PhDr. Jiří Hasil, Ph.D

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Funkce
 • Přijímací řízení Bc., Mgr. (Agenda) - Ústav bohemistických studií
 • Další vzdělávání (Agenda) - Ústav bohemistických studií
Adresa

Ústav bohemistických studií
Na Příkopě 29
Místnost č. NP223

Na Příkopě 29, Praha 1, č. dveří 223

 • konzultační hodiny v AR 2021/22: ČTVRTEK 10:30-11:30

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2010: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická fakulta, Teorie vzdělávání v bohemistice, titul Ph.D.
 • 1988: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor český jazyk, titul PhDr.
 • 1985: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor: český jazyk a literatura
 • 1982: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor: ruština – občanská nauka

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2012–dosud: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická fakulta – odborný asistent katedry bohemistiky
 • 2003–2012: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická fakulta – externí vyučující katedry bohemistiky
 • 1984–dosud: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, asistent Ústavu bohemistických studií; od 1989 odborný asistent; od 2002 odborný lektor; od 2010 odborný asistent
 • 1982–1984: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, studijní pobyt na Ústavu bohemistických studií

Granty

 • projekt Grantové agentury ČR č. P406/12/J010 s názvem Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým, spoluřešitel
 • vědeckovýzkumný záměr FF UK Čeština v kontextu slovanských jazyků (Nabývání jazykové kompetence v druhém jazyce u bilingvních mluvčích češtiny a dalšího slovanského jazyka), spoluřešitel
 • grant Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským, spoluřešitel
 • program EU Leonardo da Vinci č. 2006-BG/06/B/F/LA-166036 Tříúrovňový lexikálně orientovaný model pro vytváření a hodnocení ústní jazykové kompetence ve slovanských jazycích se zřetelem k potřebám cestovního ruchu, oponent české části
 • grant MŠMT ČR – popis češtiny na úrovni B2 podle SERR, spoluřešitel
 • AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant, č. 31/03/09 – 2, hlavní řešitel
 • AGC Flat Glass Czech Student Mobility Grant, č. 31/03/09 – 3, hlavní řešitel
 • Studentský grant rektorky UJEP v Ústí nad Labem pro rok 2009 – směrnice rektorky č. 8/2009, hlavní řešitel
 • Grant EU Výskum a vzdelávanie na UPJŠ Košice – smerovanie k excelentným európskym univerzitám, mezinárodní expert
 • NAKI Abeceda českých reálií, spoluřešitel

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • člen Jazykovědného sdružení
 • Člen redakční rady časopisu Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету Філологія Педагогіка Психологія vydávaného Kijevskou národní lingvistickou univerzitou v Kyjevě, ISSN 2411-5991
 • člen redakční rady časopisu Nová čeština doma a ve světě vydávaného Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, ISSN 1805-367X
 • člen redakční rady časopisu Krajiny češtiny vydávaného Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR v Praze, ISSN 1804-3283
 • editor sborníkové řady Přednášky z xx. běhu Letní školy slovanských studií
 • 2010–dosud: přednášející na Letní škole slovanských (bohemistických) studií na FF MU v Brně
 • 2010–2013: člen komise MŠMT ČR pro výběr lektorů českého jazyka v zahraničí
 • 2011–dosud: předseda zkušební komise pro státní jazykovou zkoušku z jazyka českého v Czech Prestige – jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (jmenován náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy)
 • 2009–2016: ředitel Letní školy slovanských studií FF UK v Praze
 • 2009 – 2016: zástupce ředitele Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze
 • 1988 – 2011: tajemník Ústavu bohemistických studií FF UK v Praze
 • 1983 – 2009: tajemník Letní školy slovanských studií FF UK v Praze

 

