Letní škola slovanských studií

 

[přihláška]

S bohatou historií LŠSS zájemce seznamuje výstava k jejímu 60. výročí zde.

Jsme na facebooku.

Aktuální informace pro účastníky Letní školy:

Rozřazení do kurzů.

Trasa do koleje Kajetánka.

Ubytování v koleji Kajetánka.

_______________________________________________________________________________

61. běh Letní školy slovanských studií, nad nímž převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, je určen pro odborníky z oblasti slavistiky a bohemistiky, pro postgraduální a řádné studenty těchto oborů, pro překladatele i pro ostatní zájemce o český jazyk, literaturu, historii a kulturu. Letní škola slovanských studií (zkratka LŠSS) poskytuje obraz o současném bohemistickém a slavistickém bádání, zejména o českém jazyce, literární historii a českých dějinách. Praktické jazykové kurzy, výběrové semináře a přednášky povedou členové učitelského sboru Univerzity Karlovy i pracovníci Akademie věd České republiky. O vědeckou úroveň a náplň školy pečuje vedení LŠSS vedené Mgr. Svatavou Škodovou, Ph.D.

KDY: 28. července25. srpna 2017

LŠSS začíná v pátek 28. července 2017. Oficiální zahájení (a vstupní test) se koná v sobotu  29. července.
Výuka začíná v pondělí  31. července a končí ve čtvrtek  24. srpna.
Slavnostní zakončení bude ve čtvrtek 24. srpna v odpoledních hodinách. Den odjezdu je pátek  25. srpna 2017.

KDE: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Program

 

Výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách 9:00-13:30 a tvoří ji:

 1. praktické jazykové kurzy,
 2. výběrové semináře,
 3. cykly přednášek,
 4. výběrové workshopy.

Program zahrnuje 25 vyučovacích jednotek (po 45 minutách) jazykové výuky týdně, včetně lekcí individuální výuky výslovnosti, dále odpolední workshopy, exkurze a výlety. Celkový počet vyučovacích jednotek po 45 minutách činí 120.

Po oficiálním zahájení studenti absolvují vstupní písemný test, který má za úkol určit úroveň znalostí z gramatiky, slovní zásoby a schopnost porozumět psanému i mluvenému textu. Jeho součástí je i krátký rozhovor s lektorem.

Jazyková úroveň uchazečů a jejich počet rozhodne o tom, kolik kurzů bude otevřeno. Pro začátečníky i pro mírně a středně pokročilé studenty se kurzy diferencují podle vyučovacího jazyka, kterým může být angličtina, francouzština, ruština nebo němčina. Pokročilí studenti mají výuku pouze v češtině, bez zprostředkovacího jazyka.

Tlumočníci jsou studentům k dispozici po celou dobu Letní školy a doprovázejí je na všechny aktivity kromě výuky.

Po absolvování čtyřtýdenní letní školy absolvent obdrží osvědčení o účasti a vysvědčení (A, A – výborně; B, B – velmi dobře; C, C – dobře). Po úspěšném ukončení 120 hodin výuky mohou absolventi získat 8 ECST kreditů.

Sekretariát LŠSS umožní zájemcům samostatně pracovat v archivech a knihovnách a podle
možností jim pomůže zprostředkovat konzultace s českými odborníky.

Nedílnou součástí LŠSS je i doprovodný kulturně společenský program, který je organizován v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech pro účastníky všech jazykových úrovní bez rozdílu. Studentům jsou během programu k dispozici tlumočníci. Účast na něm je dobrovolná. V klubovně studentské koleje se konají večerní videoprojekce českých filmů, poslechové pořady české hudby i večery věnované zpěvu českých písní. Pořádáme také prohlídky pamětihodností Prahy a návštěvy muzeí. Každou sobotu si mohou studenti vybrat jednu ze dvou nabídek celodenních výletů a každou neděli jeden ze dvou odpoledních výletů do atraktivních míst České republiky jako jsou historická města, hrady a zámky, kláštery, lázně i přírodní zajímavosti.

Nabízené kurzy

 

I. Začátečníci

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výběrové semináře, workshopy ani přednášky předepsány nemají.  Do LŠSS si mohou podat přihlášku i úplní začátečníci, ale dáváme přednost zájemcům, kteří mají s češtinou už nějaké zkušenosti. Mohou se účastnit přednášek vedených v angličtině nebo v němčině.

II. Mírně pokročilí

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výběrové semináře, workshopy ani přednášky předepsány nemají. Mohou však navštívit některou z přednášek v angličtině nebo v němčině.

III. Středně pokročilí

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu tří výukových jednotek (3x45min).  Pro zbývající dvě vyučovací hodiny si zvolí buď jeden z výběrových seminářů dle nabídky, např.:
– interpretace autentických textů (četba a konverzace),
– konverzace pro středně pokročilé
nebo praktický workshop dle nabídky, např.:
– výuka češtiny metodou divadelního tvaru.

