PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.

PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.

Členství
 • Oddělení komerčních programů a mezisektorové spolupráce
Adresa

Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Na Příkopě 29
Místnost č. NP209

Konzultace

 • Konzultační hodiny STŘEDA 12:30-13:30 (zkouškové období na ZOOMu; během semestru NP 209)

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2018: Ph.D. obor matematická lingvistika. Název obhájené práce: Partikule v mluvené češtině
 • 1985: PhDr. FF UK
 • 1984: český jazyk a literatura, polský jazyk a literatura FF UK

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2002–dosud: odborná lektorka Ústavu bohemistických studií FF UK
 • 1990–2002: odborná asistentka na UK FF (Ústav slovanských studií, od r. 1991 přejmenovaný na Ústav bohemistických studií)
 • 1986–1990: lektorka na Státní jazykové škole v Praze (čeština pro cizince, srbochorvatština)

Granty

 • 2014–2016LLP projekt Wrilab2, on-line laboratoř odborného psaní v češtině, úroveň B1-C1: řešitelka projektu
 • 2012–dosud: Projekt InterCorp, součástí projektu Český národní korpus, podporovaného MŠMT ČR v rámci programu Projekty velkých infrastruktur pro vědu, výzkum a inovace, číslo projektu LM2011023: koordinátorka a spoluřešitelka česko-srbského korpusu
 • 2005–2011: Výzkumný záměr MŠMT Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, VZ MSMT 0021620823: koordinátorka a spoluřešitelka česko-srbského korpusu
 • 2005–2008: Euro Languages Net Plus, mezinárodní projekt č. 225711-CP-1-2005-1-LT-L1 – internetová prezentace češtiny: spoluřešitelka

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
 • 2008: Veřejná zakázka pro MŠMT ČR, SOZE – Učebnice pro azylanty B2: zpracování oddílu slovotvorba
 • 2005: Veřejná zakázka pro MŠMT, zn. LS 0301 – projekt VANTAGE (Čeština jako cizí jazyk – úroveň B2): zpracování oddílu Lexikální exponenty specifických pojmů pro B2
Rozvrh

Publikace

 • Adamovičová A.: Češství v nás. Český jazyk a literatura, 2022, č. • no. 72, s. • p. 154-156. ISSN 0009-0786.
 • Adamovičová A.: Prezentace partikulí ve výuce češtiny pro cizince. Nová Čeština doma & ve světě, 2021, č. • no. 5, s. • p. 27-40. ISSN 1805-367X.
 • Adamovičová A.: Valence partikulí na základě dat z Pražského mluveného korpusu. Prace filologiczne, 2020, č. • no. 75, s. • p. 11-32. ISSN 0138-0567.
 • Adamovičová A.: Profesor František Čermák - významné životní jubileum. Český jazyk a literatura, 2020, č. • no. 70, s. • p. 141-143. ISSN 0009-0786.
 • Adamovičová A.: Partikule v mluvené češtině - konvence, či kreativita? In Balowski M.: Konwencja i kreacja w jezyku i literaturze czeskiej. Poznań, Instytut Filologii Slowiańskiej, 2020, s. • p. 225-239. ISBN 978-83-63090-33-3.
 • Laufková V., Adamovičová A., Boccou Kestřánková M., Havlíková D., Paldusová M., Stárková Z., Valková J., Vodičková K.: Formativní hodnocení ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In Suchomelová L.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2018. Praha, Akropolis ve spolupráci s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, 2019, s. • p. 81-98. ISBN 978-80-7470-238-9.
 • Adamovičová A.: Čeština a česká kultura na Tamperské univerzitě ve Finsku. Nová Čeština doma & ve světě, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 15-21. ISSN 1805-367X.
 • Adamovičová A.: Partikule v mluveném jazyce z hlediska v mluvčích a mluvní situace. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 114-128. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Adamovičová A., Stárková Z.: Wrilab2 - on-line kurz psaní pro jazykové úrovně B1-C1. In Suchmelová L.: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis, 2018, s. • p. 141-146. ISBN 978-80-7470-238-9.
 • Adamovičová A., Hrdlička M., Ivanovová D.: Basic Czech II - 3. vydání. Praha, Karolinum, 2018. 270 s. • p. ISBN 978-80-246-2514-0.
 • Adamovičová A.: Čeština v korpusech. In Škodová S.: Přednášky z 60. běhu Letní školy skovanských studií. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 44-60. ISBN 978-80-7308-730-2.
 • Adamovičová A.: Partikule v Pražském mluveném korpusu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 88-108. ISSN 1804-3240.
 • Adamovičová A.: Partikule v Pražském mluveném korpusu. In Škodová S.: Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics [online]. Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, 2017, s. • p. 88-108. ISBN 0-000-00000-0.
 • Adamovičová A.: Partikule v Pražském mluveném korpusu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 88-108. ISSN 1804-3240.
 • Hajíčková Z., Adamovičová A.: Česká verze projektu Wrilab2. In Perissutti A., Kuri S., Doleschal U.: Wrilab2 A Didactical Approach to Develop Text Competences in L2. Zürich, LIT Verlag GmbH  Co. KG Wien, 2016, s. • p. 75-101. ISBN 978-3-643-90859-9.
 • Hajíčková Z., Adamovičová A.: Rozvoj dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku v akademickém prostředí. CASALC Review, 2016, č. • no. 6, s. • p. 94-101. ISSN 1804-9435.
 • Adamovičová A.: Mezijazyková interference a vymezení negativních pravidel v počátečních fázích osvojování češtiny. In Hrdlička M., Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VII. Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Euroslavica, 2014, s. • p. 114-122. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 411 s. • p. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Adamovičová A.: Partikule vs. adverbia - rozpoznání slovního druhu. In Adamovičová A., Cvrček V., Petkevič V.: Radost z jazyků – Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. • p. 188-200. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Adamovičová A.: Partikule vs. adverbium - rozpoznání slovního druhu. In Cvrček V., Petkevič V., Adamovičová A.: Radost z jazyků - sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, NLN a ÚČNK, 2014, s. • p. 188-200. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Adamovičová A.: K prezentaci prepozic ve výuce češtiny pro cizince. Usta ad Albim Bohemica [online], 2012, č. • no. XII, s. • p. 1-142. ISSN 1213-7618.
 • Adamovičová A.: Zpracování gramatiky českého jazyka v učebních materiálech češtiny pro cizince. Naše řeč, 2011, č. • no. 94, s. • p. 256-258. ISSN 0027-8203.
 • Adamovičová A.: Běžně mluvená čeština a její frekvenční slovník, aneb Jak lidi v Praze dovopravdy mluvěj. In Hrdlička M.: Přednášky z 54. běhu LŠSS. Praha, FF UK v Praze, 2011, s. • p. 45-62. ISBN 978-80-7308-359-5.
 • Adamovičová A.: Překlad poezie - poezie v překladu. In Hasil J.: Psáno do oblak. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 307-312. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Adamovičová A.: Prepoice "za" v češtině a v srbštině: jejich funkce, význam a vzájemný poměr. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, 1 InterCorp. Praha, NLN, 2011, s. • p. 144-167. ISBN 978-80-7422-114-9.
 • Adamovičová A.: Překlad - od interpretace k deformaci originálu a jeho dopad na korpusová data. In Čermák F.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 250-260. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Adamovičová A., Hrdlička M.: Basic Czech III. Praha, Karolinum, 2010. 302 s. • p. ISBN 978-80-246-1796-1.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.
Vedení závěrečných prací

 
Úvod > O katedře > Vyučující > PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.