Publikace

Publikace

 • Hasil J.: Pár švestiček z vlastní zahrádky pro Hanu Gladkovou, aneb Jsou filmové hlášky součástí frazeologie? In Bakardžieva G., Giger M., Lah K.: Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu Hany Gladkové. Červený Kostelec, nakladatelství Pavel Mervart, 2021, s. • p. 61-70. ISBN 978-80-7465-466-4.
 • Hasil J.: Zemřela Helena Confortiová. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 137-138. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Ohlédnutí za Milanem Šárou a Janem Holubem. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 430-432. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Velikonoce a Vánoce v české kultuře. Seulra'beu eo yeon'gu, 2021, č. • no. 26, s. • p. 133-139. ISSN 1226-2323.
 • Hasil J.: Milan Hrdlička šedesátníkem. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 131-133. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Filmové hlášky jako součást české frazeologie a idiomatiky. Český jazyk a literatura, 2021, č. • no. 72, s. • p. 77-84. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Ivana Bozděchová jubilující. Bohemistyka, 2021, č. • no. 21, s. • p. 129-131. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Jsou frazémy součástí konvenční, nebo kreativní složky jazykové výuky se zaměřením na výuku češtiny pro cizince? In Balowski M.: Konvencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň, Polsko, Wydawnictwo "PRO", 2020, s. • p. 285-292. ISBN 978-83-63090-33-3.
 • Hasilová H., Hasil J.: Výuka německého jazyka ve firemní a akademické praxi v situaci současné České republiky. In |Zelenická E.: Odborný cudzí jazyk: teória a prax. Nitra, Slovensko, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 2020, s. • p. 149-158. ISBN 978-80-558-1608-1.
 • Hasil J.: Velikonoce a velikonoční koledování. Český jazyk a literatura, 2020, č. • no. 70, s. • p. 200-202. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Úvodní slovo. Nová Čeština doma & ve světě, 2019, č. • no. 9, s. • p. 5-6. ISSN 1805-367X.
 • Hasil J.: Slavistická konference na paměť profesorky A. G. Širokovové. Český jazyk a literatura, 2019, č. • no. 69, s. • p. 203-205. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Využití internetového portálu Abeceda českých reálií ve výuce češtiny pro cizince s ukázkami. Naukovij vìsnik kafedri ÛNESKO Kiïvsʹkogo nacìonalʹnogo lìngvìstičnogo unìversitetu, 2019, č. • no. 20, s. • p. 35-42. ISSN 2411-5991.
 • Hasil J.: Co dala čeština jiným jazykům? In Rusinová E.: Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2019, s. • p. 45-56. ISBN 978-80-210-9298-3.
 • Hasil J.: 11. setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí. Český jazyk a literatura, 2019, č. • no. 70, s. • p. 90-91. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Další olomoucké setkání didaktiků. Český jazyk a literatura, 2019, č. • no. 69, s. • p. 146-148. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Novoroční projevy československých a českých prezidentů (k stému výročí vyhlášení samostatnosti československého státu). In Rusinová E.: Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2018, s. • p. 15-40. ISBN 978-80-210-8962-4.
 • Hasil J.: Čeština ve stínu dvou totalit ve 20. století. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Filozofická fakulta Univerzita Karlova, 2018, s. • p. 29-35. ISBN 978-80-7308-884-2.
 • Hasil J.: Využití internetového portálu Abeceda českých reálií ve výuce češtiny pro cizince. In Remňova M.: Slavjanskij mir jazyk, litěratura, kul´tura. Moskva, MAKS Press, 2018, s. • p. 84-88. ISBN 978-5-317-05930-9.
 • Hasil J.: Nová běloruská učebnice českých reálií. Bohemistyka, 2018, č. • no. XVIII, s. • p. 310-313. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Jazyková situace v českých zemích za vlády císaře a krále Karla IV. In Hasil J., Škodová S.: Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 11-23. ISBN 978-80-7308-730-2.
 • Hasil J.: Střípky z historie výuky češtiny pro cizince. In Rusinová E.: Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 36-54. ISBN 978-80-210-8567-1.
 • Hasil J.: Letní školy slovanských studií v Česku jubilující. Český jazyk a literatura, 2017, č. • no. 67, s. • p. 203-205. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Karel IV. a čeština. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2017, č. • no. 8, s. • p. 23-33. ISSN 1804-3240.
 • Hasil J.: Potřebujeme nové vzory českých podstatných jmen? Český jazyk a literatura, 2017, č. • no. 67, s. • p. 243-249. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Zkoumání jazyka příslušníků českých ostrovů v cizině a možnosti posilování jejich národního vědomí. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2017, č. • no. 31, s. • p. 76-81. ISSN 1211-6068.
 • Hasil J.: Šedesát běhů pražské Letní školy slovanských studií. In Hasil J., Škodová S.: Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 208-220. ISBN 978-80-7308-730-2.
