Filozofická Fakulta

Aktuální informace

Změny: 

Výuka a konzultace PhDr. Hasila 26. a 27. 2. 2015 se nebudou konat z důvodu nemoci. Budou po dohodě nahrazeny.
___________________________________________________________________

Rozpis bakalářských a státních závěrečných zkoušek na ÚBS v únoru 2015 zde.
__________________________________________________________________

Výsledky náhradního zápočtového testu Jazykové cvičení lexikální a stylistické I a III zde.
____________________________________________________________________

Publikace a učebnice pracovníků Ústavu bohemistických studií: http://ubs.ff.cuni.cz/node/519
___________________________________________________________________

Termíny ke státním závěrečným zkouškám BZK a SZK najdete zde.
_____________________________________________________________________

ČLENOVÉ ÚBS SE PODÍLEJÍ NA MEZINÁRODNÍM PROJEKTU WRILAB2 v rámci Programu celoživotního vzdělávání EU pro období 2014–2016. (= On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2  – On-line laboratoř čtení a psaní pro češtinu, němčinu, italštinu a slovinštinu jako cizí / druhý jazyk). 

CÍLE PROJEKTU najdete zde.

V souvislosti s 1. fází projektu žádáme studenty ÚBS o vyplnění dotazníku určeného všem studentům češtiny jako cizího / druhého jazyka na úrovni B1, B2 a C1, který se týká Vašich názorů na psaní v češtině a Vašich zkušeností. Tento dotazník je elektronický, anonymní a v češtině a jeho vyplnění trvá asi 20 minut. Děkujeme Vám za Váš čas a Vaši ochotu!

Link na dotazník je zde (pod heslem Czech vlevo dole na webové stránce): https://www.wrilab2.eu/?page_id=641 

Link na projekt je zde: https://www.wrilab2.eu/ 

Více informací o projektu najdete také v brožurce zde:
___________________________________________________________________________

Studenti –  bakaláři,kteří v ZS chodí pravidelně konzultovat své bakalářské práce, si mohou jako povinně volitelný kurz do konce elektronického zápisu zapsat do SiSu předmět ACC100067 - Diplomový seminář (3 kredity za ZS, možnost dalších 3 kreditů zaLS). Vedoucí práce na konci semestru potvrdí garantovi předmětu, dr. J.Hasilovi, Vaši průběžnou práci a dr. Hasil Vám kredity zapíše.

Studenti – nav. magistři si mohou též za obdobných podmínek zapsat jako povinně volitelný kurz předmět ACC500042 - Diplomový seminář, garantovaný doc. M. Hrdličkou.

______________________________________________________________________

Ústav bohemistických studií FF UK získal dvě mezinárodní ocenění 
V průběhu roku 2014 obdržel Ústav bohemistických studií FF UK za svou práci v souvislosti s Letní školou slovanských studií dvě významná mezinárodní ocenění. Více na: http://ubs.ff.cuni.cz/node/15  
______________________________________________________________________________

HARMONOGRAM akademického roku 2014/15: zde.
_________________________________________________________________________ 
Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia zde.
______________________________________________________________________
Studenti bakalářského a nav. magisterského studia: sledujte stránky jiných ústavů, jejichž vyučující zajišťují pro vás výuku, kvůli event. nekonání: http://cl.ff.cuni.cz/cs/uvodni-stranka a http://ucjtk.ff.cuni.cz/ .
_____________________________________________________________________________
Termíny pro odevzdání přihlášek (elektronicky)k SZZK v roce 2014:

BZK -   bakalářská:      v   únoru                 -  do 19. 12. 2014                       
                                     v   červnu                -  do 11. 5. 2015 
                                     v   září                     -  do 16. 7. 2015

SZZK - magisterská    v lednu/únoru         - do 12. 12. 2014
                                    v červnu                   - do 11. 5. 2015
                                    v září                        - do 16. 7. 2015
___________________________________________________________________

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací:

SZZK                             leden/únor            - do 5. 1. 2015
                                     červen                    - do 18. 5. 
                                     září                         - do 15. 8.
Vedení ÚBS upozorňuje všechny posluchače, že po uvedených datech už nebudou práce akceptovány a obhajoba bude možná až v dalším termínu.
_____________________________________________________________________

Termíny odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací.

Podle Opatřední děkana je třeba bakalářské a diplomové práce studentů zadat (v elektronické i papírové podobě) nejpozději rok před obhajobou bakalářské či diplomové práce.

SZZK leden/únor             - do 15.12.
         červen                     - do 15. 4. 
         září                          - do   3. 6.
_____________________________________________________________________
Termín:  - pro podání žádosti o uznání předmětů - do 31. 8. 2015
- pro splnění studijních povinností a podání žádosti o zápis do dalšího ročníku - do 21.9. 2015
___________________________________________________________________
 
Zápis atestací do SIS

Bakalářské a navazující magisterské studium – PhDr. Tomáš Vučka
Stážisté a postgraduanti –  PhDr. Tomáš Vučka
výhradně v době konzultací – dle aktuálního rozpisu.
K zápisu atestací si připravte kódy předmětů.

Zápis bude proveden pouze na základě předložení indexu v období výuky a zkouškového období (září – červen). V době nemoci, dovolené, pracovní cesty, výuky v zahraničí delší než 1 týden bude PhDr. Vučka zastoupen PhDr. Z. Hajíčkovou.
 
V ojedinělých případech je možné zápis atestací vyřídit e-mailem na základě zaslané oskenované dotyčné stránky indexu; počítejte s lhůtou na vyřízení přibližně 1 týden. V době dovolené (červenec-srpen) nebude brán na vaše žádosti zřetel.

Lokální správce: PaedDr. Ilona Kořánová
_________________________________________________________________________
LETNÍ ŠKOLA
Webové stránky:  http://ubs.ff.cuni.cz/lsss nebo lsss.ff.cuni.cz.
____________________________________________________________________________  
 

Představení katedry

Ústav bohemistických studií rozvíjí obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince. Zaměřuje se na problematiku lingvodidaktického popisu a prezentace českého jazyka, literatury a kultury jinojazyčným mluvčím. Jedním z výstupů odborných aktivit ÚBS představuje i spolupráce s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace na vydávání časopisu Studie z aplikované lingvistiky, odkaz zde: SALI.

czech for foreigners

Hodnocení výuky