BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

Témata pro bakalářské a diplomové práce – Seznam tematických oblastí

Témata obhájených DP a BP – ((do roku 2022))

Seznam zadaných BP a DP (od roku 2020)  

Jak zadat BP/DP

  • Podívejte se na tematické oblasti a konkrétní témata, která vypisují jednotliví vyučující.
  • Pokud vás nějaké téma zajímá, kontaktujte garanta tématu a domluvte se s ním na konkrétním tématu, které byste rád zpracoval.
  • Pokud máte nějaké vlastní téma, kontaktujte vybraného vyučujícího a domluvte se, zda by vaše téma vedl. (O vedení práce můžete požádat i vyučující z jiných ústavů FF UK.)
  • Po konzultaci s vyučujícím vyplňte formulář pro zadání závěrečné práce.
  • Po odsouhlasení vyučujícím odešlete formulář tajemníkovi ÚBS.

Zadání práce je následně předloženo na nejbližší schůzi ÚBS ke schválení, kde je také přidělen oponent práce.

Po schválení vloží tajemník údaje do SIS. Práce je oficiálně zadána a vidíte ji ve svém přehledu v SIS.

Práci lze obhajovat nejdříve půl roku po zadání práce, student si však může podat žádost o zkrácení této lhůty (na univerzálním formuláři – najdete ho zde).

Požadavky FF UK na formální úpravu BP/DP

Požadavky FF UK na formální úpravu prací najdete zde.

Bakalářské a diplomové práce zpracovávané v Ústavu bohemistických studií musí mít náležitou úroveň po odborné stránce i jazykové.

Obhajoby BP/DP

  • Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS.
  • Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS, tedy dnem, kdy byla práce studentovi potvrzena v SIS pověřenou osobou na příslušné základní součásti fakulty dle čl. 21 odst. 3 těchto pravidel, za předpokladu, že došlo k následnému schválení vedoucím příslušné základní součásti fakulty.
  • Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.
  • Posudky závěrečné práce budou zveřejněny v SIS nejpozději pět dní před datem obhajoby.
  • Pokud oba posudky navrhují klasifikaci „neprospěl/a“, má student právo od obhajoby odstoupit, nejpozději tři dny před jejím konáním. Oznámení o odstoupení, v němž student prohlásí, že se seznámil s posudky, že uznává v nich uvedené výhrady a že na základě hodnocení vedoucího a oponenta považuje za nutné práci přepracovat či doplnit, musí v tomto termínu odeslat v elektronické podobě vedoucímu práce a vedoucímu příslušné základní součásti fakulty a následně nejpozději do dne konání obhajoby v listinné podobě s vlastnoručním podpisem Studijnímu oddělení. Na základě takového prohlášení bude obhajoba klasifikována „neprospěl/a“.
Úvod > BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE