Bakalářský program

Akademický senát FF UK 14. 5. 2020 schválil upuštění od přijímací zkoušky pro program Bohemistika pro cizince  (platí pouze pro rok 2020), přijati jsou všichni uchazeči.

Bakalářský studijní obor Bohemistika pro cizince

Akreditace bakalářského programu Bohemistika pro cizince byla schválena v červnu 2018.

Bc._Bohemistika pro cizince.
Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 bylo zahájeno.
Aktuální informace najdete na webu fakulty https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/  .

Bohemistika pro cizince

Studijní program je určen

 • zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR;
 • uchazečům, kteří absolvovali na našich či zahraničních vysokých školách studium nejrůznějších oborů (humanitních i technických), a studiem bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince chtějí získat takové znalosti českého jazyka a české kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít a pracovat v českém kulturním prostředí anebo udržovat odborné kontakty s českými firmami i státními institucemi.
 • pro budoucí diplomaty, a to jako doplňující studium češtiny a českých reálií.

 Není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština.

Absolventi tohoto typu studia se mohou uplatnit

 • ve svých zemích nebo na zastupitelských úřadech v ČR jako odborní pracovníci, průvodci, či příležitostní překladatelé a tlumočníci;
 • na českých zastupitelských úřadech v zahraničí.
 • Dále to mohou být i ti, kteří touto formou studia chtějí získat takové znalosti českého jazyka, které by jim umožnily plnohodnotné studium jiných oborů na českých vysokých školách.

 

BOHEMISTIKA PRO CIZINCE

forma a typ studia: prezenční bakalářské

počet přijatých v minulém akademickém roce: 30

počet přihlášených v minulém akademickém roce: 73

předpokládaný počet přijímaných: 20

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem 

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

 

požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá znalost českého jazyka na úrovni B2 a kulturněhistorický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština. Neslouží jako příprava ke studiu NMgr. programu Učitelství češtiny jako cizího jazyka.

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)
 1. praktická práce s jazykem s ohledem zvláště na lexikální a stylistickou složku jazyka a na logické uvažovaní (10 bodů)
 2. vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (15 bodů)
 3. test ze současného spisovného českého jazyka – s důrazem na morfologii, syntax a ortografii (znalost českého jazyka na úrovni B2) (15 bodů)
 4. esej na zadané téma (10 bodů)
 5. reprodukce slyšeného textu, tj. vlastního textu v rozsahu cca 150 slov na základě slyšeného textu (neboduje se, diskuse je součástí ústní zkoušky)
2. kolo – ústní část
 1. schopnost souvislého mluveného projevu ve spisovné češtině (max. 10 bodů)
 2. diskuse nad seznamem četby (max. 10 bodů)
 3. diskuse nad testem (max. 10 bodů)
 4. motivace a zájem o obor (max. 20 bodů)


Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti české kultury, historie a literatury, jazykovou kreativitu.

další požadavky ke zkoušce: nejsou

přípravný kurz: koná se v LS formou distančního Moodle kurzu

další informace: ubs.ff.cuni.cz (Ústav bohemistických studií)

https://ubs.ff.cuni.cz/cs (Ústav bohemistických studií)

informace o uplatnění absolventů:

Znalosti a dovednosti absolventa:

 • Ovládá český jazyka v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Naučí se uplatňovat kritické myšlení ve filologické sféře.
 • Umí využívat odborné znalosti k rozboru textů různých funkčních stylů a k analýze literárního díla.
 • Osvojí si práci s filologickými nástroji a pomůckami v tištěné i elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další elektronické databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby.

Možnosti absolventů:

 • Pokračování v navazujícím magisterském studiu.
 • Uplatnění zejména v cestovním ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích.
 • Uplatnění jako pracovník v podnikatelské sféře, např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou republikou či naopak v českých firmách obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející jakékoliv zahraniční aktivity, nebo pracovník v mezinárodních institucích.
 • Uplatnění na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, především na nediplomatických pozicích, v Českých centrech ve svých zemích, na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR zejména na nediplomatických pozicích apod.

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

Úvod > Uchazeč > Bakalářský program