Monografie

Kapitoly z didaktické gramatiky (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku).

Milan Hrdlička

Studia Philologica Pragensia. Praha: Karolinum, 2023, 106 s. ISBN 978-80-246-4091-4

Autor v monografii shrnuje své badatelské poznatky a dlouholeté pedagogické zkušenosti. Zastavuje se u chápání pojmu gramatika, pojednává o vybraných druzích mluvnických popisů přirozeného jazyka a poukazuje na specifika a přínos gramatiky didaktické. Zabývá se rovněž otázkami akvizice jazykového kódu a rolí gramatiky ve vyučovacích metodách, zvláště v metodě komunikační. Pozornost věnuje také principům výběru a uspořádání mluvnické látky, výkladu neparalelních gramatických kategorií a jevů, názorům na obtížnost určitých kapitol české mluvnice z pohledu nerodilých mluvčích, lingvodidaktické prezentaci mluvnice češtiny v učebních materiálech pro jinojazyčné mluvčí aj. Nabízí též přístupný, názorný, prakticky orientovaný výklad náročnějších gramatických kapitol (řečová distribuce primárních prepozic, zásady českého slovosledu, užití sloves (ne)dokonavých aj.). Publikace je určena širokému okruhu zájemců o češtinu jako jazyk cizí a druhý.

 

Referenční rámec pro znakové jazyky / The Sign Language Reference Framework

Radka Nováková, Romana Petráňová, Lucie Štádlerová, Marie Boccou Kestřánková, Milena Čiháková, Martina Hulešová, Denisa Lachmanová, Jitka Schormová, Vladimír Šimon

Vydal Národní pedagogický institut České republiky 2022
ISBN: 978-80-7578-101-7
https://cefr-czj.npi.cz/download

Popisy referenčních úrovní A1–B2 pro český znakový jazyk / Descriptions of reference levels A1-B2 for Czech Sign Language

Radka Nováková, Romana Petráňová, Lucie Štádlerová, Marie Boccou Kestřánková, Milena Čiháková, Martina Hulešová, Denisa Lachmanová, Jitka Schormová, Vladimír Šimon

Vydal Národní pedagogický institut České republiky 2022
ISBN: 978-80-7578-102-4

https://cefr-czj.npi.cz/download

 

Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language
Rosen Alexandr, Hana Jiří, Vidová Hladká Barbora, Jelínek Tomáš, Škodová Svatava, Štindlová, Barbora
subjects: linguistics
paperback, 282 pp., 1. edition
published: november 2020
ISBN: 978-80-246-4759-3

 

Summary
Learner corpora, linguistic collections documenting a language as used by learners, provide an important empirical foundation for language acquisition research and teaching practice. This book presents CzeSL, a corpus of non-native Czech, against the background of theoretical and practical issues in the current learner corpus research.
Languages with rich morphology and relatively free word order, including Czech, are particularly challenging for the analysis of learner language. The authors address both the complexity of learner error annotation, describing three complementary annotation schemes, and the complexity of description of non-native Czech in terms of standard linguistic categories.
The book discusses in detail practical aspects of the corpus creation: the process of collection and annotation itself, the supporting tools, the resulting data, their formats and search platforms.
The chapter on use cases exemplifies the usefulness of learner corpora for teaching, language acquisition research, and computational linguistics. Any researcher developing learner corpora will surely appreciate the concluding chapter listing lessons learned and pitfalls to avoid.

 

 

Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě

Vydavatelství FF UK vydává kolektivní monografii Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Uspořádali ji Karel Šebesta a Milan Hrdlička.

Anotace: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě je kolektivním dílem řady lingvistů, jejichž společným zájmem je rozvoj bohemistiky (a také slovakistiky) v zemích Dálného východu. Jde o oblast, kde můžeme v posledních desetiletích zaznamenávat velmi dynamický růst zájmu o studium češtiny a která je i z hlediska badatelského mimořádně zajímavá a jen velmi málo zpracovaná. Monografie přináší řadu zajímavých podnětů jak pro badatele a didaktiky v oboru, tak pro širokou oblast zájemců o problematiku osvojování a vyučování češtiny jako cizího jazyka obecně a na Dálném východě zvlášť.

 

Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince /Theatrical Creation as a Method for teaching Czech for Foreigners

Marie Boccou Kestřánková

paperback, 276 pp., 1. edition
published: february 2019
ISBN: 978-80-246-3283-4

Summary

Theatrical Creation as a Method for Teaching Czech for Foreigners is a didactic work focusing on teaching Czech as a foreign language. This methodological study strives to document the efficiency of theatrical creation in language education. The book is divided into five chapters where the first three chapters define the goals of the work and formulate research expectations and hypotheses. The theatrical creation method is placed in the historical context and in the context of selected methods used in language education. The last two chapters focus on research, verifying the efficiency of the method on research probes.

 

Milan Hrdlička: Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. Studia Philologica Pragensia. Praha: Karolinum, 2019. 166 s. ISBN 978-80-246-4285-7

Autor v monografickém výběru publikační činnosti za uplynulé desetiletí představuje příspěvky zabývající se popisem a výukou češtiny pro její nerodilé mluvčí. Ve statích i článcích jsou shrnuty autorovy badatelské poznatky i bohaté zkušenosti z dlouholeté pedagogické praxe nejen na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale také z jeho působení v zahraničí. Vybrané texty jsou na základě publikování uspořádány do tří částí. První obsahuje články z periodika Český jazyk a literatura, druhá příspěvky z polského časopisu Bohemistyka. Třetí oddíl, těžiště monografie, představují Varia.

 

 

 

Duchovní rozměr fenoménu Foglar (obálka)

Tomáš Vučka: Krása, touha a lyrické tóny v prózách Jaroslava Foglara. In: Duchovní rozměr fenoménu Foglar, ed. Pavel Hošek. Praha, Dingir 2018.

Anotace:

Studie, která je součástí kolektivní monografie analyzující duchovní rozměr Foglarova díla, se pokouší prostřednictvím pojmů lyrično, lyričnost a lyrické chvění postihnout specifické kvality a podoby Foglarovy autorské obraznosti s ohledem na jejich lyrizující potenciál: autor studie sleduje konkrétní lyrické či lyrizující momenty ve Foglarových epických prózách a snaží se formulovat jejich význam a podobu nejen v rámci vyprávěných příběhů (v rámci fikčního děje), ale také s ohledem na jejich význam pro čtenáře a jejich estetický prožitek.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomáš Vučka: Cesta za modrým světlem. Meditace nad texty Jaroslava Foglara. Příbram, Pistorius & Olšanská 2015.

Anotace:

Dílo Jaroslava Foglara je fenoménem české literatury pro děti a mládež. Čtenáře fascinuje, ale také irituje, přitahuje a často svádí k až nekritické adoraci, současně však vyvolává ostrou kritiku a polemiku nad jeho literárními hodnotami. Autor se ve své monografii soustředí na několik základních aspektů Foglarova celoživotního díla: pokouší se je uchopit v soudobém společenském a politickém kontextu, analyzuje jednotlivé náměty a motivy Foglarových próz s přihlédnutím k jejich možným archetypálním kořenům, soustředí se na psychologickou kresbu protagonistů foglarovek, ale také se věnuje specifické formě recepce Foglarových textů a jejich mýtotvornému potenciálu. Kniha představuje první pokus o celistvý výklad Foglarova díla z literárně-vědné perspektivy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomáš Vučka: Pražské kostely a chrámy. Praha, Slovart 2013.

Anotace:

Praha za svou mnohasetletou historii prošla mnohými dramatickými událostmi. Mnohé cenné architektonické památky vzaly za své během válečných útrap, některé vinou fanatismu náboženského, jiné vinou fanatismu ideologického. Svou vlastní – a zcela zásadní – roli v uměleckém, architektonickém, duchovním a společenském životě Prahy pak sehrály její kostely, chrámy, rotundy a další sakrální stavby. Monografie Pražské kostely a chrámy se zabývá nejen historií vybraných sakrálních staveb a jejich uměleckou hodnotou, ale také se soustředí na formování pověstí a legend, které se kolem pražských kostelů a chrámů utvářely a které tak spolu s jejich jedinečnou architekturou pomáhaly formovat genia loci Prahy.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomáš Vučka: Od generace májovců k civilismu. Umění a literatura v českých zemích 1867-1914. In: Rakousko-uherská monarchie. Habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem, ed. Zsuzsa Gáspár. Praha, Slovart 2011.

Anotace:

Mezinárodní tým autorů se zabývá historií dualistické monarchie z různých hledisek a snaží se její složitý a mnohostranný svět představit ve všech jeho fazetách a pokud možno bez hodnocení. Studie Tomáše Vučky se pak soustředí na vývoj a proměny literatury v přímé souvislosti s formováním různých uměleckých proudů, směrů a skupin. Proměny české literatury od generace májovců až po první fázi avantgardních experimentů autor rovněž sleduje a analyzuje v úzkém propojení s výtvarným uměním, především s malířstvím.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jazyková integrace a komunikace s cizinci (úroveň A2) (2017)

Svatava Škodová, Jitka Cvejnová

Komentář k publikaci:

Publikace prohlubuje a vychází z konceptu výuky češtiny jako druhého jazyka a navazuje na již předchozí uveřejněné výstupy, jmenovitě na Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016) a Výuková videa, která jsou konkrétním nástrojem pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Publikace také především reaguje na zvažované navýšení úrovně zkoušky pro trvalý pobyt.

Zadání publikace vyplývá z úkolů uvedených v materiálech Postup při aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu (2017 a 2018) a dále z úkolu zpracovat koncepci a metodiku pro zkoušku z českého jazyka cizinců žádajících o trvalý pobyt na úrovni A2, kterou uložilo MŠMT usnesení vlády ke Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném soužití (2015) a jak také vyplývá z následných usnesení vlády k Postupu při realizaci Koncepce i v dalších letech (2016–2018).

Publikace je určena široké veřejnosti, která přichází do styku s cizinci na úrovni A2 nebo i na nižší úrovni a potřebuje se zorientovat v otázkách jazykové integrace a dorozumět se s nerodilými mluvčími. Publikace by měla napomoci, aby si tato veřejnost vytvořila reálnou představu o jazykových schopnostech nerodilých mluvčích na úrovni A2, ale nabízí také vhodné postupy, jak překonávat jazykovou bariéru v kontaktu s cizinci.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Tvurci psani Hajickova

PhDr. Zuzana Hajíčková, členka Ústavu bohemistických studií FF UK, vydala v nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy monografii o tvůrčím psaní

Publikace je výstupem projektu Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím (druhém) jazyku podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (projekt č. 310015) a řešeného v letech 2015 až 2016. Zabývá se rozvojem řečové dovednosti psaní u mírně a středně pokročilých studentů češtiny jako cizího (druhého) jazyka.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Multilingvní monografie k projektu WRILAB2

 

Multilingvní projektová monografie_obálka

 

 

V nakladatelství LIT vyšla vícejazyčná monografie WRILAB2 A Didactical Approach to Develop Text Competences in L2 (editoři Anna-Maria Perissutti, Sonja Kuri, Ursula Doleschal, ISBN 978-3-643-90859-9). Jedná se o výstup mezinárodního projektu Wrilab2 (www.wrilab2.eu), na němž participovalo pět evropských univerzit a přidružené instituce. Za českou stranu projektu jsou spoluautorkami publikace členky Ústavu bohemistických studií FF UK, Phdr. Ana Adamovičová a PhDr. Zuzana Hajíčková. Kniha je věnována teorii i praxi rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině, italštině, němčině a slovinštině jako druhém jazyku a nácviku této dovednosti v on-line prostředí na projektovém portálu. Publikace je určena pro potřeby vysokých a středních škol vzdělávajících nerodilé mluvčí, jejichž cílovým jazykem je jeden ze čtyř uvedených jazyků.

_______________________________________________________________________________

Publikace Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk tvoří první  první svazek řady k češtině jako cílovému jazyku, tedy publikační platformě, která  dosud v oboru chyběla. Ediční řada Čeština jako cílový jazyk vytváří prostor pro publikace, které z lingvistického a lingvodidaktického pohledu přistupují k otázkám spojeným s osvojováním češtiny jako cílového jazyka. Tato interdisciplinární řada se v dané souvislosti soustřeďuje na jazykový systém a jeho variabilitu, problematiku lingvoreálií či roli jazykových korpusů nebo otázky jazykových norem a testování znalosti jazyka s přihlédnutím k širšímu institucionálnímu kontextu výuky češtiny jako cílového jazyka. Jejími vydavateli jsou Neil Bermel (University of Sheffield), Milan Hrdlička (Univerzita Karlova v Praze), Marek Nekula (Universität Regensburg), Stefan Michael Newerkla (Universität Wien) a Kateřina Šichová (Universität Regensburg). Úvodní kapitola, která knihu rámuje a jednotlivé příspěvky propojuje, je spolu s několika dalšími ukázkami ke stažení na internetových stránkách nakladatelství Akropolis: https://issuu.com/akropolis/docs/issuu_variety_cestiny

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PhDr. Andrea Hudousková, Ph.D., členka Ústavu bohemistických studií vydala v nakladatelství  Lincom Europa monografii  Reflexive Clitics in Czech, více zde.