Učebnice II.

Nové vydání učebnice Česka mova dlja ukrajinciv

V úterý 21. února 2023 se na Univerzitě Ivana Franka ve Lvově konala slavnostní prezentace druhého, přepracovaného a rozšířeného vydání učebnice Чеська мова для українців (Český jazyk pro Ukrajince). Učebnici připravil kolektiv bohemistů z Kyjeva (prof. Olga Palamarčuk, Ševčenkovova univerzita), ze Lvova (doc. Nadja Loburová, Univerzita Ivana Franka) a z Prahy (PhDr. Helena Hasilová a PhDr. Jiří Hasil, Univerzita Karlova). Druhé vydání recenzovaly Svitlana Pachomova z univerzity v Užhorodě, Tetjana Černyš z kyjevské Ševčenkovovy univerzity a Svatava Škodová Z pražské Univerzity Karlovy. Učebnice je určena především pro ukrajinské bohemisty studující bohemistiku a slavistiku na vysokých školách. Její užití je však mnohem širší a může dobře sloužit i v různých intenzívních kurzech českého jazyka (např. firemních) pro ukrajinské zájemce.
Učebnice se plně osvědčila ve výuce již ve svém prvním vydání. Ve druhém autorský kolektiv posílil především složku komunikační a řadu nových cvičení a úkolů založených na poslechu autentických českých textů.
Rukopis druhého vydání vznikal v době covidové pandemie pomocí elektronické komunikace. Ocenit je ale třeba především kolektiv pracovníků nakladatelství, kteří učebnici vydali v průběhu necelého roku v obtížných podmínkách po napadení Ukrajiny ruskými vojsky.
Učebnice Česka mova dlja ukrajinciv je dokladem úspěšné meziuniverzitní česko-ukrajinské spolupráce. Tuto skutečnost zdůraznila v průběhu prezentace vedoucí katedry slavistiky Univerzity Ivana Franka Olga Soroka. Prezentace se konala za hojné účasti lvovských bohemistů a více než dvaceti účastníků, kteří se k prezentaci připojili on-line.

Podporujeme osvojování češtiny jako druhého jazyka – Metodické a výukové materiály pro 3.–9. ročník ZŠ (1., 2. díl)

V rámci projektu „Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora“ (APIV A) realizovaném v Národním pedagogickém institutu České republiky (NPI ČR) byly v červnu 2022 zveřejněny materiály na podporu výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků-cizinců a žáků s OMJ (dále jen žák-cizinec). Na jejich realizaci se podílely členky ÚBS FF UK, Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D. a PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D.

Materiály jsou volně ke stažení a jsou určeny jako pomůcka zejména pro začínající pedagogické pracovníky vzdělávající žáky-cizince na jazykové úrovni A1–B2 podle SERRJ (ve výuce žáků ve věkové kategorii 3.–5. ročníku jsou materiály zaměřovány na rozvíjení schopností a dovedností do jazykové úrovně B1). Vedle teoretické báze a metodických doporučení pro rozvoj komunikačních dovedností v češtině publikace obsahuje pracovní listy s texty, cvičeními, obrázky, zvukovými nahrávkami a klíčem. Cílem je, aby si učitel mohl potřebné části stáhnout a použít je přímo ve výuce. Součástí pracovních listů jsou podrobné metodické komentáře k jednotlivým krokům učitele, k variování úloh (zjednodušení, ztížení), k možnému rozvinutí aktivit aj.

  1. díl PDF – volně ke stažení, 2. díl PDF – volně ke stažení; součástí 2. dílu jsou zvukové nahrávky k vybraným cvičením, které učitel získá stažením
  2. souboru nahrávky 2 – zip; informace pro práci s nahrávkami jsou obsaženy v 2. díle.

Více o projektu viz https://cizinci.npi.cz/vystupy-z-projektu-apiv-a/

 

 

 

Svatava Škodová – Markéta Lisá (2020) Jazykové hry pro malé školáky. 1. díl Fonetické hry. Wolters Kluwer ČR, 2020. 978-80-7598-504-0 (brož.) 978-80-7598-507-1 (PDF)

Svatava Škodová – Markéta Lisá (2020) Jazykové hry pro malé školáky. 2. díl Lexikální a gramatické hry. Wolters Kluwer ČR, 2020. 978-80-7598-504-0 (brož.) 978-80-7598-507-1 (PDF)

Publikace

Jazykové hry pro malé školáky je souborem her určených pro výuku češtiny jako cizího jazyka a je zaměřena na děti mladšího školního věku, tedy na tu skupinu, která herní aktivity v jazykovém vyučování

potřebuje nejvíce.
Tyto hry jim otevírají možnosti konfrontace jazykových významů i struktur a mnohonásobného opakování. Hry jsou pro ně vlastně jakousi jazykovou laboratoří, ve které mohou tito žáci libovolně zkoušet své jazykové experimenty a ověřovat fungování jazyka, který se před nimi otvírá. Radost či zábavu, kterou didaktická hra ve výuce žákům přináší, je vnímána jako jeden z nejlepších prostředků výuky dětí. Prostřednictvím hry se totiž můžou učit efektivně, aniž by je ohrožovalo množství jevů, které se musí naučit,         nebo jejich obtížnost a složité vysvětlení.

Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016)

V prosinci 2016 vyšel upravený referenční popis češtiny jako druhého jazyka pro  úrovně A1, A2, na němž se podíleli mj. členové ÚBS FF UK. První vydání, pouze v elektronické podobě, publikoval Národní ústav pro vzdělávání v roce 2014. Pro nové vydání byla přepracována 2. kapitola a dílčím způsobem

 

upraveny další části. Publikace s názvem Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 konkretizuje deskriptivní výroky a jazykové prostředky češtiny pro referenční úrovně A1 a A2, obecně určené Společným evropským referenčním rámcem (SERR). Popis může sloužit jako základní rámec pro tvorbu zkoušek pro migranty a zároveň jako pomocný materiál pro učitele, kteří migranty připravují. Hlavním cílem Popisu je vymezit konkrétní jazykový obsah zkoušek z češtiny pro migranty, aby bylo možné zajistit opakovatelnost a reprodukovatelnost jejich výsledků a zároveň přizpůsobit tyto zkoušky jazykovým potřebám migrantů.

Plná verze nové publikace je dostupná zde: http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/uploads/Dokumenty/referencni_popis_08122016.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

V lednu 2016 Národní ústav pro vzdělávání vydal příručku „Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1″, kterou pod vedením S. Škodová a J. Cvejnové připravil tým autorek.

Příručka by měla pomoci jak uchazečům, tak učitelům při konkrétní přípravě na zkoušku. Uchazeči v příručce najdou jednak průpravná cvičení, jednak konkrétní úkoly k přípravě na zkoušku a mohou si vyzkoušet různé typy úloh ještě před zkouškou. Pro učitele jsou v příručce důležité základní informace o zkoušce a inspirace pro přípravu konkrétních kurzů zaměřených ke zkoušce. Příručku si v pdf formátu můžete stáhnout na adrese http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/uploads/Dokumenty/Pripravte_se_s_nami_web_2016.pdf. Kompletní audio CD k příručce je dostupné na http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/?p=nova-prirucka.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

              

 

     
    
  

   

Kapitoly o češtině jako cizím jazyku

Kapitoly o češtině jako cizím jazyku