 • Hasil J., Ivanovová D.: Učebniki češskogo jazyka dlja russkogovorjaščich. In БИБЛИОГРАФИЯ ПО СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 191-213. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Hasil J., Ivanovová D.: Didaktika. In БИБЛИОГРАФИЯ ПО СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 292-295. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Hasil J.: Karel IV., čeština a další jazyky. Krajiny češtiny, 2016, č. • no. 8, s. • p. 35-36. ISSN 1804-3283.
 • Hasil J., Ivanovová D.: Aplikace závěrů výzkumu v pedagogické praxi. In Gladkova H.: Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016, s. • p. 144-152. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Gladkova H., Sukhanek O., Ulyankina E., Macurová J., Veroňková J., Ramasheuskaya K., Stranz-Nikitina V., Hasil J., Ivanovová D.: Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 160 s. • p. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Gladkova H., Hasil J., Ivanovova D., Izmaiolova S., Macurová J., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Ulyankina E., Stranz-Nikitina V.: Bibliografija po sopostavitel'nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 320 s. • p. ISBN 978-80-7308-660-2.
 • Hasil J.: Čeština a legislativa. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova, 2016, s. • p. 9-18. ISBN 978-80-7308-656-5.
 • Hasil J.: Karel IV., jeho nástupci na trůnu a čeština. In Rusinová E.: Přednášky a besedy ze XLIX. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno, Masarykova univerzita, 2016, s. • p. 25-36. ISBN 978-80-210-8207-6.
 • Hasil J.: Osmdesát let vysokoškolské bohemistiky v Rumunsku a Dny slovanské kultury v Bukurešti. Naše řeč, 2015, č. • no. 98, s. • p. 101-102. ISSN 0027-8203.
 • Hasil J.: Bohemia sancta? In Rusinová E.: Přednášky a besedy ze XLVIII. ročníku LŠSS. Brno, Masarykova univerzita, 2015, s. • p. 28-34. ISBN 978-80-210-7846-8.
 • Hasil J.: Morfologie podstatných jmen v soudobých českých gramatikách. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, s. • p. 65-74. ISBN 978-80-7308-567-4.
 • Hasil J.: 5. mezinárodní kongres světové literárněvědné bohemistiky. Český jazyk a literatura, 2015, č. • no. 66, s. • p. 94-96. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Před sto lety se narodil Jaromír Bělič. Český jazyk a literatura, 2014, č. • no. 65, s. • p. 90-91. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Několik poznámek k jazyku Jaroslava Haška (a Josefa Švejka). In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 50-60. ISBN 978-80-7308-518-6.
 • Hasil J., Palamarčuk O., Lobur N.: Učebnice češtiny pro Ukrajince jako výsledek úzké meziuniverzitní spolupráce. In Hasil J., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk VII Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 228-238. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hasil J.: Čeština ve světě. In Hasil J., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk VII Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 30-33. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hasil J.: Pražská výuka češtiny pro cizince a 35 let Ústavu bohemistických studií. In Hasil J., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk VII Materiály ze VII. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 11-25. ISBN 978-80-7308-525-4.
 • Hasil J.: Dynamika české morfologie. In Rusinová E.: Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Brno, Masarykova univerzita, 2013, s. • p. 39-50. ISBN 978-80-210-6243-6.
 • Hasil J.: Z počátků výuky češtiny pro cizince v Praze (K 35. výročí založení Ústavu bohemistických studií). Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 233-238. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Třicet pět let Ústavu bohemistických studií. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 317-328. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: Odešel Jiří Hronek. Bohemistyka, 2013, č. • no. 13, s. • p. 311-312. ISSN 1642-9893.
 • Hasil J.: In memoriam Jiří Hronek (1927-2013). Czech language news, 2013, č. • no. 18, s. • p. 7-8. ISSN 1095-2950.
 • Hasil J.: Quo vadis, češtino? In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2013, s. • p. 9-18. ISBN 978-80-7308-458-5.
 • Hasil J.: 55 let Letní školy slovanských studií. In Hrdlička M., Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 20-29. ISBN 978-80-7308-440-0.
 • Hasil J.: Zkušenosti z implementace tzv. Boloňského procesu do výuky češtiny pro cizince. In Hrdlička M., Hasil J.: Čeština jako cizí jazyk VI. Materiály z VI. mezinárodního sympozia o češtině v zahraničí. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, s. • p. 175-185. ISBN 978-80-7308-440-0.
 • Hasil J., Hasilová H.: Die bekannteste tschechische Lettländerin im Roman von Božena Němcová Babička. In Buschinger D.: Medievales Etudes Medievales. Amiens, Centre d'Études Médiévales, Université de Picardie - Jules Verne, 2012, s. • p. 278-286. ISBN 978-2-901121-98-5.
