Přípravný kurz

Název kurzu

Přípravný on-line kurz pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince

Garant Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Termíny 7. 2. 2022 – 20. 5. 2022
Místo konání Asynchronní online část kurz je realizována v prostředí Moodle. Synchronní online konzultace proběhnou v prostředí ZOOM.
Forma kurzu Kurz se uskuteční v online podobě.
Anotace Cílem on-line kurzu je umožnit zahraničním zájemcům o bakalářský studijní program Bohemistika pro cizince řízenou intenzivní přípravu na studium programu Bohemistika pro cizince a na přijímací řízení.  Lekce kurzu jsou zaměřené na vstupní dovednosti a znalosti, které jsou očekávány od uchazečů vstupujících do studia.

V jednotlivých lekcích se seznámíte s rozsahem požadovaných znalostí a dovedností, budou vám poskytnuty studijní materiály, ale také průběžné a cvičné testy, v nichž si budete moci ověřit míru zvládnutí jednotlivých témat.

Součástí každého tématu jsou: učební texty včetně otázek ověřujících pochopení základní tezí textů, terminologický slovníček, cvičení, testy, diskusní fórum k tématu, seznam doporučené literatury k tématu. S těmito materiály budete pracovat samostatně. Podle typu úloh budete dostávat automatické vyhodnocení nebo individuální zpětnou vazbu. Každé téma je zakončeno synchronní online konzultací s vyučujícím daného tématu.

Jednotlivá témata budou v průběhu semestru otevírána postupně. K veškerým on-line testům absolvovaným v kurzu je poskytnuto vyhodnocení či zpětná vazba.

Výstup kurzu Pokud student úspěšně absolvuje přípravný kurz, může zažádat o upuštění od písemné části přijímací zkoušky v Bc. programu Bohemistika pro cizince. Uchazeč v tomto případě získává 50 bodů a postupuje do ústního kola přijímací zkoušky.
Úspěšným absolvováním kurzu se rozumí úspěšné absolvování závěrečného testu či ústní zkoušky v rámci každého tématu kurzu, tj. celkem v 6 tématech:
• GRAMATICKÝ PLÁN JAZYKA: MOFROLOGIE A SYNTAX
• LEXIKÁLNÍ PLÁN JAZYKA
• INTERPRETACE TEXTU: MLUVENÝ TEXT
• DOVEDNOST PSANÍ: ESEJ
• TZV. REÁLIE ČESKÉ REPUBLIKY
• ČESKÁ LITERATURA
Pokud student neabsolvuje úspěšně test/ústní zkoušku v rámci daného tématu, je mu poskytnuta možnost opravy dané části v závěru kurzu.
Program jednotlivých setkání Úvodní konzultace 7. 2. 2022, 14:00-15:00

Téma 1 GRAMATICKÝ PLÁN JAZYKA: MOFROLOGIE A SYNTAX 8. 2. – 21. 2. 2022

Téma 2 LEXIKÁLNÍ PLÁN JAZYKA 22. 2. – 7. 3. 2022

Téma 3 INTERPRETACE TEXTU: MLUVENÝ TEXT 8. 3. – 21. 3. 2022

Téma 4 DOVEDNOST PSANÍ: ESEJ 22. 3. – 4. 4. 2022

Téma 5 TZV. REÁLIE ČESKÉ REPUBLIKY 5. 4. – 18. 4. 2022

Téma 6 ČESKÁ LITERATURA 19. 4. – 2. 5. 2022

Téma 7 VYSOKOŠKOLSKÉ PŘEDNÁŠKY; OPRAVNÉ POKUSY DÍLČÍCH TESTŮ A ZKOUŠEK 3. 5. – 16. 5. 2022

Téma 8 ZÁVĚREČNÉ KONZULTACE K OBSAHU KURZU A K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 17. 5. 2021 – 20. 5. 2022

Časová dotace: Pro každé téma jsou vymezeny 2 týdny individuální práce s materiály, rámcově se počítá s minimálně 10 studijními hodinami na téma. Pro každé téma se počítá s hodinovou synchronní online konzultací v prostředí ZOOM. Celkově kurz pokrývá 15 týdnů, 9 hodin online konzultací, minimálně 80 hodin samostudia podle zadaných materiálů.

Cena kurzu 12.100,00Kč (včetně DPH)
Pokyny k přihlašování Přihlašovat se lze prostřednictvím elektronického formuláře, a to do 5. 2. 2022 (včetně). Po obdržení automatického e-mailu ohledně zaevidování přihlášky můžete uhradit kurzovné (12 100,00 Kč). Částku prosím zašlete převodem na účet 85631011/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo kurzu (960198) a do poznámky uveďte své jméno, abychom Vaši platbu mohli identifikovat. Příkaz k úhradě je třeba zadat do 5. 2. 2022 (včetně). Potvrzení o platbě zašlete na ivana.skenderija@ff.cuni.cz.

Před začátkem kurzu (7.2.2022) je třeba do Moodle rozhraní nahrát vyplněný a podepsaný Registrační formulář.

Bankovní spojení:
Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1
Číslo účtu: 85631011/0100
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMBCZPPXXX

variabilní symbol: 960198

 

Přihlašování bude otevřeno 15. prosince 2021.

 

Úvod > Uchazeč > Přípravný kurz