Profilové projekty

Pracovníci ústavu se spolupodíleli na realizaci výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších jazyků a účastnili se i mezinárodních projektů EU Euro Languages Net Plus a APLEC. K dlouhodobě realizovaným projektům ústavu patří i popis české frazeologie a idiomatiky a výzkum běžně mluvené češtiny. Někteří členové ústavu se podíleli ve spolupráci s TU v Liberci na projektu Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý jazyk (tvorba tzv. žákovského korpusu) a spoluautorsky přispěli k vytvoření metodické příručky pro nízkoprahové kurzy češtiny. Členové ústavu dále participovali na projektech Výskum a vzdelávanie na UPJŠ – smerovanie k excelentním európskym univerzitám (Expert); Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým; Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů a Čeština v afázii: čtyři experimenty. V letech 2013-2014 se někteří členové zapojili do přepracování zkoušky z češtiny pro žadatele o trvalý pobyt pod záštitou NÚV.

V letech 2014–2016 se členové ústavu podíleli na mezinárodním projektu WRILAB2, který se týká psaní v druhém jazyce. V roce 2016–2020 se účastní projektu Ministerstva kultury NAKI II – Abeceda českých reálií.

Aktuálně se pracovníci ÚBS podílejí na následujících projektech:

  • 2017 – 2022 projekt APIV A (Akční plán inkluzivního vzdělávání) CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410 http://www.nuv.cz/projekty/apiva  (M. Boccou Kestřánková, Z. Stárková, S. Škodová)
  • 2018  – 2019 OP Praha – pól růstu ČR, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299 Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací (I. Starý Kořánová)
  • 2017  –  2020    P UK Progres č. 4, Jazyk v proměnách času, místa, kultury.    (S. Škodová)
  • 2016  –  2020 NAKI DG16P02B018 Abeceda českých reálií  (J. Hasil)
  • 2016  – 2018 GAČR Čeština nerodilých mluvčích z pohledu teoretického a komputačního (grant GAČR reg. č. 16-10185S) (S. Škodová)
  • 2019 – 2021 projekt TAČR ETA Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICTTL02000480  (S. Škodová, A. Ludwicki)
  • 2017 – 2022 projekt APIV A (Akční plán inkluzivního vzdělávání) CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004410 http://www.nuv.cz/projekty/apiva  (M. Boccou Kestřánková, Z. Stárková, S. Škodová)
  • 2018  – 2019 OP Praha – pól růstu ČR, CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000299 Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací (I. Starý Kořánová)
  • 2017  –  2020    P UK Progres č. 4, Jazyk v proměnách času, místa, kultury.    (M. Hrdlička, S. Škodová)
  • 2016  –  2020 NAKI DG16P02B018 Abeceda českých reálií  (J. Hasil, A. Ludwicki)

2016  – 2018 GAČR Čeština nerodilých mluvčích z pohledu teoretického a komputačního (grant GAČR reg. č. 16-10185S) (S. Škodová)

Úvod > Věda a výzkum > Profilové projekty