Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Členství
 • Oborová rada Didaktika konkrétního jazyka (D; 7310V246; 3 roky; FF; cs; P,K; 1obor)
Adresa

Ústav bohemistických studií
Na Příkopě 29
Místnost č. NP223

Na Příkopě 29, Praha 1, č. dveří 223

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2007: habilitace, titul docent (FF UP v Olomouci)
 • 1990: titul CSc.
 • 1986–1990: interní aspirantura (FF UK v Praze)
 • 1985: titul PhDr.
 • 1979–1985: oborové studium český jazyk – francouzský jazyk (FF UK v Praze)

Praxe od ukončení VŠ studia

 • od září 2018 – září 2022: zástupce ředitele ÚBS
 • od srpna 2016 –  srpen 2018: hostující profesor na Hankuk University of Foreign Studies (J. Korea)
 • od srpna 2009 – leden 2016: ředitel Ústavu bohemistických studií FF UK
 • od dubna 2007: docent − Ústav bohemistických studií FF UK (plný úvazek) a Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni (částečný úvazek od září 2007), lingvistická bohemistika
 • od října 1997 – červen 2000 a říjen 2006 – červen 2007: hostující profesor − Faculté de Philosophie et de Lettres, Université libre de Bruxelles, čeština pro cizince
 • od ledna 1990: odborný asistent − Ústav bohemistických studií FF UK
 • od září 1986: asistent − Ústav slovanských (dnes bohemistických) studií FF UK v Praze, čeština pro cizince
 • v rámci programu Erasmus a meziuniverzitních výměn přednášky a výuka na univerzitách v Bruselu, Gentu, Berlíně, Lipsku, Paříži, Santiagu de Compostela, Vídni, Košicích, Plovdivu, Tampere, Oslu, Taipei, Soulu
 • výuka a přednášková činnost pro Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze

Granty

 • od 2018 Progres Q10 (2018-2021)
 • od 2019 : projekt OPPPR Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací
 • od 2014: Čeština v kontextu slovanských jazyků (nabývání kompetence v druhém jazyce u bilingvních mluvčích češtiny a dalšího slovanského jazyka), spoluřešitel, PRVOUK P10
 • 2014: Rozšírenie študijného programu slovenský jazyk a literatura v kombinácii (didaktika slovenčiny jako cudzieho jazyka, DISaC, mezinárodní expert, EU
 • od 2012: AKTION (Praha – Vídeň – Ostrava), spoluřešitel, EU
 • 2011–2013: Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentnym univerzitám (EXPERT), 018/2011/1.2./PV, kód ITMS: 26110230056, mezinárodní expert, EU
 • 2009–2012: Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk CZ.1.07/2.2.00/07.0259, spoluřešitel, EU
 • 2007–2008: APLEC, 229790-CP-1-2006-1-FR-LINGUA-L1 EU, řešitel za ČR, partneři Univerzita Szeged – CEPES Bucuresti – Université Nancy 2 – Vidéoscope
 • 2007: Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1), zadavatel Výzkumný ústav pedagogický v Praze (MŠMT ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 21.2.2007), spoluřešitel
 • 2007: Euro-Languages-Net-Plus, EU, spoluřešitel
 • 2006: Pilotní projekt vyškolení lektorů ČJ a kurzů češtiny pro cizince. CZ.04.3.07/3.2.01.02, spoluřešitel (partneři AUČCJ, Centrum pro integraci cizinců, Člověk v tísni)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • International Association of Teachers of Czech
 • spolupráce s CERMAT, Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) při MŠMT ČR, Nakladatelstvím Karolinum (recenzent) aj.
 • člen redakční rady (Nová čeština doma a ve světě, Bohemistyka, Studie z aplikované lingvistiky, Usta ad Albim, Lingua et Vita)
 • člen oborové rady (FF UK v Praze, FPE ZČU v Plzni, PF OU v Ostravě), školitel doktorandů na univerzitě v Praze, Plzni a Olomouci
 • garant oboru čeština pro cizince (FF UK)

 