Dále mohou navštěvovat cyklus přednášek o české historii a kultuře přednášený v angličtině, němčině nebo češtině.

IV. Pokročilí

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz v rozsahu dvou vyučovacích jednotek (2x45min).

Pro zbývající dvě vyučovací hodiny si zvolí jeden z výběrových seminářů, např.:
– česká literatura
– konverzace pro pokročilé
– české reálie
nebo praktický workshop dle nabídky, např.:
– práce s Českým národním korpusem.

Poslední vyučovací hodina je věnována přednášce v češtině o aktuálním tématu z české jazykovědy,literární historie nebo české historie a kultury. Samozřejmě, že se pokročilí studenti mohou účastnit i cizojazyčné přednášky, pokud mají o danou problematiku zájem.

Ceny, platby a termíny

 

Účastníci LŠSS jsou ubytováni ve studentské koleji Kajetánka, Radimova 12, 169 00 Praha 6. Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v menze koleje.

 • Interní účastníci uhradí za čtyřtýdenní kurz (včetně ubytování, stravování, víkendových exkurzí a kulturního programu) částku v korunách českých nebo ekvivalent v jakékoli měně, která v přepočtu odpovídá 35 000 Kč (32 500 Kč je školné + 2 500 Kč je nevratný registrační poplatek.
 • Externí účastníci, kteří si v Praze sami zajistí ubytování a stravování, zaplatí za externí účast na výuce (včetně víkendových exkurzí a kulturního programu)  částku v korunách českých nebo ekvivalent v jakékoli měně, která v přepočtu odpovídá 18 000 Kč (15 500 Kč je školné + 2 500 Kč je nevratný registrační poplatek).

 Registrace:

1. Zájemci o Letní školu 2017 pošlou vyplněnou přihlášku a zaplatí nevratný registrační    poplatek 2 500 Kč nejpozději do 30. června 2017.

2. Po přijetí platby jim pošleme dopis o přijetí s podrobnými informacemi.

3. Konečný termín platby školného je 30. června 2017.

Údaje pro platební příkaz

 • jméno a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
 • jméno a adresa banky: Komerční banka, Celetná 567/30, 110 00 Praha l
 • swift code: KOMBCZPP
 • číslo účtu 35-85631011/0100
 • variabilní symbol (účel platby): 611000
 • IBAN FORMAT Komerční banka: CZ6001000000350085631011

Upozorňujeme na to, že cena 35 000 Kč nebo 18 000 Kč je stanovena bez bankovních poplatků, proto se vždy v bance informujte o jejich výši a zahrňte je do transakce (kód  OUR).

Vzhledem k výši bankovních poplatků při dvojím převodu finanční hotovosti (2500 + 15 500 Kč nebo + 32 500 Kč) nabízíme možnost zaplacení celé částky 18 000 Kč nebo 35 000 Kč (nebo ekvivalent v jakékoli měně) najednou nejpozději do 30. 6.

Školné je možné zaplatit v Komerční bance nebo v pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (místnost č. 123) v hotovosti nebo platebními kartami (Euro/Master Card, Visa Card…) po příjezdu.

Na kopii dokladu o zaplacení školného musí být čitelně uveden variabilní symbol 611000 a celé jméno účastníka kurzu (stačí doplnit rukou, jde jen o kopii). Toto je naprosto nezbytné pro identifikaci plátce, zvláště pak v případě, kdy za kurz platí rodiče, přátelé, zaměstnavatel, škola atd.

Důležité informace

O případný finanční ppěvek je třeba žádat pouze příslušné instituce ve vlastní zemi.

LŠSS se také účastní reciproční stipendisté Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR). Přijímací řízení probíhá prostřednictvím zastupitelských úřadů a ministerstev školství obou zemí. Dalšími účastníky LŠSS jsou stipendisté rektorátu Univerzity Karlovy a partnerských univerzit. Bližší informace zájemci získají na vysokých školách ve vlastní zemi.

Na zastupitelském úřadu ve vaší zemi se informujte o případné vízové povinnosti a podmínkách pro překročení hranic, které se pro jednotlivé státy liší. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.

Doporučujeme, abyste na celou dobu pobytu v České republice uzavřel(a) ve své zemi zdravotní pojištění na úhradu léčebných výloh.

 

Adresa sekretariátu:

Letní škola slovanských studií FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
fax a tel. +420 221 619 381
vlastimila.mikatova @ ff.cuni.cz
http://ubs.ff.cuni.cz

Informace naleznete na oficiálních stránkách Letní školy slovanských studií na adrese lsss.ff.cuni.cz.

 

Úvod > Letní škola slovanských studií