Uchazeč

ZMĚNA PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021

S ohledem na epidemickou situaci a platná vládní nařízení schválil Akademický senát FF UK dne 22. 4. 2021 změnu podmínek přijímacího řízení.
https://www.ff.cuni.cz/2021/04/informace-pro-uchazece-studium-na-filozoficke-fakulte-uk-k-26-4-2021/

Bc. studijní program Bohemistika pro cizince:
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarske-obory/

2kolová zkouška (písemná distanční + ústní distanční)
(celá zkouška je distanční, není třeba o to žádat)

PÍSEMNÁ ČÁST: 1. 6. 2021 v 9.30 uchazeči obdrží z e-mailu lucie.sojkova@ff.cuni.cz konkrétní zadání a do 1. 6. 2021, 14.00 hod. na týž e-mail zašlou vypracovaný esej o rozsahu 300–350 slov. Zároveň zašlou seznam přečtených titulů české literatury (cca 5 knižních titulů). Esej a seznam literatury se zasílají ve dvou samostatných souborech.
ÚSTNÍ ČÁST: termín obdrží každý uchazeč nejpozději 15 dní před zkouškou.

Informace k vyplnění seznamu přečtené literatury
Uchazeč o přijetí ke studiu bakalářského studijního oboru Bohemistika pro cizince obdrží prostřednictvím e-mailu spolu se zadáním prvního kola přijímací zkoušky k vyplnění i jednoduchý formulář, do něhož vyplní literární díla, která četl.
Uchazeč uvede minimálně pět děl / titulů české krásné literatury, tj. prózy, dramatu nebo básnických sbírek (včetně literatury pro děti a mládež). Tuto literaturu je možno číst v českém originálu, ale i v překladu do jiných jazyků.
Dále uchazeč může uvést i další tituly, které přečetl a které se týkají české společnosti, české kultury, historie, geografie, sportu apod. (např. z oblasti české lingvistiky, literární vědy, literární historie, historiografie, sociologie, kultury; mohou to být i učebnice týkající se těchto oblastí, cestopisy, turistické průvodce). Uchazeč jimi dokumentuje svůj zájem o studovaný obor.
Při vyplňování dotazníku je třeba dodržet následující pořadí informací: Autor, titul, četba v originále / v překladu. Např. Milan Kundera, Slavnost bezvýznamnosti, v německém překladu.
Tento seznam odešle uchazeč spolu s písemnou částí přijímací zkoušky 1. 6. 2021 jako přílohu e-mailem na adresu lucie.sojkova@ff.cuni.cz.

NMgr. studijní program Bohemistika pro cizince:
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/

Přijímací zkouška se nekoná. Budou přijati všichni uchazeči, kteří u zápisu předloží doklad o ukončeném bakalářském vzdělání.

Další informace získáte v oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů http://www.ff.cuni.cz/uchazec/ nebo na e-mailu: prijimacky@ff.cuni.cz .

 

Prezentace ÚBS.

 

 

Úvod > Uchazeč