Interní seminář

Seminář profesora Františka Čermáka

Srdečně zveme akademické pracovníky a doktorandy na seminář profesora Františka Čermáka. V semináři je věnován prostor

  • aktuálním lingvistickým tématům
  • problematice češtiny jako cizího a druhého jazyka
  • lingvodidaktickým otázkám cizích jazyků obecně
  • problematice jazykového transferu
  • výměně zkušeností a společné diskuzi o  výše uvedené problematice

Seminář probíhá na Ústavu bohemistických studií FF UK již řadu let, prakticky od jeho založení, a vystupují v něm se svými příspěvky členové ústavu a další hosté z řad akademiků.

Scházíme se zpravidla jednou měsíčně během zimního a letního semestru vždy ve středu od 9.10 do 10.30 v místnosti 417, pokud není uvedena jiná místnost.

Rádi Vás uvítáme jako hosty i vystupující.

PROGRAM na letní semestr 2018/19

15. 5. 2019 –  prof. PhDr. Čermák, DrSc.: Co víme o partikulích na základě Pražského mluveného korpusu

Na semináři zazní nejdůležitější závěry, jež vyplynuly z analýzy výskytu partikulí v prvním českém mluveném korpusu. Autentická data byla podrobena kontextové analýze odrážející skutečný úzus a funkci partikulí na poměrně reprezentativním vzorku mluvčích. Kromě cenných kvantitativních údajů se též zaměříme na otázky partikulizace výrazů, místo výskytů partikulí v promluvě, jejich kolokabilitu a další relevantní závěry rozsáhlé analýzy.

 

20. 3. 2019 – PhDr. Jiří Pešička: prezentace publikace Petera Auera Jazyková interakce

Budu prezentovat publikaci Petera Auera Jazyková interakce. Publikace představuje hlavní teoretické přístupy k analýze jazykové interakce (jazykového jednání), tj. jak na sebe lidé vzájemně působí, když užívají jazyk. Ve 22 kapitolách jsou vysvětleny ústřední pojmy z díla 22 klasických autorů – jazykovědců, sociologů, filozofů, literárních vědců, kulturních antropologů a psychologů.

Pojednám o třech kapitolách nejbližších jazykovědnému pohledu – jsou věnovány R. Jakobsonovi (funkce jazyka), J.R. Searlemu (mluvní akty) a H. P. Griceovi (konverzační maximy). 

 

              doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.: K výkladu mluvnických kategoriálních jevů bez jinojazyčné strukturní paralely

Anotace:

Zamyšlení nad možnostmi lingvodidaktického výkladu mluvnických kategorií a jevů, které nemají ve výchozím a cílovém jazyce paralelu; probírají se různé možnosti (metafora, lingvodidaktická poučka, signální gramatika aj.) demonstrované na slovesném vidu.

 

 

PROGRAM na zimní semestr 2018/19

12.12. 2018 – Mgr. Adrian Jan Zasina: Korpusový přístup ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Anotace: Tématem vystoupení bude aplikace korpusového přístupu k jazyku ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Výzkum si klade za cíl systematicky zmapovat možnosti začlenění korpusů do běžné jazykové výuky, a to s ohledem na konkrétní jazykové potřeby cizinců na základě jejich typických chyb. Práce využívá jak korpus žákovský s chybovou anotací (pro identifikaci obtížných jazykových jevů), tak i reprezentativní korpus současné češtiny SYN2015, který slouží jako zdroj dat pro vytvoření konkrétních cvičení. Mým cílem je nabídnout nejen ucelený metodologický rámec, ale i praktickou ukázku práce s korpusovými daty, která bude využitelná nejen pro odborníka vzdělaného v korpusové lingvistice, ale především pro běžného učitele. Hlavním předmětem zájmu je navrhnout takový postup k řešení vybraných jazykových problémů, jenž bude z hlediska studenta-cizince i jeho učitele přehledný a srozumitelný a zároveň bude vycházet z autentického materiálu a nejnovějších poznatků o jazyce, opírajících se o výzkumy v oblasti korpusové lingvistiky. V rámci příspěvku předvedu dosavadní výzkum v této oblasti spolu s návrhy autorských cvičení a výsledky experimentu ověřujícího korpusové metody v akademické výuce.

              doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.: K výkladu mluvnických kategoriálních jevů bez jinojazyčné strukturní paralely

Anotace:

Zamyšlení nad možnostmi lingvodidaktického výkladu mluvnických kategorií a jevů, které nemají ve výchozím a cílovém jazyce paralelu; probírají se různé možnosti (metafora, lingvodidaktická poučka, signální gramatika aj.) demonstrované na slovesném vidu.

