Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium českého jazyka v Ústavu bohemistických studií

Akreditace bakalářského programu Bohemistika pro cizince byla schválena v červnu 2018. Program bude otevřen pro akademický rok 2019/2020. Přihlašování bude otevřeno v říjnu 2018, přijímací zkoušky se uskuteční v červnu 2019.

Aktuální informace najdete na webu fakulty a ústavu.

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

Bohemistika pro cizince

forma a typ studia: prezenční bakalářské

kombinovatelnost: pouze jednooborové studium; nelze kombinovat s jiným oborem

přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

požadavky studia oboru: Úspěšné studium oboru předpokládá znalosti českého jazyka na úrovni B2; kulturně-historický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií.

přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

popis přijímací zkoušky:

písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)

  1. motivace a zájem o obor (max. 20 bodů)
  2. vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře a zvolenému oboru – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (max. 30 bodů)
  3. test z českého jazyka (znalost českého jazyka na úrovni B2) (max. 30 bodů)
  4. esej na zadané téma (max. 20 bodů).Počítá se s rozsahem přibližně jedné normostrany; hodnotí se jak zpracování tématu (kreativita, jazykové prostředky, návaznost, logické uspořádání textu aj.), tak stránka formální (jazyková správnost, pravopis).

 Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti české kultury, historie a literatury, jazykovou kreativitu.

 

další požadavky ke zkoušce:

nejsou

přípravný kurz: připravuje se

další informace:

https://ubs.ff.cuni.cz/cs (Ústav bohemistických studií)

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent bakalářského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Naučí se uplatňovat kritické myšlení ve filologické sféře. Bude umět využívat odborné znalosti k rozboru textů různých funkčních stylů a k analýze literárního díla. Osvojí si práci s filologickými nástroji a pomůckami v tištěné i elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další elektronické databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby. Absolventi tohoto programu, kteří nebudou pokračovat v navazujícím magisterském studiu, mají předpoklady k praktické aplikaci zejména v cestovním ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích. Uplatní se jako pracovník v podnikatelské sféře, např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou republikou či naopak v českých firmách obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející jakékoliv zahraniční aktivity, nebo pracovník v mezinárodních institucích. Uplatnění najdou absolventi i na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, především na nediplomatických pozicích, v Českých centrech ve svých zemích, na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR zejména na nediplomatických pozicích apod.

 

V roce 2015 při restrukturalizačních procesech nebyla ústavu prodloužena stávající akreditace, která by umožňovala přijímání studentů do bakalářského a navazujícího magisterského studia, resp. byla pouze prodloužena tzv. akreditace na dostudování. Zároveň v tomto okamžiku ústav začal pracovat na reformě oboru, který měl vyústit v podání akreditace nového oboru Bohemistika pro cizince, tato akreditace měla být Akreditační komisi předložena na podzim 2016.  Situace se pro ÚBS bohužel vyhrotila v okamžiku, kdy na jaře 2016 byla podepsána novela zákona o vysokých školách, v jehož důsledku není v současné době možné o akreditaci Bohemistiky pro cizince požádat. Protože v současné době je v intenzivním jednání podoba institucionální akreditace celé Univerzity Karlovy, nezbývá než na možnost akreditace dílčího programu čekat.

Tato situace je pochopitelně pro celý ústav, ale i pro zájemce o studium velmi nepříjemná a profesně destabilizující. Rádi bychom proto vyjádřili poděkování všem kolegům a studentům, kteří se na nás obracejí, aby nám vyjádřili svou účast, ale především podporu.

Období, které není příznivé pedagogicky, však nehodláme strávit pasivním čekáním. Jestliže není možné, abychom se ve výuce věnovali novým bakalářským a magisterským studentům, věnujeme tento čas zahraničním postgraduantům a stážistům. Stejnou měrou chápeme tento čas jako otevřenou možnost vlastního odborného růstu a přípravy nových teoretických textů a výukových materiálů. Věříme, že v okamžiku možnosti nové akreditace budou připraveny atraktivní výukové programy, které budou koncipovány tak, aby odpovídaly současnému stavu bádání v oblasti jazykovědy, literární vědy, historie a kultury.

Bakalářský studijní obor

Akreditace bakalářského programu Bohemistika pro cizince byla schválena v červnu 2018. Program bude otevřen pro akademický rok 2019/2020. Přihlašování bude otevřeno v říjnu 2018, přijímací zkoušky se uskuteční v červnu 2019.

Aktuální informace najdete na webu fakulty a ústavu.

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

Přijímací zkouška je jednokolová a koná se v českém jazyce.

Popis přijímací zkoušky:

písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)

  1. motivace a zájem o obor (max. 20 bodů)
  2. vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře a zvolenému oboru – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (max. 30 bodů)
  3. test z českého jazyka (znalost českého jazyka na úrovni B2) (max. 30 bodů)
  4. esej na zadané téma (max. 20 bodů). Počítá se s rozsahem přibližně jedné normostrany; hodnotí se jak zpracování tématu (kreativita, jazykové prostředky, návaznost, logické uspořádání textu aj.), tak stránka formální (jazyková správnost, pravopis).

Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti české kultury, historie a literatury, jazykovou kreativitu.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK a v podmínkách přijímacího řízení

Navazující magisterský studijní obor

V akademickém roce 2018/2019 nebude otevřen první ročník navazujícího magisterského studia oboru čeština pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2018 neuskuteční. Probíhá akreditační řízení. 

Přijímací zkouška na tento typ studia je dvoukolová.V prvním kole absolvují uchazeči písemný test z české mluvnice, ze znalosti lingvistické a literárněvědné terminologie i ze znalosti české kultury, historie i českých reálií aj. (viz modelový test). Součástí písemného testu bude také produkce na zadané téma.

Ve druhém kole následuje ústní pohovor. Sleduje uchazečovu znalost českého jazyka, české literatury (uchazeč musí předložit seznam četby) a kultury, hodnotí se rovněž jeho předpoklady pro studium filologického oboru i jeho motivace ke studiu.

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky předpokládá vedle náležitých studijních předpokladů pokročilou odbornou i praktickou znalost češtiny, české literatury i velmi dobrý kulturně-historický rozhled uchazeče.

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK a v podmínkách přijímacího řízení

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení