Filozofická Fakulta

Aktuální informace

Rozpis bakalářských a státních závěrečných zkoušek na ÚBS v únoru 2015 zde.
_________________________________________________________________

PhDr. Adamovičová bude od 7. 1. do 14. 2. 2015 služebně v zahraničí. Kontakt e-mailem: ana.adamovicova@ff.cuni.cz
__________________________________________________________________
Změna:

Konzultace doc. Hrdličky dne 28. 1.2015 budou od 14.00 do 15.00 hodin, nikoliv od 8.30–9.00 h.

Dne 26. 1. 2015 se nekonají konzultační hodiny PhDr. Starý Kořánové, je  možné konzultaci domluvit e-mailem ilona.koranova@ff.cuni.cz  .
____________________________________________________________________________
Připojte se k probíhajícímu studentskému hodnocení kurzů zimního semestru – trvá až do konce výuky, do 9. ledna 2015 viz: hodnoceni.ff.cuni.cz  .
__________________________________________________________________

Výsledky zápočtového testu Jazykové cvičení lexikální a stylistické I zde.

Výsledky náhradního zápočtového testu Jazykové cvičení lexikální a stylistické I zde.
____________________________________________________________________

Publikace a učebnice pracovníků Ústavu bohemistických studií: http://ubs.ff.cuni.cz/node/519
___________________________________________________________________

Termíny ke státním závěrečným zkouškám BZK a SZK najdete zde.
_____________________________________________________________________

ČLENOVÉ ÚBS SE PODÍLEJÍ NA MEZINÁRODNÍM PROJEKTU WRILAB2 v rámci Programu celoživotního vzdělávání EU pro období 2014–2016. (= On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2  – On-line laboratoř čtení a psaní pro češtinu, němčinu, italštinu a slovinštinu jako cizí / druhý jazyk). 

CÍLE PROJEKTU najdete zde.

V souvislosti s 1. fází projektu žádáme studenty ÚBS o vyplnění dotazníku určeného všem studentům češtiny jako cizího / druhého jazyka na úrovni B1, B2 a C1, který se týká Vašich názorů na psaní v češtině a Vašich zkušeností. Tento dotazník je elektronický, anonymní a v češtině a jeho vyplnění trvá asi 20 minut. Děkujeme Vám za Váš čas a Vaši ochotu!

Link na dotazník je zde (pod heslem Czech vlevo dole na webové stránce): https://www.wrilab2.eu/?page_id=641 

Link na projekt je zde: https://www.wrilab2.eu/ 

Více informací o projektu najdete také v brožurce zde:
___________________________________________________________________________

Studenti –  bakaláři,kteří v ZS chodí pravidelně konzultovat své bakalářské práce, si mohou jako povinně volitelný kurz do konce elektronického zápisu zapsat do SiSu předmět ACC100067 - Diplomový seminář (3 kredity za ZS, možnost dalších 3 kreditů zaLS). Vedoucí práce na konci semestru potvrdí garantovi předmětu, dr. J.Hasilovi, Vaši průběžnou práci a dr. Hasil Vám kredity zapíše.

Studenti – nav. magistři si mohou též za obdobných podmínek zapsat jako povinně volitelný kurz předmět ACC500042 - Diplomový seminář, garantovaný doc. M. Hrdličkou.

______________________________________________________________________

Ústav bohemistických studií FF UK získal dvě mezinárodní ocenění 
V průběhu roku 2014 obdržel Ústav bohemistických studií FF UK za svou práci v souvislosti s Letní školou slovanských studií dvě významná mezinárodní ocenění. Více na: http://ubs.ff.cuni.cz/node/15  
______________________________________________________________________________

HARMONOGRAM akademického roku 2014/15: zde.
_________________________________________________________________________ 
Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia zde.
______________________________________________________________________
Studenti bakalářského a nav. magisterského studia: sledujte stránky jiných ústavů, jejichž vyučující zajišťují pro vás výuku, kvůli event. nekonání: http://cl.ff.cuni.cz/cs/uvodni-stranka a http://ucjtk.ff.cuni.cz/ .
_____________________________________________________________________________
Termíny pro odevzdání přihlášek (elektronicky)k SZZK v roce 2014:

BZK -   bakalářská:      v   únoru                 -  do 19. 12. 2014                       
                                     v   červnu                -  do 11. 5. 2015 
                                     v   září                     -  do 16. 7. 2015

SZZK - magisterská    v lednu/únoru         - do 12. 12. 2014
                                    v červnu                   - do 11. 5. 2015
                                    v září                        - do 16. 7. 2015
___________________________________________________________________

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací:

SZZK                             leden/únor            - do 5. 1. 2015
                                     červen                    - do 18. 5. 
                                     září                         - do 15. 8.
Vedení ÚBS upozorňuje všechny posluchače, že po uvedených datech už nebudou práce akceptovány a obhajoba bude možná až v dalším termínu.
_____________________________________________________________________

Termíny odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací.

Podle Opatřední děkana je třeba bakalářské a diplomové práce studentů zadat (v elektronické i papírové podobě) nejpozději rok před obhajobou bakalářské či diplomové práce.

SZZK leden/únor             - do 15.12.
         červen                     - do 15. 4. 
         září                          - do   3. 6.
_____________________________________________________________________
Termín:  - pro podání žádosti o uznání předmětů - do 31. 8. 2015
- pro splnění studijních povinností a podání žádosti o zápis do dalšího ročníku - do 21.9. 2015
__________________________________________________________________
Mgr. Gebhartová bude od 1. 3. 2012 do 30. 9. 2014  služebně v zahraničí.
___________________________________________________________________
 
Zápis atestací do SIS

Bakalářské a navazující magisterské studium – PhDr. Tomáš Vučka
Stážisté a postgraduanti –  PhDr. Tomáš Vučka
výhradně v době konzultací – dle aktuálního rozpisu.
K zápisu atestací si připravte kódy předmětů.

Zápis bude proveden pouze na základě předložení indexu v období výuky a zkouškového období (září – červen). V době nemoci, dovolené, pracovní cesty, výuky v zahraničí delší než 1 týden bude PhDr. Vučka zastoupen PhDr. Z. Hajíčkovou.
 
V ojedinělých případech je možné zápis atestací vyřídit e-mailem na základě zaslané oskenované dotyčné stránky indexu; počítejte s lhůtou na vyřízení přibližně 1 týden. V době dovolené (červenec-srpen) nebude brán na vaše žádosti zřetel.

Lokální správce: PaedDr. Ilona Kořánová
_________________________________________________________________________
LETNÍ ŠKOLA
Webové stránky:  http://ubs.ff.cuni.cz/lsss nebo lsss.ff.cuni.cz.
____________________________________________________________________________  
 

Představení katedry

Ústav bohemistických studií rozvíjí obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince. Zaměřuje se na problematiku lingvodidaktického popisu a prezentace českého jazyka, literatury a kultury jinojazyčným mluvčím. Jedním z výstupů odborných aktivit ÚBS představuje i spolupráce s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace na vydávání časopisu Studie z aplikované lingvistiky, odkaz zde: SALI.

czech for foreigners

Hodnocení výuky