Doporučená literatura

Doporučená literatura k přijímacímu řízení

Bakalářský studijní program

Ústav bohemistických studií doporučuje uchazečům o přijetí do bakalářského studijního programu Bohemistika pro cizince, se seznámili alespoň s jednou doporučenou gramatikou českého jazyka a alespoň s jednou středoškolskou učebnicí české literatury a s učebnicemi české historie, geografie a s publikací seznamující s českými reáliemi.

Seznam doporučené literatury:

Styblík – M. Čechová – P. Hauser – E. Hošnová: Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN, 2004
Havránek Bohuslav, Jedlička Alois, Stručná mluvnice česká, Fortuna, Praha 1996
Styblík Vlastimil, Čechová Marie, Hlavsa Zdeněk, Tejnor Antonín, Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Fortuna, Praha 1997
Styblík a kol.: Přijímací zkoušky na střední školy – český jazyk. Praha: SPN, 2015
Styblík a kol.: Opakujeme si český jazyk I. Praha: SPN, 1999
Hošnová – H. Hrdličková: Opakujeme si český jazyk II. Praha: SPN, 1999
Martincová Olga, Brabcová Radoslava, Malý slovník jazykovědných termínů, Praha 1998

Martínková a kol.: Literatura II. Plzeň, Fraus 2009
Martínková a kol.: Literatura III. Plzeň, Fraus 2009
Sochrová a kol.: Literatura v kostce pro střední školy. Praha, Fragment 2008
Prokop: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantismu po buřiče). Sokolov, O.K.-Soft 2000
Prokop: Přehled české literatury 20. století. Sokolov, O.K.-Soft 2002
Menclová Věra, Svozil Bohumil, Vaněk Václav a kol., Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000

Čornej Petr, Pokorný Jiří, Dějiny českých zemí do roku 2000 ve zkratce, Práh, Praha 2000
Čornej Petr, Županič Jan, Historie českých zemí, Fragment, Praha 2002
Kastner Jiří, Čermák Zdeněk, Jančák Vít a kol., Geografie pro střední školy. Česká republika, SPN, Praha 1999
Augusta Pavel, Honzák František, Naše vlast, Slovart, Praha 2003

 

 

Navazující magisterský studijní obor

V akademickém roce 2019/2020 nebude otevřen první ročník navazujícího magisterského studia programu Bohemistika pro cizince, přijímací řízení se proto v roce 2019 neuskuteční.

Český jazyk (výběr)

 •  Cvrček, V.: Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha: Karolinum 2006.
 • Cvrček, V. a kol.: Mluvnice současné češtiny 1. Praha: Karolinum 2010.
 • Čechová, M. a kol.: Čeština – řeč a jazyk. Praha: Institut sociálních vztahů 1996 (a další vydání).
 • Čermák, Fr.: Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum 2003 (a další vydání).
 • Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia 1996.
 • Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubiko 1998.
 • Grepl, M. – Karlík, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1986.
 • Hrbáček, J.: Úvod do studia českého jazyka. Praha: Karolinum 1994. (skripta FF UK)
 • Karlík, P. – Nekula, M. – Rusínová, Z. (Eds.): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1995.

Česká literatura

 • Haman, A.: Literatura v průsečíku pohledů. Praha: ARSCI 2003.
 • Haman, A.: Nástin dějin české literární kritiky. Jinočany: H&H 2000.
 • Kožmín, Z., Trávníček, J.: Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Masarykova univerzita 1994.
 • Lehár, J., Stich, A., Janáčková, J., Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku.Praha: Lidové noviny 2002

Česká historie a kultura

 • Beneš, Z., Petráň, J.: České dějiny I, ALBRA, Úvaly 2002
 • Kvaček, R.: České dějiny II, ALBRA, Úvaly 2002
 • Čornej, P., Horáček, L., Dějiny zemí Koruny české, Paseka, Litomyšl – Praha, 1993
 • kol., Co daly naše země Evropě a lidstvu I., II., III., Evropský literární klub, Praha, 1998 – 2000
 • Kuklík, J.,  Hasil, J.: Výbor z textů k dějinám českého myšlení,  Karolinum, Praha, 2000
 • J. Kastner, J., Čermák, Z., Jančák, V. a kol.: Geografie pro střední školy 4 Česká republika, SPN, Praha 1999
 • kol., Školní atlas České republiky, Kartografie, Praha, 2001
Úvod > Uchazeč > Doporučená literatura