21.11. – Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. :  Pseudokoordinační konstrukce V1aV2 v současné češtině                

Anotace:

I will investigate two construction types in the Czech language system; they have in common a binary coordinative structure, using the Czech coordinator a (and), where two verbs are coordinated. These constructions are referred to as prototypical coordination (ProKoor) and pseudo-coordination (PseKoor).

The main claim is that even though these two types share the same surface structure V1andV2, they do not represent the same phenomenon of coordination.

I have proposed a two-part analysis. Firstly, PseKoor is analysed as a complex predicate formed on the level of syntax. This analysis immediately accounts for a number of properties of PseKoor which allows the comparison with ProKoor. Secondly, PseKoor is analysed as means of aktionsart, resp. as a variety coordination over substages of events. This also accounts for a number of characteristics of PseKoor, this time on the level of semantics.

In this way I also present criteria for distinction between ProKoor on one side and PseKoor on the other side. I argue that ProKoor is a biclausal structure coordinating two separate events while PseKoor coordinates two verbs into one complex predicate and the coordinator serves for a coordination in the frame of substages of the only event.

On the semantic level I characterised PseKoor as a complex event, the substages of which are coded into two conjuncts of the coordinative construction. It appears that the verb in the first conjunct denotes an event that expresses the preparation phase for the activity denoted by the verb in the second conjunct. The pseudo-coordinative verb in the first conjunct lexicalises a manner component in the internal event structure. The verb in the first conjunct goes through the process of desemantisation and instead of the meaning of physical motion expresses dynamic aspects of the second event and the decision of the actor of the event to finish the second event.

31.10. 2018, 9:10 hod., místnost 016 – doc. Tomáš Káňa, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno: Deminutiva –  nový pohled doložený na korpusech (aneb Vše, co jste chtěli vědět o deminutivech, a nemohli najít)

Anotace: Deminutiva (zdrobněliny) se v mnoha jazycích dlouho jevila jako celkem nekontroverzní jazykový fenomén. Zdá se však, že modernější a kontrastivní pohledy jakoby tuto jednotnost názoru poněkud narušily. Úvodním tématem přednášky tedy bude souhrn dosavadních pohledů na tento jazykový fenomén a změna perspektivy. Dále se podíváme na možnosti vymezení deminutiv (především v češtině) pomocí jazykových korpusů a korpusových nástrojů. Nebude také chybět stručná revize prostředků běžně tvořících deminutiva a krátký pohled na jejich protějšky v jiných jazycích – především v němčině a v angličtině. K jednotlivým bodům jsou plánovány diskusní bloky.

Doc. Tomáš Káňa, Ph.D. je jeden ze dvou zakladatelů prvního funkčního paralelního korpusu pro češtinu a němčinu (2003), od r. 2005 součást týmu budujícího InterCorp. Působí na Katedře německého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU Brno, na Ústavu germanistiky University Vídeň a na Ústavu germanistiky na univerzitě ve Štýrském Hradci. Deminutiva nepovažuje za svoje „poslání“, ale za obdivuhodný (někdy přeceňovaný) fenomén, který vypadá v každém jazyce jinak, přesto v něčem podobně. Vedle toho ho baví onomastika na korpusech (ví třeba, jak a kdy se řekne maďarsky Břeclav :-)).

17.10. 2018 – PhDr. Tomáš Vučka: Devětsil a proletářské umění

Anotace: Tvůrčí počátky uměleckého svazu Devětsil jsou velmi pevně spojené s konceptem proletářského či revolučního umění. Zatímco však ideologický a filozofický rámec umělecké tvorby byl dosti přesně definován, koncept proletářského umění tak jednoznačně vymezen nebyl. Lze říci, že první dva až tři roky svého působení se Devětsil velmi usilovně pokoušel stanovit kritéria proletářské tvorby, vymezit proletářskou poezii z hlediska poetiky, témat, motivické výstavby i požadavků na specifickou čtenářskou recepci. Tyto pokusy se však stále rozbíhaly různými směry a na místo definování jasných kritérií spíše převládaly individuální tvůrčí přístupy jednotlivých členů Devětsilu. To v důsledku vedlo k rozchodu s konceptem proletářské tvorby. Devětsil se ovšem nepotýkal pouze s vlastním problémem definice proletářského umění, nýbrž hledal jeho vymezení jednak v konfrontacích se soudobými uměleckými směry a skupinami (Literární skupina, francouzští surrealisté), a jednak také v návaznosti na starší  tradici českého revolučního básnictví. Příspěvek, přednesený 17. října 2018 na půdě Ústavu bohemistických studií, se pokusí tuto zajímavou epizodu v životě Devětsilu přiblížit a osvětlit problémy s jejich příčinami tak, jak se s nimi umělecký svaz Devětsil pokoušel vyrovnat.

