Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor Bohemistika pro cizince

Akreditace bakalářského programu Bohemistika pro cizince byla schválena v červnu 2018.  Bc._Bohemistika pro cizince.
Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 bylo zahájeno.
Aktuální informace najdete na webu fakulty https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/  .

Bohemistika pro cizince

Studijní program je určen

 • zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR;
 • uchazečům, kteří absolvovali na našich či zahraničních vysokých školách studium nejrůznějších oborů (humanitních i technických), a studiem bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince chtějí získat takové znalosti českého jazyka a české kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít a pracovat v českém kulturním prostředí anebo udržovat odborné kontakty s českými firmami i státními institucemi.
 • pro budoucí diplomaty, a to jako doplňující studium češtiny a českých reálií.

 Není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština.

Absolventi tohoto typu studia se mohou uplatnit

 • ve svých zemích nebo na zastupitelských úřadech v ČR jako odborní pracovníci, průvodci, či příležitostní překladatelé a tlumočníci;
 • na českých zastupitelských úřadech v zahraničí.
 • Dále to mohou být i ti, kteří touto formou studia chtějí získat takové znalosti českého jazyka, které by jim umožnily plnohodnotné studium jiných oborů na českých vysokých školách.

Bc._Bohemistika pro cizince

forma a typ studia: prezenční bakalářské

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem

přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

požadavky studia oboru: Úspěšné studium oboru předpokládá znalosti českého jazyka na úrovni B2; kulturně-historický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií.

přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

popis přijímací zkoušky:
písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)

 1. motivace a zájem o obor (max. 20 bodů)
 2. vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře a zvolenému oboru – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (max. 30 bodů)
 3. test z českého jazyka (znalost českého jazyka na úrovni B2) (max. 30 bodů)
 4. esej na zadané téma (max. 20 bodů)

 Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti české kultury, historie a literatury, jazykovou kreativitu.Certifikát o požadované úrovni ovládání českého jazyka nepožadujeme.

další požadavky ke zkoušce: nejsou

přípravný kurz: v roce 2019 není otevřen

další informace:

https://ubs.ff.cuni.cz/cs (Ústav bohemistických studií)

informace o uplatnění absolventů:

Znalosti a dovednosti absolventa:

 • Ovládá český jazyka v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 • Naučí se uplatňovat kritické myšlení ve filologické sféře.
 • Umí využívat odborné znalosti k rozboru textů různých funkčních stylů a k analýze literárního díla.
 • Osvojí si práci s filologickými nástroji a pomůckami v tištěné i elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další elektronické databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby.

Možnosti absolventů:

 • Pokračování v navazujícím magisterském studiu.
 • Uplatnění zejména v cestovním ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích.
 • Uplatnění jako pracovník v podnikatelské sféře, např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou republikou či naopak v českých firmách obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející jakékoliv zahraniční aktivity, nebo pracovník v mezinárodních institucích.
 • Uplatnění na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, především na nediplomatických pozicích, v Českých centrech ve svých zemích, na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR zejména na nediplomatických pozicích apod.

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

Navazující magisterský studijní obor

PROBÍHÁ AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ. Ve školním roce 2019/2020 nebude toto studium realizováno. Předpokládané zahájení 1. ročníku NMgr. je pro rok 2020/2021.

Navazující dvouleté magisterské studium češtiny pro cizince se v připravované akreditaci zaměřuje na pokročilé odborné i praktické zvládnutí českého jazyka a české literatury, prezenční, jednooborové.
Současně nabízí určité mezioborové přesahy, např. rozšíření znalostí obecného slavistického základu, obecné lingvistiky, literární teorie, práce s korpusovými nástroji aj.
Vytváří vhodné předpoklady k tomu, aby nadaní studenti dále pokračovali v postgraduálním studiu bohemistiky na FF UK nebo na jiných vysokoškolských pracovištích s příslušnou akreditací.
Teoretické a metodologické poznatky posluchačů oboru i jejich praktické dovednosti jim umožní nalézat odpovídající uplatnění v praxi (viz bakalářský studijní program).

Kurzy češtiny pro stážisty a postgraduanty

Kurz je určen pro stážisty mezivládních a meziuniverzitních výměn,kteří studují na Filozofické fakultě češtinu nebo příbuzný obor.

Informace o podmínkách přijetí získá uchazeč na zahraničním oddělení FF UK

Úvod > Uchazeč > Charakteristika oboru