Publikační činnost

Publikační činnost pracovníků ÚBS FF UK

Publikační výstupy současných pracovníků Ústavu bohemistických studií FF UK navazují na bohatou odbornou, popularizační i lingvodidakticky zaměřenou produkci našeho pracoviště z minulosti. Mezi stěžejní práce v tomto směru patří kupř. syntetické dílo profesorů Jana Kuklíka a Jana Gebharta Velké dějiny zemní Koruny české, sv. XVa a XVb (Praha – Litomyšl 2006, 2007) nebo monumentální čtyřsvazkový Slovník české frazeologie a idiomatiky autorského kolektivu vedeného profesorem Františkem Čermákem oceněný jako slovník roku 2009. ÚBS za poslední desetiletí vyprodukoval řadu učebních materiálů užívaných bez nadsázky na bohemistických pracovištích po celém světě, klíčové popisy úrovní češtiny, práce a slovníky věnované běžně mluvené češtině aj.

Těžiště našeho soudobého badatelského zájmu představuje lingvistická bohemistika a lingvodidaktika (především široce chápaná problematika popisu a prezentace českého jazyka, literatury, kultury a reálií jinojazyčným oborovým bohemistům), věnujeme se však i oblastem dalším (teorie uměleckého překladu, korpusová lingvistika aj.).

Ústav je vydavatelem sborníkové řady Materiály z x. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku přinášející příspěvky našich i zahraničních bohemistů.

Veškerá publikační činnost jednotlivých členů ÚBS je průběžně aktualizována na jejich webových profilech https://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/vyucujici/

 

Vybrané publikační výstupy pracovníků ÚBS za léta 2011–2021:

Bozděchová, I.: 157. Czech. In: Müller, Peter O., Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen and Franz Rainer (eds.): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe, Vol. 4, Berlin/New York/Boston: De Gruyter Mouton. (= Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK 40.1-5), 2016, s. 2872–2891.

Bozděchová, I.: Slovotvorná regulérnost a anomálie kompozičních prostředků a postupů v internetových textech. In: Tošović, Branko, Wonisch, Arno (eds.). Wortbildung und Internet. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee. 2016, s. 61–74.

Bozděchová, I.: Teoretické aspekty slovotvorby; Tvoření substantiv: Kompozita; Tvoření adjektiv: Kompozita; Tvoření adverbií: kompozita. In: Štícha, F. a kol.: Velká akademická gramatika současné češtiny. Academia, Praha 2018, s. 111–179; 717–760; 915–942; 1099–1101.

Bozděchová, I.: Slovotvorná adaptace nových anglicismů v češtině. In: Глабалізацыя і славянскае словаўтварэнне: ХVI Міжнародны з’езд славістаў (Бялград, 19–27. 08. 2018): Тэматычны блок / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа. Беларускі камітэт славістаў. Камісія па славянскім словаўтварэнні пры Міжнародным камітэце славістаў. – Мінск: Права і эканоміка, 2019, s. 50–73.

Hrdlička, M.: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha: FF UK 2020. Kolektivní monografie věnovaná historii i současnosti výuky češtiny a bohemistice vůbec ve vybraných asijských zemích (editor spolu s prof. Karlem Šebestou z ÚČJTK).

Hrdlička, M.: Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. Praha: Karolinum 2019. Soubor vybraných článků a statí za uplynulé desetiletí, které se věnují popisu i výuce češtiny jako cizího jazyka.

Hrdlička, M.: Vo vobecný češtině a jiné příběhy. Praha: Karolinum 2015. Popularizační pojednání o aktuálních jazykových jevech naší mateřštiny s průvodními komentáři, které mimo jiné přibližují okolnosti vzniku některých kapitol a naznačují možnosti dalšího výzkumu.

Hrdlička, M.: Bohemistické miniatury. Praha: Karolinum 2013. Souborné vydání jazykových sloupků zabývajících se mluvnicí a slovní zásobou současné češtiny.

Hrdlička, M.: Překladatelské miniatury. Praha: Karolinum 2014. Kapitoly z teorie i praxe uměleckého překladu. Vedle bázových témat (otázka přeložitelnosti, geneze pojmů ekvivalence a adekvátnost) je pozornost věnována otázkám převodu specifických překladatelských jevů (záměrné pravopisné a gramatické chyby, šifrované texty, cizojazyčné prvky aj.).

Hudousková, A.: Reflexive clitics in Czech. München: LINCOM GmbH, 2016. 207 s. ISBN 978-3-86288-698-2. Monografie věnovaná komplexnímu popisu syntaktických vlastností a funkcí českých    reflexivních zájmen a souvisejících jazykových jevů v teoretickém rámci generativní    gramatiky (minimalismu).

Hajíčková Z., Adamovičová A.: Česká verze projektu Wrilab2. In Perissutti A., Kuri S., Doleschal U.: Wrilab2 A Didactical Approach to Develop Text Competences in L2. Zürich, LIT Verlag GmbH & Co. KG Wien, 2016, s. • p. 75-101. ISBN 978-3-643-90859-9.

Hajíčková Z.: Repertoár textových žánrů podle dovedností. In Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2. Praha, Národní ústav pro vzdělávání, 2016, s. • p. 67-71. ISBN 978-80-7481-163-0.

Hajíčková Z.: Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím – druhém jazyku: Akční výzkum. Praha, Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2016. 134 s. • p. ISBN 978-80-7290-891-2.

Škodová, S.: Pseudo-Coordination of the verb ‘jít’ (‘go’) in contemporary Czech. In G. Giusti, V. Nicolò Di Caro and D. Ross (eds.): Pseudo-Coordination and Multiple Agreement Constructions. Netherlands: John Benjamins Publishing Company. 2022 Kolektivní monografie mapující uvedené gramatické konstrukce ve světových jazycích.

Rosen, A., Hana, J., Hladká, B., Jelínek, T. Škodová, S., Štindlová, B.:  Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically-rich language – CzeSL, a corpus of non-native Czech. Praha: Karolinum 2020. Kolektivní monografie s tematikou budování a možností žákovského korpusu češtiny.

Šindelářová, J., Škodová, S. Čeština jako cílový jazyk I, II.  Praha: MŠMT, 2013. Metodický materiál pro učitele češtiny jako cizího jazyka na základních školách.

Šebesta, K., Škodová, S. (eds.) Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. Kolektivní monografie mapující vytváření žákovského korpusu CzeSL.

Škodová, S.:  Domino – Český jazyk pro malé cizince 2. Učebnice. Praha: Wolters Kluwer, 2012. Učebnice češtiny jako cizího jazyka pro žáky prvního stupně základní školy.

Škodová, S.: Domino – Český jazyk pro malé cizince 1. Učebnice. Praha: Wolters Kluwer, 2011. Učebnice češtiny jako cizího jazyka pro žáky prvního stupně základní školy.

 

 

 

 

 

Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost