Monografie

Milan Hrdlička: Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. Studia Philologica Pragensia. Praha: Karolinum, 2019. 166 s. ISBN 978-80-246-4285-7

Autor v monografickém výběru publikační činnosti za uplynulé desetiletí představuje příspěvky zabývající se popisem a výukou češtiny pro její nerodilé mluvčí. Ve statích i článcích jsou shrnuty autorovy badatelské poznatky i bohaté zkušenosti z dlouholeté pedagogické praxe nejen na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale také z jeho působení v zahraničí. Vybrané texty jsou na základě publikování uspořádány do tří částí. První obsahuje články z periodika Český jazyk a literatura, druhá příspěvky z polského časopisu Bohemistyka. Třetí oddíl, těžiště monografie, představují Varia.

 

 

 

Duchovní rozměr fenoménu Foglar (obálka)

Tomáš Vučka: Krása, touha a lyrické tóny v prózách Jaroslava Foglara. In: Duchovní rozměr fenoménu Foglar, ed. Pavel Hošek. Praha, Dingir 2018.

Anotace:

Studie, která je součástí kolektivní monografie analyzující duchovní rozměr Foglarova díla, se pokouší prostřednictvím pojmů lyrično, lyričnost a lyrické chvění postihnout specifické kvality a podoby Foglarovy autorské obraznosti s ohledem na jejich lyrizující potenciál: autor studie sleduje konkrétní lyrické či lyrizující momenty ve Foglarových epických prózách a snaží se formulovat jejich význam a podobu nejen v rámci vyprávěných příběhů (v rámci fikčního děje), ale také s ohledem na jejich význam pro čtenáře a jejich estetický prožitek.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomáš Vučka: Cesta za modrým světlem. Meditace nad texty Jaroslava Foglara. Příbram, Pistorius & Olšanská 2015.

Anotace:

Dílo Jaroslava Foglara je fenoménem české literatury pro děti a mládež. Čtenáře fascinuje, ale také irituje, přitahuje a často svádí k až nekritické adoraci, současně však vyvolává ostrou kritiku a polemiku nad jeho literárními hodnotami. Autor se ve své monografii soustředí na několik základních aspektů Foglarova celoživotního díla: pokouší se je uchopit v soudobém společenském a politickém kontextu, analyzuje jednotlivé náměty a motivy Foglarových próz s přihlédnutím k jejich možným archetypálním kořenům, soustředí se na psychologickou kresbu protagonistů foglarovek, ale také se věnuje specifické formě recepce Foglarových textů a jejich mýtotvornému potenciálu. Kniha představuje první pokus o celistvý výklad Foglarova díla z literárně-vědné perspektivy.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomáš Vučka: Pražské kostely a chrámy. Praha, Slovart 2013.

Anotace:

Praha za svou mnohasetletou historii prošla mnohými dramatickými událostmi. Mnohé cenné architektonické památky vzaly za své během válečných útrap, některé vinou fanatismu náboženského, jiné vinou fanatismu ideologického. Svou vlastní – a zcela zásadní – roli v uměleckém, architektonickém, duchovním a společenském životě Prahy pak sehrály její kostely, chrámy, rotundy a další sakrální stavby. Monografie Pražské kostely a chrámy se zabývá nejen historií vybraných sakrálních staveb a jejich uměleckou hodnotou, ale také se soustředí na formování pověstí a legend, které se kolem pražských kostelů a chrámů utvářely a které tak spolu s jejich jedinečnou architekturou pomáhaly formovat genia loci Prahy.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tomáš Vučka: Od generace májovců k civilismu. Umění a literatura v českých zemích 1867-1914. In: Rakousko-uherská monarchie. Habsburská říše 1867-1918 slovem a obrazem, ed. Zsuzsa Gáspár. Praha, Slovart 2011.

Anotace:

Mezinárodní tým autorů se zabývá historií dualistické monarchie z různých hledisek a snaží se její složitý a mnohostranný svět představit ve všech jeho fazetách a pokud možno bez hodnocení. Studie Tomáše Vučky se pak soustředí na vývoj a proměny literatury v přímé souvislosti s formováním různých uměleckých proudů, směrů a skupin. Proměny české literatury od generace májovců až po první fázi avantgardních experimentů autor rovněž sleduje a analyzuje v úzkém propojení s výtvarným uměním, především s malířstvím.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jazyková integrace a komunikace s cizinci (úroveň A2) (2017)

Svatava Škodová, Jitka Cvejnová

Komentář k publikaci:

Publikace prohlubuje a vychází z konceptu výuky češtiny jako druhého jazyka a navazuje na již předchozí uveřejněné výstupy, jmenovitě na Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 (2016) a Výuková videa, která jsou konkrétním nástrojem pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Publikace také především reaguje na zvažované navýšení úrovně zkoušky pro trvalý pobyt.

