Magisterský program

Přijímací řízení v akademickém roce 2022/23 bylo zahájeno.

Přihlášku lze podat do 31. března!

 • forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
 • kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem (To znamená, že můžete Bohemistiku pro cizince studovat pouze jako samostatný program. Tento program je určen pro ty uchazeče, jejichž mateřským jazykem není čeština, zatímco u všech ostatních programů navazujícího magisterského studia akreditovaného v českém jazyce je znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího podmínkou.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • požadavky studia programu: Úspěšné studium programu předpokládá úroveň znalosti lingvistické bohemistiky v rozsahu bakalářského studia programu Bohemistika pro cizince. Dále se předpokládá praktická znalost českého jazyka na úrovni B2. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština.
 • důležité odkazy:

Proč studovat u nás

Podívejte se na prezentaci ÚBS Proč studovat Bohemistiku pro cizince na FF UK.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH MINIMÁLNÍ POČET BODŮ NUTNÝ PRO PŘIJETÍ ZAPSANÝCH KE STUDIU
2022/23 15
2021/22 17 13 13 bez přijímací zkoušky
2020/21 21 21 21 bez přijímací zkoušky
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16 10 33 10 62 6

Minimální počet bodů nutný pro přijetí znamená, kolik bodů získal v daném roce poslední přijatý uchazeč (tj. všichni, kteří získali bodů méně, se umístili „pod čarou“). Je-li přijatých více, než stanovuje předpokládaný počet přijímaných, pak stejného počtu bodů dosáhlo více uchazečů na posledním místě. Bodová hranice je tímto definitivní, nikam se neposouvá, a to ani v případě, že někteří přijatí uchazeči do studia nenastoupí.
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

přijímací zkouška pro školní rok 2023/2024: dvoukolová (písemná a ústní)

 1. kolo – PÍSEMNÁ ČÁST

Písemná část probíhá distanční formou v systému Moodle (doba trvání: 90 minut)
O technických náležitostech zkoušky v systému Moodle budou uchazeči předem informováni.

 1. gramaticko-lexikální test (max. 20 bodů)
 2. kulturně-literární test (max. 15 bodů)
 3. porozumění populárně naučnému textu (max. 15 bodů)

Při písemné části zkoušky nejsou povoleny slovníky a další online pomůcky.

 1. kolo – ÚSTNÍ ČÁST

Ústní část probíhá distančně formou videokonference. O technických náležitostech videokonference budou uchazeči předem informováni.

 1. diskuse nad seznamem četby (max. 20 bodů)
 2. schopnost souvislého mluveného spisovného projevu ve spisovné češtině (10 bodů)
 3. motivace a zájem o obor (max. 20 bodů)
  kritéria hodnocení motivace:
 • přesvědčivá motivace – konkrétní a jasně formulovaná a dostatečně obhájená, odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 20–14 bodů
 • částečně přesvědčivá motivace – poměrně konkrétně formulovaná a obhájená, vcelku odpovídající náplni studia dané specializace na FF UK: 13–7 bodů
 • nepřesvědčivá motivace – vágně vysvětlená a nedostatečně vysvětlená, příliš neodpovídající náplni studia dané specializace na FFF UK: 6–0 bodů

Další požadavky k ústní zkoušce:

Seznam přečtených titulů české literatury (minimálně 20 knižních titulů tzv. krásné literatury v českém jazyce) a odborné jazykovědné a literárněvědné literatury (rozsah nespecifikován) – odevzdává se elektronicky před ústní částí zkoušky.

Bodové hodnocení přijímací zkoušky

V každém kole dvoukolové přijímací zkoušky lze získat maximálně 50 bodů (celkem lze tedy získat maximálně 100 bodů).
Do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky postupuje uchazeč, který v 1. kole získal 25 bodů a více.
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.
Souhrnné výsledky přijímacích zkoušek pro porovnání, kolik bodů průměrně stačí pro přijetí u tohoto studijního programu, najdete v záložce 
Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech.


Užitečné odkazy:

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent navazujícího magisterského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Díky získaným odborným znalostem, odborným dovednostem a obecným způsobilostem nalézá absolvent SP Bohemistika pro cizince uplatnění v oblasti odborné (jazykový redaktor, vyučující češtiny na zahraničních středních, jazykových i vysokých školách, překladatel aj.), v oblasti médií, v kulturních institucích, v diplomatických službách aj. a v neposlední řadě rovněž ve sféře badatelské (doktorské studium). Absolvování SP vytváří solidní bázi specializovaného vzdělání, která je dostatečně univerzální k tomu, aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným a kulturologickým oborům.

Jak si podat přihlášku ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

 

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou kterékoli fakulty UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku Centrální autentizační služby CAS, kde můžete získat nové heslo.
 • V případě, že jste si již v minulosti přihlášku na jakoukoli fakultu UK podával/a, byť jste se nestal/a studentem/studentkou, použijte stejné údaje jako při podání předešlé přihlášky (e-mail a heslo).
 • V případě, že jste nový uchazeč / nová uchazečka o studium, na žádné fakultě UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu (nedoporučujeme k tomuto účelu používat školní nebo pracovní e-maily, ke kterým po absolvování školy nebo ukončení zaměstnaneckého poměru ztratíte přístup!). Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky, pozvánky ke zkouškám a výsledky.

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Referátu přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

Podávat přihlášku z mobilního zařízení nedoporučujeme!

Úvod > Uchazeč > Magisterský program