Bakalářské studium

obor Čeština pro cizince

 

Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK připravuje otevření bakalářského programu Bohemistika pro cizince. Nyní probíhá závěrečná fáze schvalování akreditace tohoto programu. Pokud bude akreditace schválena včas, vyhlásí fakulta přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 – s přijímacími zkouškami koncem srpna nebo v září letošního roku a nástupem do studia v říjnu. Aktuální informace najdete na webu fakulty a ústavu.

Bakalářský studijní obor čeština jako cizí jazyk, jehož základem je moderní filologie, je koncipován jako ucelený studijní program s výrazným praktickým zaměřením. To se týká nejen jazykové složky, ale i složky literární a kulturně historické. Velký důraz je kladen na prezentaci široce chápaných reálií (historie, geografie, státní zřízení, hospodářství, hudba, divadlo, film, výtvarné umění, architektura…). Obecná lingvistika i literární teorie je zastoupena jen okrajově, a to v rozsahu nezbytném pro poučeného uživatele jazyka a čtenáře. Důraz je kladen na synchronní pohled na jazyk – diachronní pohled je omezován pouze na nezbytné poznámky o zastaralosti nebo novosti některých morfologických, syntaktických či lexikálních jevů.

Průběh studia i jeho ukončení stanovují studijní plány oborů a studijní a zkušební řád. Bakalářské studium uzavírá bakalářská zkouška, jež se skládá z obhajoby bakalářské práce a z následné písemné práce a zkoušky z těchto předmětů: z českého jazyka, z české literatury, která má přesah do historie a reálií a zkouší se v rámci zadané literární otázky. Bakalářská zkouška je veřejná, skládá se před zkušební komisí. Zkouší se v češtině.

Zkušební okruhy pro SZZK z českého jazyka.

Zkušební okruhy pro SZZK z české literatury.

Pokyny k seznamu literatury k SZZK.

Ukázky klauzurních prací klauzura BC a BC text k reprodukci.

Pravidla pro evidenci, odevzdávání, náležitosti a formální úpravu závěrečných prací najdete opatření děkana č. 10/2014.

Úvod > Studium > Druhy studia > Bakalářské studium