Bakalářský program

Bakalářský studijní obor Bohemistika pro cizince

Bc._Bohemistika pro cizince.
Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 bylo zahájeno.
Aktuální informace najdete na webu fakulty: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/bohemistika-pro-cizince/#obecne

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že do školy budete pravidelně docházet dle rozvrhu, a to standardně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
  (To znamená, že můžete Bohemistiku pro cizince studovat pouze jako samostatný program. Tento program je určen pro ty uchazeče, jejichž mateřským jazykem není čeština, zatímco u všech ostatních programů bakalářského studia je znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího podmínkou.)
 • komu je tento studijní program určen:
  • zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR
  • uchazečům, kteří absolvovali na našich či zahraničních vysokých školách studium nejrůznějších oborů (humanitních i technických), a studiem bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince chtějí získat takové znalosti českého jazyka a české kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít a pracovat v českém kulturním prostředí anebo udržovat odborné kontakty s českými firmami i státními institucemi
  • budoucím diplomatům, a to jako doplňující studium češtiny a českých reálií
 • komu není tento studijní program určen:
  • program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština
  • program neslouží jako příprava ke studiu navazujícího magisterského programu Učitelství češtiny jako cizího jazyka
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Lze upustit od písemné části přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvuje semestrální Přípravný on-line kurz pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince v prostředí Moodle. Uchazeč v tomto případě získává 50 bodů a postupuje do ústního kola. Podrobné informace ZDE.
  Žádost o upuštění od přijímací zkoušky je nutné zaslat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) do 2. 6. 2023.
 • vstupní znalost jazyka: úspěšné studium programu předpokládá znalost českého jazyka na úrovni B2 a kulturněhistorický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií
 • důležité odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu:

Absolvent bakalářského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Naučí se uplatňovat kritické myšlení ve filologické sféře. Bude umět využívat odborné znalosti k rozboru textů různých funkčních stylů a k analýze literárního díla. Osvojí si práci s filologickými nástroji a pomůckami v tištěné i elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další elektronické databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby. Absolvent tohoto programu, který nebude pokračovat v navazujícím magisterském studiu, má předpoklady k praktické aplikaci zejména v cestovním ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích. Uplatní se jako pracovník v podnikatelské sféře, např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou republikou či naopak v českých firmách obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející jakékoliv zahraniční aktivity, nebo jako pracovník v mezinárodních institucích. Uplatnění najde i na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, především na nediplomatických pozicích, v Českých centrech ve své zemi, na zastupitelských úřadech své zemi v ČR zejména na nediplomatických pozicích apod.

Proč studovat u nás

Podívejte se na prezentaci ÚBS Proč studovat Bohemistiku pro cizince na FF UK.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 20
2021/22 20 50 20 67
2020/21 35 35 35 bez přijímací zkoušky 24
2019/20 30 73 30 52 25
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16 20 86 20 71 16

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

přijímací zkouška pro školní rok 2023/2024: dvoukolová (písemná, ústní)

 1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

Písemná část probíhá distanční formou v systému Moodle (doba trvání: 90 minut)
O technických náležitostech zkoušky v systému Moodle budou uchazeči předem informováni.

 1. gramaticko-lexikální test (max. 25 bodů)
 2. poslech s porozuměním (max. 15 bodů)
 3. kulturně-literární test (max. 10 bodů)

Při písemné části zkoušky nejsou povoleny slovníky ani další online pomůcky.

 1. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

Ústní část probíhá distančně formou videokonference. O technických náležitostech videokonference budou uchazeči předem informováni.
V rámci ústní části mohou být uchazeči kladeny otázky týkající se nejen české literatury, ale i českých reálií, české historie a kultury obecně.

 1. schopnost souvislého mluveného projevu ve spisovné češtině (max. 10 bodů)
 2. diskuse nad seznamem četby (max. 10 bodů)
 3. diskuse nad písemnou částí testu (max. 10 bodů)
 4. motivace a zájem o obor (max. 20 bodů)
 • přesvědčivá motivace – konkrétně a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 20–14 bodů
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající obsahu studia programu na FF UK: 13–7 bodů
 • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně obhájená, neodpovídající obsahu studia programu na FF UK: 6–0 bodů

Další požadavky k ústní zkoušce:

Seznam přečtených titulů české literatury (cca 5 knižních titulů tzv. krásné literatury) – odevzdává se online před ústní částí zkoušky, u jednotlivých titulů uchazeč uvádí, v jakém jazyce titul přečetl. Na seznam uchazeč uvede své příjmení a jméno.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.


Užitečné odkazy:

Jak si podat přihlášku ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!

Úvod > Uchazeč > Bakalářský program