Magisterský program

Akademický senát FF UK 14. 5. 2020 schválil upuštění od přijímací zkoušky pro program Bohemistika pro cizince  (platí pouze pro rok 2020), přijati jsou všichni uchazeči.

Navazující magisterský program Bohemistika pro cizince

Navazující magisterský program Bohemistika pro cizince byl akreditován v roce 2019. 

Uchazeči budou přijímáni pro akademický rok 2020/2021.

Studijní program je určen

 • zahraničním studentům a cizincům žijícím v ČR;
 • uchazečům, kteří absolvovali na našich či zahraničních vysokých školách studium nejrůznějších oborů (humanitních i technických), a studiem magisterského studijního programu Bohemistika pro cizince chtějí získat takové znalosti českého jazyka a české kultury, které by jim umožnily bez komplikací žít a pracovat v českém kulturním prostředí anebo udržovat odborné kontakty s českými firmami i státními institucemi.
 • pro budoucí diplomaty, a to jako doplňující studium češtiny a českých reálií.

 Není určen pro studenty, jejichž mateřštinou je čeština.

Absolventi tohoto typu studia se mohou uplatnit

 • ve svých zemích nebo na zastupitelských úřadech v ČR jako odborní pracovníci, průvodci, či příležitostní překladatelé a tlumočníci;
 • na českých zastupitelských úřadech v zahraničí.
 • Dále to mohou být i ti, kteří touto formou studia chtějí získat takové znalosti českého jazyka, které by jim umožnily plnohodnotné studium jiných oborů na českých vysokých školách.

 

SP se skládá z vyváženě zastoupených složek, lingvistické a literárněvědné:

Cílem lingvistické složky je prohloubení poznání struktur českého jazyka a způsobů jeho užívání a fungování v řečové komunikaci. Studium vybavuje posluchače pokročilou znalostí gramatiky současné češtiny a její slovní zásoby i poznatky o stylové charakteristice jazykových prostředků. Synchronní pohled na český jazyk se opírá o přístup diachronní. Posluchač rovněž získává hlubší vhled do vybraných oblastí obecné lingvistiky a slavistiky, a to především prostřednictvím povinně volitelných, případně volitelných předmětů.

Cílem literárněvědné složky je zprostředkování hlubšího seznámení se se základními vývojovými tendencemi české literatury, poskytnutí dostatečného repertoáru dovedností z hlediska porozumění literárnímu textu i z perspektivy metodologických přístupů. K cílům tedy patří i akvizice komplexní čtenářské gramotnosti ve smyslu porozumění uměleckým textům a jevům profilovaným v literárním díle.

Uchazeč o navazující magisterské studium musí prokázat znalosti a dovednosti v následujících oblastech:

 1. a) kvalita jeho komunikační kompetence v češtině splňuje nároky úrovně B2 podle SERR (týká se mimo jiné slovní zásoby, morfologie, syntaxe, pravopisu);
 2. b) na náležité úrovni se orientuje v dějinách české literatury, má odpovídající přehled o české kultuře i o společenské situaci v současné ČR, a to jak na úrovni znalostí (faktografie), tak z hlediska jejich usouvztažňování a nalézání relevantních souvislostí;
 3. c) zvládá na náležité úrovni lingvistickou bohemistiku v rozsahu SP bakalářského studia oboru Bohemistika pro cizince;
 4. d) orientuje se v soudobém dění v oboru, zná základní odborné práce, má dostatečný přehled o odborných časopisech;
 5. e) disponuje vysokou motivací ke studiu i předpoklady pro úspěšné zvládnutí nároků navazujícího magisterského studia.

 

BOHEMISTIKA PRO CIZINCE

 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace):

počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace):

předpokládaný počet přijímaných: 15

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

 

požadavky studia programu: 

 Úspěšné studium programu předpokládá úroveň znalosti lingvistické bohemistiky v rozsahu SP bakalářského studia oboru Bohemistika pro cizince. Dále se předpokládá praktická znalost českého jazyka na úrovni B2. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština. 

 

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)

 

popis přijímací zkoušky:

 

písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)

 1. Práce s jazykem s ohledem na lexikální, stylistickou složku jazyka a logické uvažovaní (10 bodů)
 2. Vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře a zvolenému programu – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (15 bodů)
 3. Test ze současného spisovného českého jazyka  – s důrazem na morfologii, syntax a ortografii (znalost českého jazyka na úrovni B2) (10 bodů)
 4. Esej na zadané téma (8 bodů)
 5. Reprodukce slyšeného textu, tj. vlastní text v rozsahu cca 150 slov na základě slyšeného textu (7 bodů) 

Modelový test naleznete zde.

ústní zkouška

 1. Diskuze nad seznamem četby české literatury v rozsahu minimálně 20 knižních titulů a odborné jazykovědné a literárněvědné literatury (rozsah nespecifikován) (20 bodů)
 2. Schopnost souvislého mluveného spisovného projevu ve spisovné češtině (10 bodů)
 3. Motivace a zájem o obor (20 bodů)

 

další požadavky ke zkoušce:

 

další informace: ubs.ff.cuni.cz (Ústav bohemistických studií)

 

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent navazujícího magisterského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Díky získaným odborným znalostem, odborným dovednostem a obecným způsobilostem nalézá absolvent SP Bohemistika pro cizince uplatnění v oblasti odborné (jazykový redaktor, vyučující češtiny na zahraničních středních, jazykových i vysokých školách, překladatel aj.), v oblasti médií, v kulturních institucích, v diplomatických službách aj. a v neposlední řadě rovněž ve sféře badatelské (doktorské studium). Absolvování SP vytváří solidní bázi specializovaného vzdělání, která je dostatečně univerzální k tomu, aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným a kulturologickým oborům.

Úvod > Uchazeč > Magisterský program