Přípravný kurz

Název kurzu

Přípravný on-line kurz pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince

Garant Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Termíny 6. 2. 2023 – 19. 5. 2023

Termín podání přihlášky do 26. 1. 2023. Do kurzu je však možné přijmout individuální zájemce i později.

Místo konání Asynchronní online část kurz je realizována v prostředí Moodle. Synchronní online konzultace proběhnou v prostředí Teams.
Forma kurzu Kurz se uskuteční v online podobě.
Anotace Cílem on-line kurzu je umožnit zahraničním zájemcům o bakalářský studijní program Bohemistika pro cizince řízenou přípravu na studium programu Bohemistika pro cizince a na přijímací řízení.  Lekce kurzu jsou zaměřené na vstupní dovednosti a znalosti, které jsou očekávány od uchazečů vstupujících do studia.

V jednotlivých lekcích se studenti seznámí s rozsahem požadovaných znalostí a dovedností, budou jim poskytnuty studijní materiály, ale také průběžné a cvičné testy, v nichž si budou moci ověřit míru zvládnutí jednotlivých témat.

Součástí každého tématu jsou: učební texty včetně otázek ověřujících pochopení základní tezí textů, terminologický slovníček, cvičení, kontrolní test, diskusní fórum k tématu, seznam doporučené literatury k tématu. S těmito materiály student pracuje samostatně. Každé téma je zakončeno synchronní online konzultací s vyučujícím daného tématu.

Jednotlivá témata budou v průběhu semestru otevírána postupně. K veškerým on-line testům absolvovaným v kurzu je poskytnuto vyhodnocení či zpětná vazba.

Pokud student úspěšně absolvuje přípravný kurz, může zažádat o upuštění od písemné části přijímací zkoušky v Bc. programu Bohemistika pro cizince. Uchazeč v tomto případě získává 50 bodů (tj. maximální počet bodů pro písemnou část) a postupuje do ústního kola přijímací zkoušky.

Úspěšným absolvováním kurzu se rozumí úspěšné absolvování závěrečného testu či ústní zkoušky v rámci každého tématu kurzu, tj. celkem v 6 tématech. Pokud student neabsolvuje úspěšně test/ústní zkoušku v rámci daného tématu, je mu poskytnuta možnost opravy dané části v závěru kurzu.

Sylabus
  • Úvodní konzultace – Seznámení s kurzem, doporučení studijních postupů. 6. 2. 2023

(vyučující: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.) 

  • Téma 1 GRAMATICKÝ PLÁN JAZYKA: MOFROLOGIE A SYNTAX    7. 2. – 19. 2. 2023               

Zakončení: test

(vyučující doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.; PhDr. Anna Adamovičová, Ph.D.)

  • Téma 2 LEXIKÁLNÍ PLÁN JAZYKA   20. 2. – 5. 3. 2023               

Zakončení: test

(vyučující PhDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.)

  • Téma 3 INTERPRETACE TEXTU: MLUVENÝ TEXT   6. 3. – 19. 3. 2023

Zakončení: test

(vyučující: Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.)

  • Téma 4 DOVEDNOST PSANÍ: ESEJ 20. 3. – 2. 4. 2023

Zakončení: Esej na zadané téma

(vyučující: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D., PhDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D.) 

  • Téma 5 TZV. REÁLIE ČESKÉ REPUBLIKY 3. 4. – 16. 4. 2023               

Zakončení: test

(vyučující: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.)

  • Téma 6 ČESKÁ LITERATURA   17. 4. – 30. 5. 2023               

Zakončení: ústní zkouška

(vyučující: PhDr. Zuzana Stárková, PhD. , PhDr. Tomáš Vučka)

  • Téma 7 VYSOKOŠKOLSKÉ PŘEDNÁŠKY; OPRAVNÉ POKUSY DÍLČÍCH TESTŮ A ZKOUŠEK 1.5. – 14. 5. 2023

(vyučující: Mgr. Antoni Ludwicki; opravné pokusy zadávají vyučující dílčích témat)

  • Téma 8 ZÁVĚREČNÉ KONZULTACE K OBSAHU KURZU A K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 15. 5. – 19. 5. 2023

(Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.)

Časová dotace:

Pro každé téma jsou vymezeny 2 týdny samostudia, rámcově se počítá s minimálně 10 studijními hodinami na téma. Pro každé téma se počítá s hodinovou synchronní online konzultací v prostředí ZOOM. Celkově kurz pokrývá 15 týdnů, 9 hodin online konzultací, minimálně 80 hodin samostudia podle zadaných materiálů.

Cena kurzu 15.200,00Kč (včetně DPH 21%)
Pokyny k přihlašování Přihlašovat se lze prostřednictvím elektronického formuláře, a to do 26. 1. 2023 (včetně). 

Platbu za kurzovné bude možné uhradit po 2.1.2023, pokyny k úhradě najdete k tomuto datu zde. Kurzovné je třeba uhradit do 1.2.2023 a zaslat potvrzení o úhradě emailem na ivana.skenderija@ff.cuni.cz.

Před začátkem kurzu (6.2.2023) je třeba do Moodle rozhraní nahrát vyplněný a podepsaný Registrační formulář.

Pokyny k platbě

Účel: Bohemistika přípravný kurz

Částka: 15.200,- Kč

Variabilní symbol/ID: 960198

Do poznámky k platbě prosím uveďte „své jméno + Bohemistika přípravný kurz“

 

  • Varianta 2: platba převodem (nejpozději do 26.1.2023)

Bankovní spojení:

Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1

Číslo účtu: 85631011/0100

IBAN: CZ9601000000000085631011

SWIFT: KOMBCZPPXXX

variabilní symbol: 960198

 

Potvrzení o úhradě kurzovného je třeba zaslat do 1.2.2023 na ivana.skenderija@ff.cuni.cz.

 

Přihlašování je otevřeno od 1. listopadu 2022.

 

Úvod > Uchazeč > Přípravný kurz