Publikace

Publikace

 • Hrdlička M.: Ostatní strany hlasovaly proti ANU. Český jazyk a literatura, 2022, č. • no. 72, s. • p. 143-144. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: Překladatelská "tichá pošta". Český jazyk a literatura, 2022, č. • no. 72, s. • p. 186-189. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: Čeština, jak ji (možná) neznáte. In Rusínová E.: Přednášky a besedy z LV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2022, s. • p. 49-52. ISBN 978-80-280-0059-2.
 • Hrdlička M.: Když / Zatímco spal... Bohemistyka, 2022, č. • no. 22, s. • p. 301-303. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Luboš Veselý, Vojtěch Veselý, Ondřej Bláha, Jan Chromý: Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině. Korpus - gramatika - axiologie, 2022, č. • no. 26, s. • p. 90-94. ISSN 1804-137X.
 • Hrdlička M.: Předložková spojení s významem účelovým (ADV Fin) z pohledu lingvistického a lingvodidaktického. In Svobodová D., Novák R., Balharová A.: Od textu k porozumění a komunikaci. Ostrava, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2021, s. • p. 201-208. ISBN 978-80-7599-295-6.
 • Hrdlička M.: Vybrané podněty pro rodilé mluvčí z výuky české mluvnice pro cizince. Český jazyk a literatura, 2021, č. • no. 71, s. • p. 188-193. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: Komerčka, penzijko. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 589-591. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: České předložky v řečové praxi. In Rusínová E.: Přednášky a besedy z LIV. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzzita, 2021, s. • p. 27-31. ISBN 978-80-210-9883-1.
 • Hrdlička M.: Proč Praslovan, Neslovan, ale všeslovan? Český jazyk a literatura, 2021, č. • no. 71, s. • p. 200-201. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: České předložky v komunikaci i ve výuce cizinců. Nová Čeština doma & ve světě, 2021, č. • no. 11, s. • p. 41-49. ISSN 1805-367X.
 • Šebesta K., Hrdlička M., Chen H., Lin M.: Aktuální výzvy pro didaktiku češtiny jako cizího jazyka z hlediska její dynamiky. In Šebesta K., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. • p. 13-19. ISBN 978-80-7308-984-9.
 • Hrdlička M.: Konvence a kreativita ve víru (řečových) událostí. In Balowski M.: Konwencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň (Polsko), Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictvo PRO, 2020, s. • p. 335-347. ISBN 978-83-63090-33-3.
 • Šebesta K., Hrdlička M., Chen H., Lin M., Weizhu X., Geppert O., Kim I., Gebhartová M., Roubalová E., Vondráčková P., Ďurajka R., Veroňková J., Poukarová P., Bednaříková B.: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 194 s. • p. ISBN 978-80-7308-984-9.
 • Hrdlička M.: The spatial dimension in the teaching of Czech for foreigners (particularly in prepositional phrases with the locative meaning ADV Loc). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 112-124. ISSN 1804-3240.
 • Hrdlička M.: Kontury češtiny a rezistence jejích rovin v kontaktu s jazykem (ne)příbuzným: kauza Střelínsko. Seulra'beu eo yeon'gu, 2020, č. • no. 25, s. • p. 23-30. ISSN 1226-2323.
 • Hrdlička M.: Přínosný soubor jazykových her pro malé školáky, nerodilé mluvčí češtiny. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 133-135. ISSN 1804-3240.
 • Hrdlička M.: Mongol, nebo Mongolec? Bohemistyka, 2020, č. • no. 19, s. • p. 436-438. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Mimo dopravní obsluhy? Bohemistyka, 2020, č. • no. 20, s. • p. 271-273. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M., Šebesta K.: Úvodem. In Šebesta K., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2020, s. • p. 7-9. ISBN 978-80-7308-984-9.
 • Hrdlička M.: Je jednou tolik dvakrát tolik? In Rusínová E.: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2019, s. • p. 79-84. ISBN 978-80-210-9298-3.
 • Hrdlička M.: Čeština na soulské Hankuk University of Foreign Studies. Nová Čeština doma & ve světě, 2019, č. • no. 9, s. • p. 33-39. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: Dvě zajímavé marginálie. Bohemistyka, 2019, č. • no. 19, s. • p. 121-124. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. Praha, Karolinum, 2019. 166 s. • p. ISBN 978-80-246-4285-7.
 • Hrdlička M.: Čechová Marie (2017): Život s češtinou. Nová Čeština doma & ve světě, 2019, č. • no. 9, s. • p. 9-10. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: Morfologická forma a její význam. Bohemistyka, 2019, č. • no. 19, s. • p. 475-483. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Mluvnická poučka osvojená versus naučená při akvizici češtiny jejím nerodilým mluvčím. Bohemica Olomucensia, 2019, č. • no. 11, s. • p. 122-136. ISSN 1803-876X.
 • Adamovičová A., Hrdlička M., Ivanovová D.: Basic Czech II - 3. vydání. Praha, Karolinum, 2018. 270 s. • p. ISBN 978-80-246-2514-0.
