Česká studia

Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nabízí vzdělávací kurzy v oblasti českého jazyka a literatury, historie, kultury a reálií, které jsou vhodné pro široký okruh zájemců.

Ať jsou Vaše důvody jakékoliv, třeba zdokonalení znalosti češtiny, rozšíření a prohloubení poznatků o České republice, rádi Vás uvítáme mezi stovkami studentů, kteří každoročně míří za studiem na pražskou Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Česká studia jsou bohatý a komplexně koncipovaný program určený jinojazyčným zájemcům o český jazyk, literaturu, historii a kulturu i zahraničním slavistům a studentům příbuzných oborů.

Program Česká studia je osvědčený a efektivní způsob přípravy pro zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka, a to jak z perspektivy pracovního uplatnění, tak z pohledu uchazečů o následné oborové studium v bakalářském či navazujícím magisterském programu na Univerzitě Karlově nebo na jiné vysoké škole.

Program akademického roku zahrnuje dva čtyřměsíční moduly, které se skládají z jazykových kurzů, přednášek, seminářů a dalších aktivit, které studentům pomohou úspěšně zvládnout všechna úskalí českého jazyka i klíčové kapitoly české kultury.

 

Ústav bohemistických studií nabízí:

 • odbornost vysokoškolského pracoviště Univerzity Karlovy
 • více než 35 let zkušeností a pedagogické praxe s řadou zahraničních ocenění
 • renomované odborníky oboru češtiny pro cizince s bohatými zkušenostmi s výukou češtiny na zahraničních univerzitách
 • vlastní výukové materiály vytvořené pracovníky ústavu používané na univerzitách po celém světě
 • metodiku výuky, dlouholeté zkušenosti s výukou, odbornou publikační činnost
 • kvalitní jazykové kurzy vedené zkušenými vysokoškolskými pedagogy zaměřené na rozvíjení všech jazykových kompetencí pro studenty všech jazykových úrovní

Co se v programu naučíte

Naučíme Vás všechny řečové dovednosti, které budete potřebovat ve svém životě i studiu. V programu najdete nejen výuku gramatiky, budete rozvíjet svoje ústní a písemné vyjadřování, číst učební i autentické texty, porozumíte psanému i mluvenému slovu.

Naučíme Vás, jak být úspěšný při ústním vyjadřování v různých životních situacích, ukážeme Vám, jak efektivně rozvíjet slovní zásobu.

Naučíte se psát texty nejrůznějších stylů a žánrů. Využijete je jak v běžném životě, tak v kontaktu s českými úřady a institucemi nebo při vstupu a studiu na české vysoké škole.

Klademe velký důraz na správnou výslovnost. Všem studentům nabízíme možnost individuálních fonetických konzultací. Spolupracujeme se zkušenými profesionálními fonetiky, kteří pro naše studenty připravují materiály a nahrávky k procvičování.

Jednotlivé kurzy nejsou odtrženy od reálného života – chodíme do divadel, na historické vycházky, jsme v kontaktu s českými studenty. Prohloubíme vaše znalosti o české kultuře, literatuře, historii a životě v České republice.

Připravíme Vás na studium na vysoké škole. Kurzy pro pokročilé studenty zahrnují nejen jazykovou výuku, ale i semináře a přednášky, na kterých se seznámíte se stylem výuky na českých vysokých školách.

Naučíme vás dobře česky!

Další informace, přihlášky a podmínky registrace najdete na:
Web: http://czechstudies.ff.cuni.cz
Email: czechstudies@ff.cuni.cz 
Telefon: +420 221 619 378
Adresa: Zahraniční oddělení – Česká studia, Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

 

Rámcové studijní plány

Studijní plány programu Česká studia jsou rozděleny do dvou základních modulů tak, aby studenti získali a rozvíjeli jazykové znalosti a řečové dovednosti podle své úrovně znalosti českého jazyka (úplní začátečníci až velmi pokročilí). Rozvrhy jednotlivých modulů a sylaby jsou v jednotlivých semestrech upravovány, aby plně odpovídaly potřebám našich studentů.

A)     Modul pro začátečníky a mírně pokročilé – úroveň A1 a A2podle SERRJ

Modul je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům. Základem výuky je jazykový kurz gramatiky a konverzace, studenti také navštěvují další předměty, ve kterých je kladen důraz především na nácvik správné výslovnosti a na získání základní znalosti českého pravopisu. Ve skupinách začátečníků mohou být předměty vyučovány částečně v angličtině. Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem:

Název kurzu Týdenní počet vyučovacích hodin
Jazykový kurz pro začátečníky (gramatika a konverzace) 10
Poslech a výslovnost 2
Čtení a konverzace 4
Ústní a písemné vyjadřování 2
Rozvoj slovní zásoby 2
Celkem 20  týdně

 

