Magisterský program

ZMĚNA PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021

S ohledem na epidemickou situaci a platná vládní nařízení schválil Akademický senát FF UK dne 22. 4. 2021 změnu podmínek přijímacího řízení.

https://www.ff.cuni.cz/2021/04/informace-pro-uchazece-studium-na-filozoficke-fakulte-uk-k-26-4-2021/

Navazující magisterský program Bohemistika pro cizince

Navazující magisterský program Bohemistika pro cizince byl akreditován v roce 2019. 

Uchazeči budou přijímáni pro akademický rok 2021/2022.

Studijní program je určen

 • zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR;
 • uchazečům, kteří absolvovali na našich či zahraničních vysokých školách studium nejrůznějších oborů (humanitních i technických), a studiem magisterského studijního programu Bohemistika pro cizince chtějí získat takové znalosti českého jazyka a české kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít a pracovat v českém kulturním prostředí anebo udržovat odborné kontakty s českými firmami i státními institucemi.
 • pro budoucí diplomaty, a to jako doplňující studium češtiny a českých reálií.

 Není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština.

Absolventi tohoto typu studia se mohou uplatnit

 • ve svých zemích nebo na zastupitelských úřadech v ČR jako odborní pracovníci, průvodci, či příležitostní překladatelé a tlumočníci;
 • na českých zastupitelských úřadech v zahraničí.
 • Dále to mohou být i ti, kteří touto formou studia chtějí získat takové znalosti českého jazyka, které by jim umožnily plnohodnotné studium jiných oborů na českých vysokých školách.

SP se skládá z vyváženě zastoupených složek, lingvistické a literárněvědné:

Cílem lingvistické složky je prohloubení poznání struktur českého jazyka a způsobů jeho užívání a fungování v řečové komunikaci. Studium vybavuje posluchače pokročilou znalostí gramatiky současné češtiny a její slovní zásoby i poznatky o stylové charakteristice jazykových prostředků. Synchronní pohled na český jazyk se opírá o přístup diachronní. Posluchač rovněž získává hlubší vhled do vybraných oblastí obecné lingvistiky a slavistiky, a to především prostřednictvím povinně volitelných, případně volitelných předmětů.

Cílem literárněvědné složky je zprostředkování hlubšího seznámení se se základními vývojovými tendencemi české literatury, poskytnutí dostatečného repertoáru dovedností z hlediska porozumění literárnímu textu i z perspektivy metodologických přístupů. K cílům tedy patří i akvizice komplexní čtenářské gramotnosti ve smyslu porozumění uměleckým textům a jevům profilovaným v literárním díle.

Uchazeč o navazující magisterské studium musí prokázat znalosti a dovednosti v následujících oblastech:

 1. a) kvalita jeho komunikační kompetence v češtině splňuje nároky úrovně B2 podle SERR (týká se mimo jiné slovní zásoby, morfologie, syntaxe, pravopisu);
 2. b) na náležité úrovni se orientuje v dějinách české literatury, má odpovídající přehled o české kultuře i o společenské situaci v současné ČR, a to jak na úrovni znalostí (faktografie), tak z hlediska jejich usouvztažňování a nalézání relevantních souvislostí;
 3. c) zvládá na náležité úrovni lingvistickou bohemistiku v rozsahu SP bakalářského studia oboru Bohemistika pro cizince;
 4. d) orientuje se v soudobém dění v oboru, zná základní odborné práce, má dostatečný přehled o odborných časopisech;
 5. e) disponuje vysokou motivací ke studiu i předpoklady pro úspěšné zvládnutí nároků navazujícího magisterského studia.

 

BOHEMISTIKA PRO CIZINCE

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

počet přijatých v minulém akademickém roce : 22

počet přihlášených v minulém akademickém roce : 22

předpokládaný počet přijímaných: 15

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

požadavky studia programu: 

Úspěšné studium programu předpokládá úroveň znalosti lingvistické bohemistiky v rozsahu SP bakalářského studia oboru Bohemistika pro cizince. Dále se předpokládá praktická znalost českého jazyka na úrovni B2. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština. 

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)

 

Podoba přijímací zkoušky v roce 2020:

Popis přijímací zkoušky:

Definitivní forma přijímací zkoušky bude vycházet z podmínek epidemiologické situace v České republice. Proto bude definitivní podoba přijímací zkoušky zveřejněna později, a to v zákonném termínu na tomto webu.

Předpokládáme, že přijímací zkouška pro navazující magisterský program Bohemistika pro cizince bude mít tuto podobu:

Písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)

 1. Práce s jazykem s ohledem na lexikální, stylistickou složku jazyka a logické uvažovaní (10 bodů)
 2. Vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře a zvolenému programu – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (15 bodů)
 3. Test ze současného spisovného českého jazyka  – s důrazem na morfologii, syntax a ortografii (znalost českého jazyka na úrovni B2) (10 bodů)
 4. Esej na zadané téma (8 bodů)
 5. Reprodukce slyšeného textu, tj. vlastní text v rozsahu cca 150 slov na základě slyšeného textu (7 bodů) 

Modelový test naleznete zde.

Ústní zkouška

 1. Diskuze nad seznamem četby české literatury v rozsahu minimálně 20 knižních titulů a odborné jazykovědné a literárněvědné literatury (rozsah nespecifikován) (20 bodů)
 2. Schopnost souvislého mluveného spisovného projevu ve spisovné češtině (10 bodů)
 3. Motivace a zájem o obor (20 bodů)

Kritéria hodnocení motivace:
• přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 20–14 bodů
• částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 13–7 bodů
• nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 6–0 bodů

Další požadavky ke zkoušce: seznam četby české literatury (nejméně 20 knižních titulů české literatury přečtené v českém originále) a odborné jazykovědné a literárněvědné literatury (rozsah nespecifikován) – odevzdává se u ústní části zkoušky

 

Další informace: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/bohemistika-pro-cizince_nmgr/

 

Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent navazujícího magisterského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Díky získaným odborným znalostem, odborným dovednostem a obecným způsobilostem nalézá absolvent SP Bohemistika pro cizince uplatnění v oblasti odborné (jazykový redaktor, vyučující češtiny na zahraničních středních, jazykových i vysokých školách, překladatel aj.), v oblasti médií, v kulturních institucích, v diplomatických službách aj. a v neposlední řadě rovněž ve sféře badatelské (doktorské studium). Absolvování SP vytváří solidní bázi specializovaného vzdělání, která je dostatečně univerzální k tomu, aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným a kulturologickým oborům.

Úvod > Uchazeč > Magisterský program