Mgr. Svatava Škodová, Ph.D

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • postgraduální studium: 2001–2009; Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF Univerzita Karlova, Praha
 • magisterské studium: 1996–2000; Pedagogická fakulta, Technická univerzita v Liber, studijní obor: český jazyk a literatura, angličtina
 • bakalářské studium 1993–1996; Pedagogická fakulta, Technická univerzita v Liberci, studijní obor: angličtina    

Praxe od ukončení studia

 • 0d 2000 Katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, pracovní pozice: odborný asistent s vědeckou hodností
 • 2013-2016: vedení týmu vytvářejícího zkoušku z češtiny na úrovni A1 pro účely trvalého pobytu na území ČR
 • 2015: Člen týmu vytvářejícího deskriptory mediace v projektu Rady Evropy
 • Od 2014: člen týmu pro tzv. standard setting Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince Výzkumného a testovacího centra ÚJOP UK
 • Od 4/2013: členkou oborové rady doktorského studijního programu Filologie studijního oboru Didaktika konkrétního jazyka na FF UK v Praze
 • 10–12/2012: Lingvistická anotace korpusových dat pro Ústav Českého národního korpusu FF UK – pozice adjudikátora anotace
 • 2012–2014: členka Expertní skupiny pro vzdělávání žáků-cizinců zřízenou MŠMT ČR
 • Od 06/2011: Interní oponent Výzkumného ústavu pedagogického / Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze pro zkoušku z českého jazyka úrovně A1
 • 2010–2012: Člen grantové komise Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • 2012–2013: Člen oponentní komise projektu KONTAKT ME 10018 (K počítačové analýze struktury textu, řešitelka prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.)
 • Od ledna 2011: Interní recenzent VÚP / Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha pro zkoušku z českého jazyka na úrovni A1
 • Od ledna 2009: odborný garant a ředitel zkoušek z češtiny jako cizího jazyka na úrovni A1 (pro účely trvalého pobytu na území ČR) na TU v Liberci
 • Od září 2009: organizační a metodické vedení kurzů češtiny pro cizince pro studenty programu Erasmus na TU v Liberci; zahrnuje kompletní organizaci kurzů, jejich metodické zajištění včetně vedení lektorů, vlastní výukovou činnost v kurzech
 • Od 06/2009: spolupráce s ÚJOP UK na programu Metodické setkání k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí, metodické přednášky pro kurz učitelů češtiny pro cizince z krajanských komunit
 • od 08/2008: spolupráce s ÚJOP UK na programu Jazykově metodický kurz českého jazyka jako cizího jazyka pro vyučující z krajanských komunit
 • od 06/2006: spolupráce s ÚJOP UK na programu Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka (akreditace MŠMT, č. j. 28265/2006-25-646)
 • 11/2012: pracovní zahraniční pobyt v Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (Uniwersytet Warszawski). 1.11. – 1.12.2012. Participace na semináři Corpora Building a přednášky pro pracovníky ISZP Use of Corpora for Language Learning, konzultace. 

 • 2013: Recenzent pro Diagnostický test pro děti 1. stupně ZŠ (3. – 5. třída), úroveň A1 – B1 podle SERR. Recenzovaný diagnostický test vznikl za finanční podpory Grantové agentury České republiky, projektu Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol, registrační číslo projektu: 13-32373S; Řešitel: PhDr. Yvona Kostelecká, FP UK Praha.
 • 2013: Recenzent pro Diagnostický test pro děti 2. stupně ZŠ, úroveň A1 – B1 podle SERR.Recenzovaný diagnostický test vznikl za finanční podpory Grantové agentury České republiky, projektu Integrace dětí cizinců do systému českých základních škol, registrační číslo projektu: 13-32373S; Řešitel: PhDr. Yvona Kostelecká, FP UK Praha.

 Granty

 • Čeština nerodilých mluvčích z pohledu teoretického a komputačního (grant GAČR reg. č. 16-10185S). Řešitel: ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
 • Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání (DF11P010VV013, podpořeného Ministerstvem kultury ČR ve výzkumném programu NAKI). (30% úvazku) Od 1.1.2010 do 31. 12. 2014. Realizace projektu na ITE FM TUL. Podílí se na zpřesňování pravidel a formalizaci pro automatický přepis zvukového záznamu; koordinace týmu KCL FP TUL a studentů KCL FP podílejících se na projektu. Řešitel: prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
 • 2011–2014: Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů (CZ.1.07/2.2.00/15.0275) podpoř. z ESF. Univerzita Palackého v Olomouci/Technická univerzita v Liberci 21,5 hodin/měsíc. Září 2010. Přednášková činnost, vytváření elektronických materiálů. Od července 2012 spoluřešitel projektu za TUL. Řešitel: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
 • Cestovní grant v rámci Fondu mobilit TUL pro pracovní zahraniční pobyt v Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (Uniwersytet Warszawski). 1.11. – 1.12.2012. Participace na semináři Corpora Building a přednášky pro pracovníky ISZP Use of Corpora for Language Learning.
 •  2009–2012: Podíl na projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (CZ.1.07/2.2.00/07.0259) podpoř. z ESF OPVK – koordinátor aktivit. (56 hodin/měsíc) 35% úvazku. Koordinátor přípravy, realizací inovovaných a nových kurzů; koordinátor realizace workshopů a konferencí; koordinátor aktivit: i. Inovace studia – příprava a realizace motivačních kurzů, workshopů a konference, ii. Inovace studia – pilotní ověřování a evaluace kurzů , iii. Spoluautor chybové anotace žákovského korpusu CzeSL. Řešitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, DrSc.
 • 2011: podíl na projektu Kombinovaná studia pro učitele. ESF. Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/18.0026. Technická univerzita v Liberci. – Role: vytváření materiálů v prostředí Moodle. (14,5 hodin/měsíc). Řešitel: PhDr. Jiří Šmída, Ph.D.
 •  21. – 26. 11. 2011: Lipsko, Drážďany – studijní cesta v rámci projektu Jazyková a kulturní heterogenita na školách, Integrace a jazykové vzdělávání v Sasku. Organizátor projektu: Goethe-Institut. Záštita projektu MSMT, č.j.: 25 488/2011-27. Řešitel: Dr. Heike Uhlig
 • 07–11/2011: účast v projektu Funktionsweisen und Struktur evidenzieller Markierungen im Slavischen (Johannes Gutenberg Universitat Mainz , Institut fur Slavistik). Role: Sběr materiálu a analýza evidenciálních markerů u českých rodilých mluvčí.) Řešitel: Prof. Dr. Björn Wiemer  (http://www.staff.uni-mainz.de/wiemerb/projekte.html cit.:23.2.2011)
 • 2009: řešitel interního grantu Pseudokoordinace v syntaxi češtiny (IGS FP TUL 122/2009). FP Technická univerzita v Liberci.
 • 2007/2008:  Spolupráce s jazykovou školou Skřivánek-Praha na projektu zaměřeném na odborné vzdělávání lektorů češtiny jako cizího jazyka (PROJEKT CZ.04.3.07/3.2.0.1.3/3382; Vývoj programu pro odborné vzdělávání lektorů jazykové výuky dospělých).

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • International Association of Teachers of Czech
 • spolupráce Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV) při MŠMT ČR, Nakladatelstvím Karolinum (recenzent) aj.
 • člen redakční rady (Nová čeština doma a ve světě
 • člen oborové rady (FF UK v Praze,
 • školitel doktorandů FF UK
 • garant oboru čeština pro cizince (TUL)

 

Publikace
Úvod > O katedře > Vyučující > Mgr. Svatava Škodová, Ph.D