teritoria; Amerika je romantická země; Chci ukázat. In: Lustig, A.: Interview II. Vybrané rozhovory 1979–2003. Praha: Devět bran, 2004, s. 56–72; 126–136; 137–153.
 • Primo Levi a Arnošt Lustig o morálních aspektech holocaustu. In: Lustig, A.: Odpovědi. Praha: Prostor, 2003, s. 77–96.
 • I. Crichton Smith: Gaelské písně, Má gaelština zemřít? Tvar, 2003, 14, č. 5, s. 1, 19.
 • E. O’Brien: V lese. Salon, 2003, č. 310, s. 3.
 • Být umělcem v roce 2002 znamená být plný pochybností: rozhovor s D. Eganem. Salon, 2002, č. 274, s. 8. [se Z. Pavelkou]
 • DESpektrum. Brumovice: Carpe diem, 2002. [Komponované pásmo poezie D. Egana, esejů o něm a hudby jeho poezií inspirované.]
 • Paměť. In: Lustig, A. (ed.): Eseje. Praha, 2001, s. 64–121.
 • Uměl jsem číst z oblohy. Souvislosti, 2001, 12, č. 3–4, s. 51–55.
 • Špásování v kuchyni. Tvar, 2001, 12, č. 12, s. 12–13. [McCabe, P.: Courting in the Kitchen.]
 • Vzdálené tóny naděje. Antologie irské poezie. Brno: Host, 2000. [Uspořádání ve spolupráci s O. Pilným a J. Quinnem; překlad 5 básníků.]
 • Zatracený chlapi: Wendy Cope – výbor poezie. Praha: Dita, 1999. [s E. Osersem]
 • Jasanová hůl: Seamus Heaney – výbor poezie. Praha: Volvox Globator, 1998. [s E. Osersem]
 • Smiluj se nad básníkem: Desmond Egan – výbor poezie. Praha: Volvox Globator, 1997.
 • Wendy Cope. Salon, 1997, č. 46, s. 4. [s E. Osersem]
Historie vyučovaných předmětů

Vedení závěrečných prací

 
Úvod > O katedře > Vyučující > doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.