SEMINÁRNÍ PRÁCE

Níže uvedené požadavky jsou závazné  pro veškeré typy seminárních prací odevzdávaných v rámci ÚBS. Práce, která jim nebude vyhovovat, bude vrácena k přepracování.

1. Každá práce musí obsahovat tyto identifikační údaje

 • jméno a příjmení autora
 • e-mail autora
 • název práce
 • název kurzu, v jehož rámci student práci píše
 • ročník studia, obor autora
 • datum dokončení práce
 • prohlášení, že autor práci vypracoval samostatně a že ji dříve nepoužil pro získání jiné atestace

2. Bibliografické odkazy a seznam literatury

 • Každé netriviální tvrzení v textu, které není dílem autora, musí být označeno bibliografickým odkazem, jinak se vystavujete možnému nařčení z plagiátorství.
 • Prokázané plagiátorství je důvodem k vyloučení ze studia.
 • V textu se odkazuje jménem autora, rokem vydání publikace, případně i stranou
 • V případě, že by časté citace narušovaly plynulost textu, je možné citovat i v poznámce pod čarou.
 • V seznamu literatury na konci citujte jednotně (doporučeno je citování podle bibliografické normy ČSN 01 6910, uveřejněné na stránkách http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf)

3. Doporučená literatura k psaní odborného textu:

 • DANEŠ, František; ČMEJRKOVÁ, Světla; SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha : Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
 • MEŠKO, Dušan. a kol. Akademická příručka. České, upravené vydání. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-40-7.
Úvod > Studium > SEMINÁRNÍ PRÁCE