Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor

Ústav bohemistických studií otevírá v rámci studijního programu filologie tříleté bakalářské studium studijního oboru čeština pro cizince. Obor čeština pro cizince není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština.

Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK připravuje otevření bakalářského programu Bohemistika pro cizince. Nyní probíhá závěrečná fáze schvalování akreditace tohoto programu. Pokud bude akreditace schválena včas, vyhlásí fakulta přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 – s přijímacími zkouškami koncem srpna nebo v září letošního roku a nástupem do studia v říjnu. Aktuální informace najdete na webu fakulty a ústavu. 

Tento studijní obor je určen zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR, kteří již ovládají základy praktického českého jazyka; studium oboru čeština pro cizince předpokládá už při přijetí na fakultu solidní znalost češtiny, neboť jazykem výuky je v rámci tohoto oboru čeština. Mohou to být i lidé, kteří absolvovali na našich či zahraničních vysokých školách studium nejrůznějších oborů (humanitních i technických), a studiem bakalářského studijního programu čeština jako cizí jazyk chtějí získat takové znalosti českého jazyka a české kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít a pracovat v českém kulturním prostředí a nebo udržovat odborné kontakty s českými firmami i státními institucemi. Bakalářské studium oboru čeština pro cizince je vhodné i pro budoucí diplomaty, a to jako doplňující studium češtiny a českých reálií. Absolventi tohoto typu studia se mohou uplatnit ve svých zemích nebo na zastupitelských úřadech v ČR jako odborní pracovníci, průvodci, či příležitostní překladatelé a tlumočníci. Najdou uplatnění i na českých zastupitelských úřadech v zahraničí. Dále to mohou být i ti, kteří touto formou studia chtějí získat takové znalosti českého jazyka, které by jim umožnily plnohodnotné studium jiných oborů na českých vysokých školách.

Navazující magisterský studijní obor

Ústav bohemistických studií otevírá v rámci studijního programu Filologie 7310 dvouleté navazující magisterské studium oboru čeština pro cizince. Toto studium je prezenční jednooborové.

V akademickém roce 2017/2018 nebude otevřen první ročník bakalářského ani navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2017 neuskuteční.  Předpokládáme, že bakalářské studium oboru Čeština pro cizince bude po schválení akreditace opět otevřeno v akademickém roce 2018/19.

Navazující magisterské studium češtiny pro cizince je zaměřeno na pokročilé odborné i praktické zvládnutí českého jazyka a české literatury. Současně nabízí určité mezioborové přesahy, např. rozšíření znalostí obecného slavistického základu, obecné lingvistiky, literární teorie aj. Vytváří i vhodné předpoklady k tomu, aby nadaní studenti dále pokračovali v postgraduálním studiu bohemistiky na FF UK nebo na jiných vysokoškolských pracovištích s příslušnou akreditací.

Teoretické a metodologické poznatky posluchačů oboru i jejich praktické dovednosti jim umožní nalézat odpovídající uplatnění v praxi (viz bakalářský studijní program).

Kurzy češtiny pro stážisty a postgraduanty

Kurz je určen pro stážisty mezivládních a meziuniverzitních výměn,kteří studují na Filozofické fakultě češtinu nebo příbuzný obor.

Informace o podmínkách přijetí získá uchazeč na zahraničním oddělení FF UK

Úvod > Uchazeč > Charakteristika oboru