Bakalářské studium

obor Bohemistika pro cizince

 

Bc._Bohemistika pro cizince

Akreditace bakalářského programu Bohemistika pro cizince byla schválena v červnu 2018. Program bude otevřen pro akademický rok 2019/2020.

Aktuální informace najdete na webu fakulty https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/  a ústavu:  https://ubs.ff.cuni.cz/cs/uchazec/charakteristika-oboru/ .

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

 

 

Bakalářský studijní obor čeština jako cizí jazyk, jehož základem je moderní filologie, je koncipován jako ucelený studijní program s výrazným praktickým zaměřením. To se týká nejen jazykové složky, ale i složky literární a kulturně historické. Velký důraz je kladen na prezentaci široce chápaných reálií (historie, geografie, státní zřízení, hospodářství, hudba, divadlo, film, výtvarné umění, architektura…). Obecná lingvistika i literární teorie je zastoupena jen okrajově, a to v rozsahu nezbytném pro poučeného uživatele jazyka a čtenáře. Důraz je kladen na synchronní pohled na jazyk – diachronní pohled je omezován pouze na nezbytné poznámky o zastaralosti nebo novosti některých morfologických, syntaktických či lexikálních jevů.

Průběh studia i jeho ukončení stanovují studijní plány oborů a studijní a zkušební řád. Bakalářské studium uzavírá bakalářská zkouška, jež se skládá z obhajoby bakalářské práce a z následné písemné práce a zkoušky z těchto předmětů: z českého jazyka, z české literatury, která má přesah do historie a reálií a zkouší se v rámci zadané literární otázky. Bakalářská zkouška je veřejná, skládá se před zkušební komisí. Zkouší se v češtině.

Zkušební okruhy pro SZZK z českého jazyka.

Zkušební okruhy pro SZZK z české literatury.

Pokyny k seznamu literatury k SZZK.

Ukázky klauzurních prací klauzura BC a BC text k reprodukci.

Pravidla pro evidenci, odevzdávání, náležitosti a formální úpravu závěrečných prací najdete opatření děkana č. 10/2014.

Úvod > Studium > Druhy studia > Bakalářské studium