Cílem modulu je získat:

 • slovní zásobu v rozsahu 2200–2800 českých slov 
 • základní znalost gramatiky (morfologie a syntaxe) a tvoření slov
 • základní přehled o české historii, literatuře a kultuře
 • schopnost úspěšně komunikovat v běžných každodenních situacích

B) Modul pro středně a více pokročilé – úroveň B1 až B2 podle SERRJ

Modul je určen středně a více pokročilým studentům, vyučovacím jazykem je výlučně čeština. Modul studentům umožňuje plně rozvíjet dosavadní znalosti, výuka ve společném základu je rozdělena do kurzů podle jednotlivých jazykových disciplín (morfologie, syntax, lexikologie, ústní a písemné vyjadřování, četba apod.). Studenti mají také povinně volitelné předměty – vybrat si mohou podle svého budoucího zaměření přípravu pro humanitní a společenské vědy (Česká kultura) nebo obecněji zaměřené semináře akademické češtiny (Čeština pro studium). Ostatní studenti získají praktické znalosti a dovednosti potřebné v každodenním životě a práci (Čeština pro život). Plné zvládnutí daných úrovní obvykle trvá dva semestry. Rozvrh se řídí následujícím studijním plánem:

Název kurzu Týdenní počet vyučovacích hodin
 Základy české morfologie a syntaxe 2
Komunikační a gramatická cvičení 4
Konverzace a rozvoj slovní zásoby 4
Poslech,četba, písemná komunikace 2
Ústní a písemné vyjadřování 2
Česká literatura 2
 Česká historie 2
České reálie 2
  Celkem 20 týdně

 

Cílem modulu je získat:

 • slovní zásobu v rozsahu 2800–4000 českých slov
 • schopnost úspěšně komunikovat v různých komunikačních situacích v rodině, ve škole nebo v zaměstnání
 • velmi dobrou znalost české historie, literatury a kultury a schopnost používat češtinu při studiu na vysoké škole
Akademická vedoucí programu Česká studia
PhDr. Ana Adamovičová
ana.adamovicova@ff.cuni.cz

 

PhDr. Svatava Škodová, Ph.D.
ředitelka Ústavu bohemistických studií

 

Volitelné kurzy a další aktivity

V nabídce volitelných kurzů vycházíme plně vstříc potřebám a zájmům studentů, a proto nabídku každoročně aktualizujeme. Nabízíme například:

– kurz české výslovnosti s profesionálními fonetiky – úvodní fonetický kurz a cvičení, individuální fonetické konzultace v průběhu semestru;

– volitelný kurz „Gramatika pro pokročilé“ – přípravný kurz na úspěšné napsání testu v přijímacím řízení na oborové studium češtiny pro cizince;

– volitelný kurz „Čeština pro studium a práci“ – přípravný kurz na úspěšné zvládnutí akademického psaní, přednes a prezentaci referátu, zprávy či odborného textu na jakékoli téma.

Z dalších aktivit nabízíme:

– zkoušky nanečisto – příležitost vyzkoušet si modelovou přijímací zkoušku na českou vysokou školu nebo některou z Certifikovaných zkoušek pro cizince (CCE–A1, CCE–A2, CCE–B1, CCE–B2, CCE–C1);

– úvodní seznamovací jazykový program v ulicích Prahy;

– celodenní exkurze do zajímavých míst v České republice;

– individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími – každá skupina má také svého hlavního lektora, studenti se na něj mohou obracet se svými studijními a osobními dotazy;

– jazykové tandemy s rodilými mluvčími češtiny – studenti mají možnost dozvědět se víc o studentském životě v Praze a o životě v České republice.

Organizace studia

Na začátku každého semestru píšou všichni studenti vstupní písemný test a absolvují pohovor s vyučujícím (česky nebo anglicky). Na základě jejich výsledků jsou pak rozřazeni do skupin se studenty s obdobnou úrovní komunikační kompetence v češtině. Obvyklý rozsah úrovní je od začátečníků po středně pokročilé. Studenti mohou do kurzů nastoupit  v září a také v únoru. Každý semestr zahrnuje celkem 240 pětačtyřicetiminutových vyučovacích hodin (20 vyučovacích hodin týdně).

Docházka a hodnocení

Docházka na výuku je povinná. Pokud je účast ve výuce nižší než 70 % daného kurzu, nezíská student závěrečnou známku a certifikát.

Pokud je student neklasifikován v jednom a více předmětů, lze pokračovat v dalším studiu pouze se souhlasem akademického vedoucího programu.

výborně velmi dobře dobře nedostatečně neklasifikován
A A- B B- C D N
100–90 %

1

80–89 %

1,5

70–79 %

2

60–69 %

2,5

50–59 %

3

 <50 %

4

absence >70 %

 

Úvod > Kurzy češtiny > Česká studia