Profil absolventa

Bakalářský studijní obor

 

Absolvent bakalářského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni odpovídající minimálnímu kandidátovi na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Naučí se uplatňovat kritické myšlení ve filologické sféře. Bude umět využívat odborné znalosti k rozboru textů různých funkčních stylů a k analýze literárního díla. Osvojí si práci s filologickými nástroji a pomůckami v tištěné i elektronické podobě (učebnice, gramatiky, slovníky, korpusy a další elektronické databáze), a to jak pro učební, tak pro výzkumné potřeby. Absolventi tohoto programu, kteří nebudou pokračovat v navazujícím magisterském studiu, mají předpoklady k praktické aplikaci zejména v cestovním ruchu, sdělovacích prostředcích, kulturních institucích. Uplatní se jako pracovník v podnikatelské sféře, např. v soukromých společnostech obchodujících s Českou republikou či naopak v českých firmách obchodujících se zemí původu studenta, resp. vyvíjející jakékoliv zahraniční aktivity, nebo pracovník v mezinárodních institucích. Uplatnění najdou absolventi i na českých zastupitelských úřadech v zahraničí, především na nediplomatických pozicích, v Českých centrech ve svých zemích, na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR zejména na nediplomatických pozicích apod.

Navazující magisterský studijní obor

 

Absolvent se bezpečně domluví česky, rozumí běžně mluvenému slovu a čte texty běžné i beletristické, po přípravě i odborné. Vyjadřuje se plynule ústně i písemně, srozumitelně stylizuje své myšlenky a užívá přitom i idiomatických a frazeologických obratů. Jeho jazyková kompetence odpovídá úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyka. Stupeň jeho teoretických i praktických znalostí českého jazyka a literatury i znalostí obecné lingvistiky a teorie literatury je dostatečný pro to, aby nalezl uplatnění v oblasti badatelské i pedagogické práce v oboru bohemistiky a slavistiky. Může se ucházet o přijetí do doktorského studia českého jazyka, literatury i obecné lingvistiky a slavistiky na FF UK v Praze i na jiných českých i zahraničních vysokých školách.

Úvod > Uchazeč > Profil absolventa