Představení katedry

Ústav bohemistických studií rozvíjí obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince. Zaměřuje se na problematiku lingvodidaktického popisu a prezentace českého jazyka, literatury a kultury jinojazyčným mluvčím.

Obor čeština jako cizí jazyk se na Univerzitě Karlově pěstuje více než padesát let. Na tuto tradici navazuje vědecká a pedagogická činnost Ústavu bohemistických studií, který nabízí řadu akreditovaných studijních programů. Především bakalářský a navazující magisterský studijní program oboru čeština pro cizince a specializované kurzy pro stážisty a postgraduanty z evropských univerzit. U zahraniční bohemistické a slavistické veřejnosti si prestižní pozici získala Letní škola slovanských studií, jejíž šedesátý jubilejní běh se uskutečnil v roce 2016. Vedle toho se značnému zájmu a oblibě těší program Česká studia, v němž jsou připravováni zájemci o studium na českých vysokých školách, převážně humanitního zaměření.

Na Ústavu bohemistických studií působí profesoři, docenti a zkušení lektoři češtiny jako cizího jazyka, kteří hostovali na řadě prestižních zahraničních univerzit. Z odborného hlediska se Ústav bohemistických studií prezentoval především vydáním čtyřdílného Slovníku české frazeologie a idiomatiky a rovněž řadou specializovaných učebnic a výukových materiálů vydaných nakladatelstvím Karolinum.

V roce 2015 při restrukturalizačních procesech nebyla ústavu prodloužena stávající akreditace, která by umožňovala přijímání studentů do bakalářského a navazujícího magisterského studia, resp. byla pouze prodloužena tzv. akreditace na dostudování. Zároveň v tomto okamžiku ústav začal pracovat na reformě oboru, který měl vyústit v podání akreditace nového oboru Bohemistika pro cizince, tato akreditace měla být Akreditační komisi předložena na podzim 2016.  Situace se pro ÚBS bohužel vyhrotila v okamžiku, kdy na jaře 2016 byla podepsána novela zákona o vysokých školách, v jehož důsledku není v současné době možné o akreditaci Bohemistiky pro cizince požádat. Protože v současné době je v intenzivním jednání podoba institucionální akreditace celé Univerzity Karlovy, nezbývá než na možnost akreditace dílčího programu čekat.

Tato situace je pochopitelně pro celý ústav, ale i pro zájemce o studium velmi nepříjemná a profesně destabilizující. Rádi bychom proto vyjádřili poděkování všem kolegům a studentům, kteří se na nás obracejí, aby nám vyjádřili svou účast, ale především podporu.

Období, které není příznivé pedagogicky, však nehodláme strávit pasivním čekáním. Jestliže není možné, abychom se ve výuce věnovali novým bakalářským a magisterským studentům, věnujeme tento čas zahraničním postgraduantům a stážistům. Stejnou měrou chápeme tento čas jako otevřenou možnost vlastního odborného růstu a přípravy nových teoretických textů a výukových materiálů. Věříme, že v okamžiku možnosti nové akreditace budou připraveny atraktivní výukové programy, které budou koncipovány tak, aby odpovídaly současnému stavu bádání v oblasti jazykovědy, literární vědy, historie a kultury.

Jedním z výstupů odborných aktivit ÚBS představuje i spolupráce s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace na vydávání časopisu Studie z aplikované lingvistiky, odkaz zde: SALI.

 

Přehled činnosti ÚBS v roce 2016:  Aktivity UBS 2016.

Úvod > O katedře > Představení katedry