Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium českého jazyka v Ústavu bohemistických studií

Bakalářský studijní obor


Akreditace bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince byla schválena v červnu 2018.
Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 bylo zahájeno.
Aktuální informace najdete na webu fakulty a ústavu.
Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

Bohemistika pro cizince

forma a typ studia: prezenční bakalářské

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným oborem

přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

požadavky studia oboru: Úspěšné studium oboru předpokládá znalosti českého jazyka na úrovni B2; kulturně-historický a všeobecný rozhled včetně tzv. reálií.

přijímací zkouška: jednokolová (písemná)

Přijímací zkoušky : 05.06 2019 od 13:00 v místnosti č. 200 v hlavní budově FF UK
Náhradní termín: 18.06.2019 od 10:00 v místnosti č. 417 v hlavní budově FF UK

popis přijímací zkoušky:

písemná zkouška (doba trvání: 90 minut)

  1. motivace a zájem o obor (max. 20 bodů)
  2. vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře a zvolenému oboru – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (max. 30 bodů)
  3. test z českého jazyka (znalost českého jazyka na úrovni B2) (max. 30 bodů)
  4. esej na zadané téma (max. 20 bodů).Počítá se s rozsahem přibližně jedné normostrany; hodnotí se jak zpracování tématu (kreativita, jazykové prostředky, návaznost, logické uspořádání textu aj.), tak stránka formální (jazyková správnost, pravopis).

 Při zkoušce nejsou povoleny slovníky ani žádné jiné pomůcky. Studium předpokládá vstupní znalost češtiny jako cizího jazyka na úrovni minimálně B2 (podle SERR), všeobecný rozhled, zvídavost, věcné znalosti v oblasti české kultury, historie a literatury, jazykovou kreativitu. Certifikát o požadované úrovni ovládání českého jazyka nepožadujeme.

další požadavky ke zkoušce: nejsou

přípravný kurz: v roce 2019 není otevřen

další informace:

https://ubs.ff.cuni.cz/cs (Ústav bohemistických studií)

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách přijímacího řízení FF UK a v podmínkách přijímacího řízení

Navazující magisterský studijní obor

V akademickém roce 2018/2019 nebude otevřen první ročník navazujícího magisterského studia programu Bohemistika pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2018 neuskuteční. Akreditační řízení již bylo zahájeno a úspěšné probíhá. 

Předpokládáme, že by se přijímací řízení pro navazující magisterský program Bohemistika pro cizince mohlo uskutečnit ve školním roce 2020/2021.

Přijímací zkouška na tento typ studia je dvoukolová.V prvním kole absolvují uchazeči písemný test z české mluvnice, ze znalosti lingvistické a literárněvědné terminologie i ze znalosti české kultury, historie i českých reálií aj. (viz modelový test). Součástí písemného testu bude také produkce na zadané téma.

Ve druhém kole následuje ústní pohovor. Sleduje uchazečovu znalost českého jazyka, české literatury (uchazeč musí předložit seznam četby) a kultury, hodnotí se rovněž jeho předpoklady pro studium filologického oboru i jeho motivace ke studiu.

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení