Interní seminář

Seminář profesora Františka Čermáka

Srdečně zveme akademické pracovníky a doktorandy na seminář profesora Františka Čermáka. V semináři je věnován prostor

  • aktuálním lingvistickým tématům
  • problematice češtiny jako cizího a druhého jazyka
  • lingvodidaktickým otázkám cizích jazyků obecně
  • problematice jazykového transferu
  • výměně zkušeností a společné diskuzi o  výše uvedené problematice

Seminář probíhá na Ústavu bohemistických studií FF UK již řadu let, prakticky od jeho založení, a vystupují v něm se svými příspěvky členové ústavu a další hosté z řad akademiků.

Scházíme se zpravidla jednou měsíčně během zimního a letního semestru vždy ve středu od 9.00 do 10.30 v místnosti 418, případně 417 (dle rozpisu)

Rádi Vás uvítáme jako hosty i vystupující.

 

Program letního semestru 2017/2018:

9. 5. 2018 od 9.00 –  Jiří Pešička: Pojetí deminutiv v česko-německém porovnání

Zatím se nebudu opírat o monografii Tomáše Káni, která ještě nevyšla (to bych si nechal do podzimního semestru), ale o příspěvky M. Nekuly na toto téma. On má jistě trochu diskutabilní široké pojetí deminutivnosti z pohledu jazykové typologie a zahrnuje tam i část hypokoristik. Z německého pohledu se zabývá i ekvivalenty, které nejsou v tomto jazyce vyjádřitelné sufixy, ale buď kompozity (winzigklein – maličký), nebo pomocí adjektiv (ein kleines Haus – domek). Tím, že vyjádření deminutivnosti neomezuje na použití sufixů, narušuje představu, že v němčině existuje nedostatek prostředků, jak deminutivnost vyjádřit.

 

2. 5. od 9.00 – Tomáš Vučka: Literatura a umění české meziválečné avantgardy

 Referát Tomáše Vučky účastníky semináře nejprve seznámí s tématem disertační práce (literatura a umění české meziválečné avantgardy) a s problémy, které především z hlediska historiografického a faktografického provázely studium fungování a činnosti uměleckého svazu Devětsil. Ve své druhé části se referát zaměří na jedno z prvních témat disertace, to jest na podstatu, povahu a proměny tzv. revolučního (proletářského) umění především s ohledem na poezii. Referát nabídne krátký historický exkurz do dějin české revoluční poezie a jejího vývoje od poslední třetiny 19. století až k programově novému pojetí u Devětsilu. Referát rovněž neopomene nastínit problémy, které se s vymezením proletářské poezie objevily v polovině dvacátých let 20. století a které vnesly mezi starší generaci revolučních básníků a básníků poetismu vzájemně neslučitelné esteticko-ideové a umělecko-tvůrčí polemiky.

 

11. dubna 2018 –  František Čermák: Přísloví o příteli a přátelství

Anotace Na datech z desítek jazyků (sebraná jsou anglicky, nabídnou se ale i české ekvivalenty) se autor pokouší narýsovat komplexní obrázek jednoho ze závažných společenských témat z hlediska možných aspektů a asociací. Od Cicerona se postupuje, podle tématických souvislostí, především k příslovím užívaným dnes. Podkladem je mezinárodní slovník přísloví z nakladatelství Routledge. Celkově je to práce vlastně mezioborová: od frazeologie, resp. paremiologie, přes srovnávání jazyků k vhledům široce kulturním a dalším.

21. března 2018 – Svatava Škodová: Stav a výhledy žákovského korpusu CzeSL a jeho anotace 

V přednášce bude rekapitulováno budování žákovského korpusu CzeSL a jeho chybové anotace.  Budeme informovat o principech sběru dat, jejich přepisu a emendace. Dále představíme vznik chybové anotace a problémy, které při ní bylo třeba řešit. V závěrečné části představíme projekt, který navazuje na vznik CzeSLu, v němž je prohlubována a a upřesňována chybová anotace, která by měla umožnit podrobnější a přesnější klasifikaci jazykových chyb jinojazyčných mluvčích. Důležitým aspektem chybové anotace je, že chyby nechápeme jako náhodné odchýlení od normy, ale snažíme o postižení frekventovaných chyb, které potenciálně vytvářejí tzv. mezijazyk žáků češtiny.

11. března 2018 –  Eliška Zaepernicková: Jak vyučovat výslovnost češtiny pro nerodilé mluvčí?