Program letního semestru 2017/2018:

9. 5. 2018 – PhDr. Jiří Pešička: Pojetí deminutiv v česko-německém porovnání

Zatím se nebudu opírat o monografii Tomáše Káni, která ještě nevyšla (to bych si nechal do podzimního semestru), ale o příspěvky M. Nekuly na toto téma. On má jistě trochu diskutabilní široké pojetí deminutivnosti z pohledu jazykové typologie a zahrnuje tam i část hypokoristik. Z německého pohledu se zabývá i ekvivalenty, které nejsou v tomto jazyce vyjádřitelné sufixy, ale buď kompozity (winzigklein – maličký), nebo pomocí adjektiv (ein kleines Haus – domek). Tím, že vyjádření deminutivnosti neomezuje na použití sufixů, narušuje představu, že v němčině existuje nedostatek prostředků, jak deminutivnost vyjádřit.

 

2. 5. – PhDr. Tomáš Vučka: Literatura a umění české meziválečné avantgardy

 Referát Tomáše Vučky účastníky semináře nejprve seznámí s tématem disertační práce (literatura a umění české meziválečné avantgardy) a s problémy, které především z hlediska historiografického a faktografického provázely studium fungování a činnosti uměleckého svazu Devětsil. Ve své druhé části se referát zaměří na jedno z prvních témat disertace, to jest na podstatu, povahu a proměny tzv. revolučního (proletářského) umění především s ohledem na poezii. Referát nabídne krátký historický exkurz do dějin české revoluční poezie a jejího vývoje od poslední třetiny 19. století až k programově novému pojetí u Devětsilu. Referát rovněž neopomene nastínit problémy, které se s vymezením proletářské poezie objevily v polovině dvacátých let 20. století a které vnesly mezi starší generaci revolučních básníků a básníků poetismu vzájemně neslučitelné esteticko-ideové a umělecko-tvůrčí polemiky.

 

11. dubna 2018 –  prof. PhDr. František Čermák, DrSc.: Přísloví o příteli a přátelství

Anotace Na datech z desítek jazyků (sebraná jsou anglicky, nabídnou se ale i české ekvivalenty) se autor pokouší narýsovat komplexní obrázek jednoho ze závažných společenských témat z hlediska možných aspektů a asociací. Od Cicerona se postupuje, podle tématických souvislostí, především k příslovím užívaným dnes. Podkladem je mezinárodní slovník přísloví z nakladatelství Routledge. Celkově je to práce vlastně mezioborová: od frazeologie, resp. paremiologie, přes srovnávání jazyků k vhledům široce kulturním a dalším.

21. března 2018 – Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.: Stav a výhledy žákovského korpusu CzeSL a jeho anotace 

V přednášce bude rekapitulováno budování žákovského korpusu CzeSL a jeho chybové anotace.  Budeme informovat o principech sběru dat, jejich přepisu a emendace. Dále představíme vznik chybové anotace a problémy, které při ní bylo třeba řešit. V závěrečné části představíme projekt, který navazuje na vznik CzeSLu, v němž je prohlubována a a upřesňována chybová anotace, která by měla umožnit podrobnější a přesnější klasifikaci jazykových chyb jinojazyčných mluvčích. Důležitým aspektem chybové anotace je, že chyby nechápeme jako náhodné odchýlení od normy, ale snažíme o postižení frekventovaných chyb, které potenciálně vytvářejí tzv. mezijazyk žáků češtiny.

11. března 2018 –  Eliška Zaepernicková: Jak vyučovat výslovnost češtiny pro nerodilé mluvčí?

Příspěvek by měl být co nejpraktičtější, nevychází z kontinuálního výzkumu, ale ze zkušeností získaných výukou výslovnosti na FF UK a jazykových kurzech. Nejprve ve stručnosti představím, jaký je základní proces diagnostiky výslovnostních odchylek, následnou práci s odchylkami a jaké jsou různé cíle korekce výslovnosti. Po tomto stručném úvodu doufám, že už se zapojí posluchači. Poslechneme si společně nahrávky, u nichž bude cílem určit, jaké má mluvčí výslovnostní odchylky a zároveň také, jakou by měla mít daná odchylka prioritu. Potom si poslechneme dvě nahrávky od několika mluvčích (rozestup mezi nimi je zhruba jeden měsíc). Naším cílem bude určit, co se u konkrétního mluvčího zlepšilo, nebo případně, čemu byla při hodinách korektivní výslovnosti věnována pozornost. Následně se zaměříme na různé aktivity, které je možné začlenit do výuky a pracovat za jejich pomoci na korekci výslovnosti. Zmíním, kdy je vhodné využít (a) artikulačního popisu hlásky, (b) minimálních párů, (c) poslechu a (d) jiných metod, které propojují produkci, percepci a někdy i fyzickou aktivitu. Představím konkrétní texty určené k nácviku výslovnosti konkrétní hlásky stejně jako i různé pomůcky. Budeme cvičit s gumičkami, hrát kvarteto nebo jezdit po mapě. Nakonec, jestli nám zbude čas, tak si zkusíme nácvik výslovnosti méně známého jazyka, abychom si zažili tzv. na vlastní kůži, jak se naši studenti cítí.