 • Hrdlička M.: Ten film byl(a) pohádka. Bohemistyka, 2018, č. • no. 18, s. • p. 76-78. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Poslali nám to k posouzení. Bohemistyka, 2018, č. • no. 18, s. • p. 190-193. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: K obtížnosti mluvnické látky ve výuce češtiny jako jazyka nemateřského. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 99-108. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Hrdlička M.: Aspekty aspektu. In Rusínová E.: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2018, s. • p. 75-82. ISBN 978-80-210-8962-4.
 • Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů : Sborník příspěvků z 9. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, FF UK, 2018. 324 s. • p. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Hrdlička M.: K jednomu aspektu evropanství a světovosti češtiny. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 9-22. ISSN 1804-3240.
 • Hrdlička M.: Divil se babiččinu důchodu. Bohemistyka, 2017, č. • no. 17, s. • p. 266-269. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Spisovná a obecná čeština ve výuce cizinců. In Nekula M., Šichová K.: Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Praha, Akropolis, 2017, s. • p. 85-106. ISBN 978-80-7470-185-6.
 • Hrdlička M.: Didaktická gramatika jako zdroj poznání a inspirace. In Wysoczaňski W., Gasko B.: Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 9. Wroclav, Wydawnictwo Universitetu Wroclawskego, 2017, s. • p. 137-146. ISBN 978-83-229-3587-3.
 • Hrdlička M.: Chvála eklekticismu? Nová Čeština doma & ve světě, 2017, č. • no. 24, s. • p. 57-68. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: Poslech s porozuměním: zahraniční slovakisté a čeština. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 150-160. ISBN 978-80-7308-656-5.
 • Hrdlička M.: K užití a významům českých předložek. In Rusínová E.: Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 54-59. ISBN 978-80-210-8207-6.
 • Hrdlička M.: O didaktické gramatice. In Pekarovičová J., Hargašová Z.: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016, s. • p. 26-37. ISBN 978-80-223-4149-3.
 • Hrdlička M.: Chodili jste někdy do tanečních? Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 382-385. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Bydlí naproti školy. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 378-382. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M., Boccou Kestřánková M.: Než se středoškolák přihlásí na češtinu pro cizince. Český jazyk a literatura, 2015, č. • no. 65, s. • p. 185-189. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M., Mareš P., Hošnová E., Adam H., Hammel R.: Krok za krokem. Ein Lehrbuch zur tschechischen Grammatik. Hamburg, Helmut Buske Verlag GmbH, 2015. 448 s. • p. ISBN 978-3-87548-735-0.
 • Hrdlička M.: Mezi náma dvěmi. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 280-282. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Čeština jako jazyk kolonizační a přistěhovalecký. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015, s. • p. 102-126. ISBN 978-80-7308-567-4.
 • Hrdlička M.: Vybrané otázky výuky češtiny pro nerodilé mluvčí. Jazykovědné aktuality, 2015, č. • no. 52, s. • p. 14-20. ISSN 1212-5326.
 • Hrdlička M.: K prezentaci obecné češtiny v učebnicích pro jinojazyčné mluvčí. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, Ústav Českého národního korpusu, 2015, s. • p. 291-296. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Hrdlička M.: Za pro mě výhodnou cenu. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 181-184. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Přítelové. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 180-181. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Někdo versus kdosi. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 179-180. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Pije jako Dán. Bohemistyka, 2015, č. • no. 15, s. • p. 277-279. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: O obtížnosti českého skloňování z pohledu jinojazyčných mluvčích. Nová Čeština doma & ve světě, 2014, č. • no. 21, s. • p. 36-43. ISSN 1805-367X.
 • Hrdlička M.: K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. 5, s. • p. 98-115. ISSN 1804-3240.
 • Hrdlička M.: Překladatelské miniatury. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2014. 114 s. • p. ISBN 978-80-246-2501-0.
 • Hrdlička M.: K odrazu světa v mikrosvětě českých předložek. In Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VII. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, ÚBS v nakladatelství Euroslavica, 2014, s. • p. 80-87. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hrdlička M.: Kterého rodu je Taipei? Bohemistyka, 2014, č. • no. 14, s. • p. 185-188. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Turek před branami! Bohemistyka, 2014, č. • no. 14, s. • p. 89-92. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Je za pět minut tři čtvrtě na jedenáct. Bohemistyka, 2014, č. • no. 14, s. • p. 87-89. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Ústav bohemistických studií FF UK - současnost a výhledy. In Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VII. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta v nakladatelství Euroslavica, 2014, s. • p. 26-29. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hrdlička M.: On types and meanings of Czech numerals. In Hasil J.: Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Euroslavica, 2014, s. • p. 35-39. ISBN 978-80-7308-518-6.
 • Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk pro 21. století. In Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Euroslavica, 2013, s. • p. 31-34. ISBN 978-80-7308-440-0.
 • Hrdlička M.: Jak kdo. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 210-211. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Pro mě za mě... Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 211-215. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Jedu na Antarktidu. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 297-298. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: K užití českých osobních zájmen. In Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Euroslavica, 2013, s. • p. 82-88. ISBN 978-80-7308-458-5.
 • Hrdlička M.: Jedeme do Ukrajiny. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 71-72. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Základní principy výběru gramatického učiva. Český jazyk a literatura, 2013, č. • no. 64, s. • p. 66-70. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: Dobře ty. Bohemistyka, 2012, č. • no. 12, s. • p. 302-302. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Jazyková chyba a práce s ní v jazykovém vyučování. In Šebesta, Škodová K.: Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012, s. • p. 89-108. ISBN 978-80-7372-848-9.
 • Hrdlička M.: Nemáš bůra? Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 136-138. ISSN 1802-825X.
 • Hrdlička M.: Ví starou belu. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 134-135. ISSN 1802-825X.
 • Hrdlička M.: Odkud pochází krůta. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 132-133. ISSN 1802-825X.
 • Hrdlička M.: Ke gramatikalizované prezentaci češtiny jako cílového jazyka. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 82-93. ISSN 1802-825X.
 • Hrdlička M.: Auto (se) zastavilo. Bohemistyka, 2012, č. • no. 12, s. • p. 234-236. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: No nekup to! Bohemistyka, 2012, č. • no. 12, s. • p. 233-234. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Za analitizma na češkija jezik. In Čolakova Ž.: Naučni trudove. Plovdiv, Plovdivski universitět Paisij Chilendarovski, 2012, s. • p. 355-360. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hrdlička M.: Stálo to mailand. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. 12, s. • p. 219-220. ISSN 1802-825X.
 • Hrdlička M.: Odjeli na hory versus do hor. Bohemistyka, 2011, č. • no. 11, s. • p. 53-54. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Jak se počítá od jedné do tří? Bohemistyka, 2011, č. • no. 11, s. • p. 54-55. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Nominativ. In Hrdlička M., Hasil J.: Psáno do oblak. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 299-305. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Hrdlička M.: O gramatice mateřského jazyka pro jinojazyčné mluvčí. In Žigová L.: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava, Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2011, s. • p. 151-156. ISBN 978-80-223-3066-4.
 • Hrdlička M.: Kompenzační strategie (nejen) ve výuce češtiny pro cizince. Český jazyk a literatura, 2011, č. • no. 61, s. • p. 198-202. ISSN 0009-0786.
 • Bischofová J., Hasil J., Hrdlička M., Kramářová J.: Čeština pro středně a více pokročilé. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2011. 322 s. • p. ISBN 978-80-246-1793-0.
 • Hrdlička M.: K otázce mediačního jazyka ve výuce češtiny pro cizince. Bohemistyka, 2010, č. • no. 10, s. • p. 217-223. ISSN 1642-9893.
 • Hrdlička M.: Jaký je ten/to student? Bohemistyka, 2010, č. • no. 10, s. • p. 311-312. ISSN 1642-9893.
 • Adamovičová A., Hrdlička M.: Basic Czech III. Praha, Karolinum, 2010. 302 s. • p. ISBN 978-80-246-1796-1.
 • Hrdlička M.: K řazení gramatického učiva v učebnicích češtiny pro cizince. Český jazyk a literatura, 2010, č. • no. 60, s. • p. 122-126. ISSN 0009-0786.
 • Hrdlička M.: K užívání a pojímání českého národního jazyka. In Čmejrková S.: Užívání a prožívání jazyka. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 505-508. ISBN 978-80-246-1756-5.
 • Hrdlička M., Hasil J.: Jubilující Berliner Bohemicum/Slovacicum, příklad společné spolupráce mezi pražskou Univerzitou Karlovou a berlínskou Humboldtovou. FORUM. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 2010, č. • no. 2, s. • p. 74-75. ISSN 1211-1724.
 • Hrdlička M.: Do Černé Hory versus na Černou horu. Bohemistyka, 2010, č. • no. 10, s. • p. 312-313. ISSN 1642-9893.