Příspěvek by měl být co nejpraktičtější, nevychází z kontinuálního výzkumu, ale ze zkušeností získaných výukou výslovnosti na FF UK a jazykových kurzech. Nejprve ve stručnosti představím, jaký je základní proces diagnostiky výslovnostních odchylek, následnou práci s odchylkami a jaké jsou různé cíle korekce výslovnosti. Po tomto stručném úvodu doufám, že už se zapojí posluchači. Poslechneme si společně nahrávky, u nichž bude cílem určit, jaké má mluvčí výslovnostní odchylky a zároveň také, jakou by měla mít daná odchylka prioritu. Potom si poslechneme dvě nahrávky od několika mluvčích (rozestup mezi nimi je zhruba jeden měsíc). Naším cílem bude určit, co se u konkrétního mluvčího zlepšilo, nebo případně, čemu byla při hodinách korektivní výslovnosti věnována pozornost. Následně se zaměříme na různé aktivity, které je možné začlenit do výuky a pracovat za jejich pomoci na korekci výslovnosti. Zmíním, kdy je vhodné využít (a) artikulačního popisu hlásky, (b) minimálních párů, (c) poslechu a (d) jiných metod, které propojují produkci, percepci a někdy i fyzickou aktivitu. Představím konkrétní texty určené k nácviku výslovnosti konkrétní hlásky stejně jako i různé pomůcky. Budeme cvičit s gumičkami, hrát kvarteto nebo jezdit po mapě. Nakonec, jestli nám zbude čas, tak si zkusíme nácvik výslovnosti méně známého jazyka, abychom si zažili tzv. na vlastní kůži, jak se naši studenti cítí.

 6. 12. 2017 PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D.: Mluvené korpusy v ČNK (od 9:00 v č. 417)

Existující korpusy mluvené češtiny, přístupné v ČNK (PMK, BMK, SCHOLA2010, ORAL2006, ORAL2008 a ORAL2013) byly letos doplněny dvěma novými korpusy s dvouúrovňovou anotací: korpus ORTOFON a korpus DIALEKT. Oba korpusy obsahují vrstvu přepisu „ortografickou“, ta slouží pro základní vyhledávání. Korpus ORTOFON jako druhý přepis užívá zjednodušený fonetický, korpus Dialekt dialektologický. Tyto korpusy byly spolu se spojeným korpusem ORAL lemmatizovány a morfologicky označkovány. V rámci semináře budou korpusy představeny podrobněji včetně možností vyhledávání.

8.11. 2017 Kateřina Rysová: EVALD – softwarové aplikace sloužící k hodnocení povrchové koherence textů   místnost č. 16

Anotace: V přednášce bude představen „Evaluátor diskurzu“ (EVALD). Jedná se o dvě volně dostupné softwarové aplikace vyvinuté v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze. Slouží k automatickému hodnocení povrchové koherence textů. Aplikace „EVALD“ hodnotí texty psané rodilými mluvčími češtiny, aplikace „EVALD pro cizince“ hodnotí texty psané nerodilými mluvčími češtiny. V přednášce bude pozornost věnována zejména popisu jazykových jevů, které je možné v textech sledovat s využitím automatických nástrojů.

18. 10. 2017 prof. František Čermák: Pražská škola dnes – místnost 417

Anotace: V přehledu se připomene a v souvislostech představí všechny hlavní „výdobytky“ Pražské školy od začátku dodnes. Na tomto pozadí se vzpomenou i všichni hlavní lingvisté daného období. Postupovat se bude od otázek jazykového systému k otázkám textovým a dalším.

 

Program v letním semestru ak. roku 2016/17 :

22. 3.  Dr. Kateřina Šíchová (Univerzita Regensburg):  Jak frazémy dělají reklamu – místnost 409
Na výstavbě reklamního komunikátu mívají mnohdy významný podíl frazémy, často modifikované. Někdy v reklamě dokonce fungují jako její  konstitutivní prvek. V této funkci se nejen podílí na konstrukci hlavního textu reklamy, ale mohou tvořit i slogan nebo jméno firmy či produktu. Na pozadí kvalitativní analýzy tištěných, rozhlasových, televizních a internetových reklam představí referát návrh na typologii těchto reklamotvorných frazémů.

29.3. 2017 PhDr. A. Adamovičová, PhDr. Z. Hajíčková: Wrilab (prezentace online kurzů) – místnost č. 417

Prezentace on-line lekcí kurzu psaní v češtině pro úroveň B1-C1 v prostředí Moodle (struktura lekcí, typy cvičení a aktivit, názory a zkušenosti studentů a vyučujících).

5. 4. 2017 PhDr. J. Pešička: Německo-česká frazeologie II
19.
4. 2017 PaedDr. I. Starý Kořánová: Vid a stav
10
. 5. 2017 Mgr. S. Škodová, Ph.D.: Anotace chyb v žákovských korpusech –  zrušeno

Proběhlé události :

PhDr. Zuzana Hajíčková: Modely psaní a sonda na 2. stupni české ZŠ aneb jak si vedou čeští žáci a žáci s OMJ?

V rámci semináře budou prezentovány základní modely psaní, které se uplatňují v současném výzkumu: modely orientované na text jako finální produkt, didaktické modely procesu psaní, (socio)kognitivní modely a modely sociální praxe. Dále bude představena experimentální sonda zabývající se písemným projevem českých žáků a nerodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ, která vycházela z druhého modelu a metody tvůrčího psaní. Cílem sondy bylo zjistit, zda čeští žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) dosahují ve svém písemném projevu při použití metody tvůrčího psaní obdobných, či diametrálně rozdílných výsledků v jednotlivých jazykových plánech.

 

Pohled z 417

 

Úvod > O katedře > Interní seminář