Publikační činnost

Publikační projekty a jejich anotace

Publikační činnost je průběžně aktualizována u jednotlivých členů ÚBS. 

Ústav je vydavatelem sborníkové řady Materiály z x. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku přinášející příspěvky našich i zahraničních bohemistů.

Nejdůležitější výstupy

Jan Kuklík, Jan Gebhart: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XV.a., Praha-Litomyšl 2006

Jan Kuklík, Jan Gebhart: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XV.b., Praha-Litomyšl 2007

Syntetické dílo mapující české dějiny od roku 1938 do roku 1945, které je součástí široce koncipovaných mnohosvazkových dějin českých zemí.


František Čermák, Jiří Hronek, Jaroslav Machač, Jan Holub a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky, 4 sv., Praha 2009

Druhé, přepracované a rozšířené vydání (4. sv. vydání první) monumentálního slovníku české frazeologie a idiomatiky, který obsahuje i teoretickou pasáž věnovanou charakteristice české frazeologie a idiomatiky. Jednotlivá hesla jsou doplněna i cizojazyčnými ekvivalenty. Slovník získal ocenění jako nejlepší slovník roku.


František Čermák, Ana Adamovičová, Jiří Pešička, Petr Savický, Josef Šimandl, Jitka Šonková: Frekvenční slovník mluvené češtiny, Praha 2007

Frekvenční slovník mluvené češtiny vznikl na bázi korpusového zpracování řady originálních nahrávek momologických i dialogických projevů širokého spektra mluvčích; poprvé v historii české lingvistiky podává statisticky podložený korpusově zpracovaný slovník slovní zásoby běžně mluveného jazyka.


František Čermák, Ana Adamovičová, Jiří Pešička: Čítanka mluvené češtiny, Praha 2008

Publikace přináší přepsané ukázky autentických textů získaných při korpusovém zpracování slovníku běžně mluvené češtiny. Texty představují cenný materiál pro nejen další výzkum, ale jsou i cenným materiálem pro výuku češtiny pro cizince i pro bohemisty domácí.


Jan Holub a kol.: Čeština jako cizí jazyk, úroveň B2 – Vantage, Praha 2005

Dílo vzniklo jako součást široce koncipovaného projektu popisu češtiny jako cizího jazyka inspirovaného mezinárodním projektem Rady Evropy a iniciovaného MŠMT ČR.


Milan Hrdlička: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka, Praha 2009

Monografie M. Hrdličky se zaměřuje na vymezení místa gramatického učiva v převážně komunikačně zaměřené výuce češtiny pro cizince.


Milan Hrdlička: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku, Plzeň 2010

Autor ve své knize přináší lingvodidaktická zamyšlení nad lingvistickými i didaktickými problémy výuky češtiny pro cizince i výuky češtiny jako cizího jazyka.


Jiří Hasil, Helena Hasilová, Olga Palamarčuk, Naďa Lobur, Oksana Antonenko: Kultura českého národa – tradice a současnost, Lvov 2010

Druhé podstatně doplněné a přepracované vydání osvědčené knihy seznamující zahraniční bohemisty z Ukrajiny s českými reáliemi (především s historií a kulturou).


Vybrané publikační výstupy pracovníků ÚBS za léta 2014 – 2018

Studie z aplikované lingvistiky. Special issue. 2017, roč. 8. (Zvláštní číslo časopisu obsahuje – mimo jiné ‒ příspěvky členů ÚBS: M. Hrdličky, J. Hasila, Z. Stárkové, M. Boccou Kestřánkové, A. Adamovičové, I. Starý Kořánové, S. Škodové)

Andrea HUDOUSKOVÁ

Reflexive Clitics in Czech. München: LINCOM GmbH, 2016, 207 s.

Analycity and Syntheticity: What the Mistakes in DPs of L2 Learners Reveal about the Structure of Chinese and Czech. In: Nominal Structures: All in Complex DPs. (Veselovská, L. – Janebová, M., eds.). Olomouc: Palacký University, 2014, s. 134-145.

Zuzana STÁRKOVÁ (Hajíčková)

Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím (druhém) jazyku: Akční výzkum. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016, 134 s.

Tomáš VUČKA

Cesta za modrým světlem. Meditace nad texty Jaroslava Foglara. Příbram: Pistorius&Olšanská s.r.o., 2015, 121 s.

Milan HRDLIČKA

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím. Studie z aplikované lingvistiky, 2014, roč. 5, č. 2, s. 98‒115.

Spisovná a obecná čeština ve výuce cizinců. In: Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. (Nekula, M. – Šichová, K., eds.). Praha: Akropolis, 2017, s. 85‒106.

Svatava ŠKODOVÁ

Sloveso JÍT ve funkci složky analytického predikátu. In: Uličný, O. (ed) Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci, 2017, s. 41 – 51. 

 

Podoba variet češtiny v řeči cizinců se zřetelem k ukrajinským mluvčím. In: Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. (Nekula, M. – Šichová, K., eds.). Praha: Akropolis, 2017, s. 245 – 271. 

 

  1. Škodová – J. Cvejnová: Čeština jako druhý jazyk na úrovni A2.

V období mezi lety 2005–2012 pracovníci Ústavu bohemistických studií vydali celou řadu učebnic a učebních pomůcek, např.:

  • Jana Bischofová, Milan Hrdlička: Sociokulturní minimum pro azylanty, Praha 2005
  • Ana Adamovičová: Nebojte se češtiny, Praha 2005
  • Jiří Hasil, Helena Hasilová, Eva Hájková, Monika Zielinski: Brána Jazyka českého otevřená. Intenzivní kurs pro mírně pokročilé na základě němčiny, Praha 2007
  •  Marie Hádková, Milan Hrdlička, Jana Bischofová, Ana Adamovičová, Jiří Hasil: Čeština pro cizince a azylanty B2, Brno 2008
  • Milan Hrdlička a kol.: République tchèque – découverte langue & culture – DVD-rom, Nancy 2009
  • Ana Adamovičová, Darina Ivanovová, Milan Hrdlička: Basic Czech I, Basic Czech II,  Basic Czech III, Praha 2006–2010
  • Ilona Kořánová, Neil Bermel: Interaktivní čeština, Praha 2012
  • kolektiv autorů M. Kestřánková, J. Cvejnová, P. Honzáková, D. Hůlková Nývltová, P. Málková: Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR, Praha 2011
Úvod > Věda a výzkum > Publikační činnost