 • Hasil J.: O nejlepším státě Bernarda Bolzana. In Hrdlička M., Hasil J.: Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Univerzita Karlova v Praze v nakladatelství Euroslavica, 2012, s. • p. 137-144. ISBN 978-80-7308-422-6.
 • Hasil J.: Ostravská konference o svobodě jazyka. Český jazyk a literatura, 2012, č. • no. 63, s. • p. 96-97. ISSN 0009-0786.
 • Hasil J.: Za otnošenieto realija - sociokultyrna kompetentost. Filologija. Naučni trudove, 2012, č. • no. 49, s. • p. 219-231. ISSN 0861-0029.
 • Hasil J.: Veverky to maj za pár aneb česká frazeologie a cizinci. In Hasil J., Hrdlička M.: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, FF UK v nakladatelství Euroslavica, 2011, s. • p. 63-71. ISBN 978-80-7308-359-5.
 • Hasil J.: Kulturněhistorická frazeologie a její místo ve výuce češtiny pro cizince. In Žigová Ľ., Vojtech M.: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, s. • p. 174-182. ISBN 978-80-223-3066-4.
 • Hasil J., Hasilová H.: Tschechen und Deutsche in Böhmen und die gegenseitige Toleranz. In Buschinger D.: Tolérance et intolérance: Actes du Colloque international des 1er, 2 et 3 mars 2011 á Amiens publiés par le soins de Danielle Buschinger. Amiens, Press du Centre d´Études Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2011, s. • p. 62-67. ISBN 978-2-901121-75-6.
 • Bischofová J., Hasil J., Hrdlička M., Kramářová J.: Čeština pro středně a více pokročilé. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 2011. 322 s. • p. ISBN 978-80-246-1793-0.
 • Hasil J., Hasilová H.: Tandem rodič-dítě ve výuce češtiny pro cizince. In Hasil J., Hrdlička M.: Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 341-343. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Hasil J.: K výuce literatury a výběru literárních textů pro zahraniční studenty češtiny. In Mieczyslaw Balowski M.: Svět kreslený slovem. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, 2011, s. • p. 191-197. ISBN 978-80-7414-365-6.
 • Hasil J.: Vývojové tendence v užívání českého jazyka. In Hasil J., Hrdlička M.: Psáno do oblak : Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 293-298. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Hasil J.: Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 221 s. • p. ISBN 978-80-7414-400-4.
 • Hasil J., Lobur N., Palamarčuk O.: Česka mova dlja Ukrajinciv. Lvov; Ukrajina, Nakladatelství Lvovské Frankovy národní univerzity, 2011. 295 s. • p. ISBN 978-617-501-040-2.
 • Hasil J.: Interkulturní aspekty mezijazykové komunikace (průběžné dílčí statistické vyhodnocení dotazníkového šetření). Usta ad Albim Bohemica [online], 2011, č. • no. 11, s. • p. 115-123. ISSN 1802-825X.
 • Hasil J.: Nová petrohradská učebnice češtiny. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, č. • no. 2, s. • p. 129-130. ISSN 1804-3240.
 • Hasil J.: K některým změnám v užívání českého jazyka. Komparatyvni doslidžennja slov'janskych mov i literatur, 2010, č. • no. 11, s. • p. 29-34. ISSN 2075-437X.
 • Hasil J., Hasilová H.: Die Geschichte des Friedhof Wyschehrad und bedeutende Persönlichkeiten des tschechisch-deutschen Kreises. In Buschinger D.: Medievales : Etudes Medievales : Revue publiée par Danielle Buschinger. Amiens, Centre d'Études Médiévales Université de Picardie - Jules Verne, 2010, s. • p. 259-265. ISBN 2-901121-72-1.
 • Hrdlička M., Hasil J.: Jubilující Berliner Bohemicum/Slovacicum, příklad společné spolupráce mezi pražskou Univerzitou Karlovou a berlínskou Humboldtovou. FORUM. Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 2010, č. • no. 2, s. • p. 74-75. ISSN 1211-1724.
 • Hasil J.: Vyjadřování zdvořilosti za totality a dnes. In Balowski M.: Odbicie waznych wydarzeń historycznych w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň, Universytet im. A. Mickiewicza, Wydawnictwo "PRO", 2010, s. • p. 331-335. ISBN 978-83-926152-7-9.
 • Hasil J., Hasilová H., Palamarčuk O., Lobur N., Antonenko O.: Kultura českého národa - tradice a současnost. Lvov, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, 2010. 447 s. • p. ISBN 978-966-613-727-5.
 • Hasil J.: Konec slečen v Česku aneb současná česká jazyková politika. In Přednášky a besedy ze XLIII. běhu LŠSS. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s. • p. 47-52. ISBN 978-80-210-5194-2.
 • Hasil J.: Komunikativní kompetence v českých školách. Usta ad Albim Bohemica [online], 2010, č. • no. IX/2009, s. • p. 69-75. ISSN 1802-825X.
 • Hasil J., Hasilová H., Palamarčuk O., Lobur N., Antonenko O.: Kultura českého národa - tradice a současnost. Lvov, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, 2010. 447 s. • p. ISBN 978-966-613-727-5.
 • Hasil J.: Posesivita ve výuce češtiny pro cizince. In Čmejrková S.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 499-503. ISBN 978-80-246-1756-5.
 • Hasil J.: Konference k čapkovskému výročí. Český jazyk a literatura, 2010, č. • no. 61, s. • p. 49-50. ISSN 0009-0786.

Vedení závěrečných prací
Název Řešitel Rok obhájení FF UK Typ práce
Výuka češtiny pro běloruské studenty se zaměřením na zdravotnickou terminologii Aksana Bekasava řešená FF UK dis. práce
Výuka cizích jazyků prostřednictvím překladu. Funkce a metody překladu při současné výuce cizích jazyků Tamara Russkina řešená FF UK dis. práce
Srovnání současného českého a vietnamského školství – sociologická sonda Duong Tung Dinh řešená FF UK BP
Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince Karel Kulich 2018/19 FF UK dis. práce
Bulharský román Vítězslava Nezvala, aneb V. Nezval a Dora Gabe v česko-bulharských literárních souvislostech Sylvia Georgieva Ivanova 2018/19 FF UK DP
Frazémy s číselným komponentem v českém a čínském jazyce Luoxi Gong 2016/17 FF UK DP
Medžuslovjanski jezyk (Меджусловjaнски jезык) Maria Vagner 2016/17 FF UK BP
Čeština a lidové tradice v Eibentálu v rumunském Banátu Hermina Maria Havlicec 2016/17 FF UK BP
Reklama na potraviny v médiích Tamara Russkina 2014/15 FF UK DP
Sociokulturní kompetence ve výuce češtiny pro cizince Tsenguun Odtsetseg 2014/15 FF UK DP
Bulharská stopa v životě Boženy Němcové Sylvia Georgieva Ivanova 2013/14 FF UK BP
Čeští krajané v ruském Novorossijsku Angelina Staniševská 2013/14 FF UK BP
Samuel Fritz – zapomenutý cestovatel Toma Nešev 2011/12 FF UK BP
Vliv české kultury na vietnamskou komunitu žijící v ČR Hanh Do 2011/12 FF UK BP
Porovnání studia bohemistiky na vybraných zahraničních univerzitách se studiem češtiny pro cizince na FF UK Kayrat Kochetkov 2011/12 FF UK BP
Přechodníkové vazby v češtině a v ruštině Daria Yakushkina 2011/12 FF UK BP
Analýza mluvené češtiny u rusky mluvícího etnika Timur Uzbekov 2010/11 FF UK BP
Srovnání společenského postavení žen v České republice a v Mongolsku Odtsetseg Tsenguun 2010/11 FF UK BP
Čeština pro italské rodilé mluvčí: analýza studijních materiálů a metodická doporučení pro výuku Ivana Vojáčková 2009/10 FF UK DP
Vliv husitství na slovanské státy Duricka Tatjana 2009/10 FF UK BP
Česká komunita v bývalém carském a současném Rusku, zejména v černomořské oblasti Anna Kubrakova 2009/10 FF UK BP
Společenský život nejmladší generace po nástupu komunistického režimu v Československu Ciocca Lorenza 2009/10 FF UK BP
Překládání ruských argotických výrazů do češtiny (na základě překladu románu S. Dovlatova Lágr od L. Dvořáka) Karina Vartanian 2007/08 FF UK BP
Úvod > O katedře > Vyučující > PhDr. Jiří Hasil, Ph.D