Vedení závěrečných prací
Název Řešitel Rok obhájení FF UK Typ práce
Porovnání dvou děl vědeckofantastické literatury: českého Futura a čínského Skládacího Pekingu Wang Mingyihan řešená FF UK BP
Popularizační bohemistické práce Františka Daneše Eliseeva Elizaveta řešená FF UK BP
Významové vztahy lexikálních jednotek v podobě Eulerových diagramů Shcharbetka Tatsiana řešená FF UK BP
Problematika zpracování slovosledu v učebnicích češtiny pro čínsky hovořící mluvčí Chang Xiyue řešená FF UK BP
Lingvodidaktické zpracování českých předložek v učebnicích pro čínsky hovořící mluvčí Meng Yuting řešená FF UK BP
Lingvodidaktické zpracování vybraných mluvnických kategorií a jevů pro arabsky hovořící bohemisty Mohamed Mansour řešená FF UK DP
Problematika pozitivního a negativního transferu při výuce českého jazyka pro polské studenty Karolina Kenderová řešená FF UK dis. práce
Vizualizace gramatického učiva japonštiny a její funkčnost Kaoru Ishida řešená FF UK dis. práce
Metodika výuky flexe vybraných gramatických konstrukcí českého jazyka pro cizince na základě homonymie koncovek Varvara Ponomareva řešená FF UK dis. práce
České překlady románu Vojna a mír L. N. Tolstého Irena Sedláčiková 2014/15 FF UK DP
Srovnání polského překladu románu „Konec punku v Helsinkách“ s českým originálem Šemberová Daria Magdalena, 2014/15 FF UK DP
Problematika překladu pohádek Miloše Macourka do polštiny Marta Szewczyk 2013/14 FF UK DP
Vybrané problémy prezentace české deklinace arabským mluvčím Mohamed Hassan 2012/13 FF UK DP
Rozbor překladu povídky Holčičky Oksany Zabužko Duricka Tatjana 2012/13 FF UK DP
Problematika chyby v psaných projevech ruských mluvčích (na materiálu českého jazyka) Khazarova Ashkhen 2011/12 FF UK DP
Lingvodidaktická prezentace aspektu pro arabské mluvčí Mohamed Hassan 2010/11 FF UK BP
O zásadách řečového chování v češtině a ve vietnamštině Trang Nguyen Thi Minh 2010/11 FF UK BP
Srovnání dvou českých překladů Sienkiewiczova Quo vadis Magdalena Wacnik 2009/10 FF UK DP
Kontrastivní přístup ve výuce gramatiky jako základní komponent učebnice češtiny pro rusky hovořící Jana Macurová 2009/10 FF UK DP
Česká jazyková situace a její lingvodidaktické dopady Anna van der Laanová 2009/10 FF UK DP
Diskuse o spisovné a obecné češtině v českém odborném tisku (od 60. let do současnosti) Altanchimeg Jargalsaikhan 2009/10 FF UK BP
K variantnosti v české morfologii Mariana Gil Herrera 2008/09 FF UK DP
Morfologická problematika ve vybraných příručkách o češtině Dmitrii Prohorenco 2008/09 FF UK DP
Mluvený jazyk na Moravě Anastasia Tartakovskaya 2008/09 FF UK BP
České sloveso a výuka vietnamských bohemistů Phuong Nhung Tran 2008/09 FF UK BP
Vybrané otázky prezentace slovesa v učebnicích češtiny pro cizince Lian Li 2007/08 FF UK DP
Zvratné osobní a přivlastňovací zájmeno v češtině a v rumunštině Ileana Florea 2007/08 FF UK DP
Vybrané problémy uměleckého překladu z turečtiny do češtiny Elif Barta 2006/07 FF UK DP
Vybrané výslovnostní problémy při studiu češtiny jako cizího jazyka: výuka na pozadí ruštiny Kateřina Lah 2006/07 FF UK DP
K prezentaci českého slovesného vidu ve výuce japonských mluvčích Ryoko Yamamoto 2005/06 FF UK DP
Úvod > O katedře > Vyučující > Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.