Recommended literature

Czech for Foreigners Bachelor Studies

 • Havránek Bohuslav, Jedlička Alois, Stručná mluvnice česká, Fortuna, Praha 1996
 • Styblík Vlastimil, Čechová Marie, Hauser Přemysl, Hošnová Eva, Základní mluvnice českého jazyka, SPN, Praha 2004
 • Styblík Vlastimil, Čechová Marie, Hlavsa Zdeněk, Tejnor Antonín, Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Fortuna, Praha 1997
 • Vinopalová Hana, Základní mluvnice češtiny pro zahraniční studenty, Karolinum, Praha 2003
 • Martincová Olga, Brabcová Radoslava, Malý slovník jazykovědných termínů, Praha 1998
 • Balajka Bohuš a kol., Přehledné dějiny literatury I – III, SPN, Praha 1995 – 1997
 • Lehár Jan, Stich Alexandr, Janáčková Jaroslava, Holý Jiří, Česká literatura od počátků k dnešku, Lidové noviny, Praha 1998
 • Menclová Věra, Svozil Bohumil, Vaněk Václav a kol., Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000
 • Čornej Petr, Pokorný Jiří, Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce, Práh, Praha 2000
 • Čornej Petr, Županič Jan, Historie českých zemí, Fragment, Praha 2002
 • Kastner Jiří, Čermák Zdeněk, Jančák Vít a kol., Geografie pro střední školy. Česká republika, SPN, Praha 1999
 • Augusta Pavel, Honzák František, Naše vlast, Slovart, Praha 2003

The Follow-up Master Degree Programme

Czech language (select)

 •  Cvrček, V.: Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha: Karolinum 2006.
 • Cvrček, V. a kol.: Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum 2010.
 • Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha: Institut sociálních vztahů 1996 (a další vydání).
 • Čermák, Fr.: Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum 2003 (a další vydání).
 • Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia 1996.
 • Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubiko 1998.
 • Grepl, M. – Karlík, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1986.
 • Hrbáček, J.: Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum 1994. (skripta FF UK)
 • Karlík, P. – Nekula, M. – Rusínová, Z. (Eds.): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1995.

Czech literature

 • Haman, A.: Literatura v průsečíku pohledů. Praha: ARSCI 2003.
 • Haman, A.: Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H&H 2000.
 • Kožmín, Z., Trávníček, J.: Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Masarykova univerzita 1994.
 • Lehár, J., Stich, A., Janáčková, J., Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku.Praha: Lidové noviny 2002

Czech history and culture

 • Beneš, Z., Petráň, J.: České dějiny I, ALBRA, Úvaly 2002
 • Kvaček, R.: České dějiny II, ALBRA, Úvaly 2002
 • Čornej, P., Horáček, L., Dějiny zemí Koruny české, Paseka, Litomyšl – Praha, 1993
 • kol., Co daly naše země Evropě a lidstvu I., II., III., Evropský literární klub, Praha, 1998 – 2000
 • Kuklík, J.,  Hasil, J.: Výbor z textů k dějinám českého myšlení,  Karolinum, Praha, 2000
 • J. Kastner, J., Čermák, Z., Jančák, V. a kol.: Geografie pro střední školy 4 Česká republika, SPN, Praha 1999
 • kol., Školní atlas České republiky, Kartografie, Praha, 2001
Úvod > Applications > Recommended literature