 6. 12. 2017  – PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D.: Mluvené korpusy v ČNK (od 9:00 v č. 417)

Existující korpusy mluvené češtiny, přístupné v ČNK (PMK, BMK, SCHOLA2010, ORAL2006, ORAL2008 a ORAL2013) byly letos doplněny dvěma novými korpusy s dvouúrovňovou anotací: korpus ORTOFON a korpus DIALEKT. Oba korpusy obsahují vrstvu přepisu „ortografickou“, ta slouží pro základní vyhledávání. Korpus ORTOFON jako druhý přepis užívá zjednodušený fonetický, korpus Dialekt dialektologický. Tyto korpusy byly spolu se spojeným korpusem ORAL lemmatizovány a morfologicky označkovány. V rámci semináře budou korpusy představeny podrobněji včetně možností vyhledávání.

8.11. 2017- PhDr. Kateřina Rysová, PhD.: EVALD – softwarové aplikace sloužící k hodnocení povrchové koherence textů   místnost č. 16

Anotace: V přednášce bude představen „Evaluátor diskurzu“ (EVALD). Jedná se o dvě volně dostupné softwarové aplikace vyvinuté v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze. Slouží k automatickému hodnocení povrchové koherence textů. Aplikace „EVALD“ hodnotí texty psané rodilými mluvčími češtiny, aplikace „EVALD pro cizince“ hodnotí texty psané nerodilými mluvčími češtiny. V přednášce bude pozornost věnována zejména popisu jazykových jevů, které je možné v textech sledovat s využitím automatických nástrojů.

18. 10. 2017 – prof. František Čermák: Pražská škola dnes – místnost 417

Anotace: V přehledu se připomene a v souvislostech představí všechny hlavní „výdobytky“ Pražské školy od začátku dodnes. Na tomto pozadí se vzpomenou i všichni hlavní lingvisté daného období. Postupovat se bude od otázek jazykového systému k otázkám textovým a dalším.

 

Program v letním semestru ak. roku 2016/17 :

22. 3. –  Dr. Kateřina Šíchová (Univerzita Regensburg):  Jak frazémy dělají reklamu – místnost 409
Na výstavbě reklamního komunikátu mívají mnohdy významný podíl frazémy, často modifikované. Někdy v reklamě dokonce fungují jako její  konstitutivní prvek. V této funkci se nejen podílí na konstrukci hlavního textu reklamy, ale mohou tvořit i slogan nebo jméno firmy či produktu. Na pozadí kvalitativní analýzy tištěných, rozhlasových, televizních a internetových reklam představí referát návrh na typologii těchto reklamotvorných frazémů.

29.3. 2017-  PhDr. A. Adamovičová, PhDr. Z. Hajíčková: Wrilab (prezentace online kurzů) – místnost č. 417

Prezentace on-line lekcí kurzu psaní v češtině pro úroveň B1-C1 v prostředí Moodle (struktura lekcí, typy cvičení a aktivit, názory a zkušenosti studentů a vyučujících).

5. 4. 2017 PhDr. J. Pešička: Německo-česká frazeologie II
19.
4. 2017 PaedDr. I. Starý Kořánová: Vid a stav
10
. 5. 2017 Mgr. S. Škodová, Ph.D.: Anotace chyb v žákovských korpusech –  zrušeno

Proběhlé události :

PhDr. Zuzana Hajíčková: Modely psaní a sonda na 2. stupni české ZŠ aneb jak si vedou čeští žáci a žáci s OMJ?

V rámci semináře budou prezentovány základní modely psaní, které se uplatňují v současném výzkumu: modely orientované na text jako finální produkt, didaktické modely procesu psaní, (socio)kognitivní modely a modely sociální praxe. Dále bude představena experimentální sonda zabývající se písemným projevem českých žáků a nerodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ, která vycházela z druhého modelu a metody tvůrčího psaní. Cílem sondy bylo zjistit, zda čeští žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) dosahují ve svém písemném projevu při použití metody tvůrčího psaní obdobných, či diametrálně rozdílných výsledků v jednotlivých jazykových plánech.

 

Pohled z 417

 

Úvod > O katedře > Interní seminář