Zadání publikace vyplývá z úkolů uvedených v materiálech Postup při aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu (2017 a 2018) a dále z úkolu zpracovat koncepci a metodiku pro zkoušku z českého jazyka cizinců žádajících o trvalý pobyt na úrovni A2, kterou uložilo MŠMT usnesení vlády ke Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném soužití (2015) a jak také vyplývá z následných usnesení vlády k Postupu při realizaci Koncepce i v dalších letech (2016–2018).

Publikace je určena široké veřejnosti, která přichází do styku s cizinci na úrovni A2 nebo i na nižší úrovni a potřebuje se zorientovat v otázkách jazykové integrace a dorozumět se s nerodilými mluvčími. Publikace by měla napomoci, aby si tato veřejnost vytvořila reálnou představu o jazykových schopnostech nerodilých mluvčích na úrovni A2, ale nabízí také vhodné postupy, jak překonávat jazykovou bariéru v kontaktu s cizinci.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Tvurci psani Hajickova

PhDr. Zuzana Hajíčková, členka Ústavu bohemistických studií FF UK, vydala v nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy monografii o tvůrčím psaní

Publikace je výstupem projektu Tvůrčí psaní jako metoda rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím (druhém) jazyku podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (projekt č. 310015) a řešeného v letech 2015 až 2016. Zabývá se rozvojem řečové dovednosti psaní u mírně a středně pokročilých studentů češtiny jako cizího (druhého) jazyka.

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Multilingvní monografie k projektu WRILAB2

 

Multilingvní projektová monografie_obálka

 

 

V nakladatelství LIT vyšla vícejazyčná monografie WRILAB2 A Didactical Approach to Develop Text Competences in L2 (editoři Anna-Maria Perissutti, Sonja Kuri, Ursula Doleschal, ISBN 978-3-643-90859-9). Jedná se o výstup mezinárodního projektu Wrilab2 (www.wrilab2.eu), na němž participovalo pět evropských univerzit a přidružené instituce. Za českou stranu projektu jsou spoluautorkami publikace členky Ústavu bohemistických studií FF UK, Phdr. Ana Adamovičová a PhDr. Zuzana Hajíčková. Kniha je věnována teorii i praxi rozvoje řečové dovednosti psaní v češtině, italštině, němčině a slovinštině jako druhém jazyku a nácviku této dovednosti v on-line prostředí na projektovém portálu. Publikace je určena pro potřeby vysokých a středních škol vzdělávajících nerodilé mluvčí, jejichž cílovým jazykem je jeden ze čtyř uvedených jazyků.

_______________________________________________________________________________

Publikace Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk tvoří první  první svazek řady k češtině jako cílovému jazyku, tedy publikační platformě, která  dosud v oboru chyběla. Ediční řada Čeština jako cílový jazyk vytváří prostor pro publikace, které z lingvistického a lingvodidaktického pohledu přistupují k otázkám spojeným s osvojováním češtiny jako cílového jazyka. Tato interdisciplinární řada se v dané souvislosti soustřeďuje na jazykový systém a jeho variabilitu, problematiku lingvoreálií či roli jazykových korpusů nebo otázky jazykových norem a testování znalosti jazyka s přihlédnutím k širšímu institucionálnímu kontextu výuky češtiny jako cílového jazyka. Jejími vydavateli jsou Neil Bermel (University of Sheffield), Milan Hrdlička (Univerzita Karlova v Praze), Marek Nekula (Universität Regensburg), Stefan Michael Newerkla (Universität Wien) a Kateřina Šichová (Universität Regensburg). Úvodní kapitola, která knihu rámuje a jednotlivé příspěvky propojuje, je spolu s několika dalšími ukázkami ke stažení na internetových stránkách nakladatelství Akropolis: https://issuu.com/akropolis/docs/issuu_variety_cestiny

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PhDr. Andrea Hudousková, Ph.D., členka Ústavu bohemistických studií vydala v nakladatelství  Lincom Europa monografii  Reflexive Clitics in Czech, více zde.