Filozofická Fakulta

Aktuální informace

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro studenty ÚBS na ak. rok 2015/2016. Podmínky viz http://ubs.ff.cuni.cz/node/45 .

Přihláška v aplikaci  https://is.cuni.cz/webapps do 3. 4. 2015, motivační dopis na e-mail andrea.hudouskova@ff.cuni.cz do 3. 4. 2015.
S případnými dotazy se prosím obracejte na Mgr. A. Hudouskovou, PhD.¨
__________________________________________________________________________

Změny: 
konzultace Mgr. Dolenské budou v pátek 27.3., 24.4. a 15.5. od 10.00 do 10.50 hod.  V ostatní dny zůstávají od 11.15 do 12.15 hod.

Výuka Mgr. Ivanovové od 30.3. do 2.4. odpadá, bude po dohodě nahrazena.

Konzultace dr. Starý Kořánové od 30.3. do 17.4. 2015 odpadají. Výuka se koná podle rozvrhu.
  

________________________________________________________________

Publikace a učebnice pracovníků Ústavu bohemistických studií: http://ubs.ff.cuni.cz/node/519
___________________________________________________________________

Termíny k únorovým státním závěrečným zkouškám BZK a SZK najdete zde.
_____________________________________________________________________
ČLENOVÉ ÚBS SE PODÍLEJÍ NA MEZINÁRODNÍM PROJEKTU WRILAB2 v rámci Programu celoživotního vzdělávání EU pro období 2014–2016. (= On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2  – On-line laboratoř čtení a psaní pro češtinu, němčinu, italštinu a slovinštinu jako cizí / druhý jazyk). 
CÍLE PROJEKTU najdete zde.
V souvislosti s 1. fází projektu žádáme studenty ÚBS o vyplnění dotazníku určeného všem studentům češtiny jako cizího / druhého jazyka na úrovni B1, B2 a C1, který se týká Vašich názorů na psaní v češtině a Vašich zkušeností. Tento dotazník je elektronický, anonymní a v češtině a jeho vyplnění trvá asi 20 minut. Děkujeme Vám za Váš čas a Vaši ochotu!
Link na dotazník je zde (pod heslem Czech vlevo dole na webové stránce): https://www.wrilab2.eu/?page_id=641 
Link na projekt je zde: https://www.wrilab2.eu/ 
Více informací o projektu najdete také v brožurce zde:
___________________________________________________________________________
Studenti –  bakaláři,kteří v ZS chodí pravidelně konzultovat své bakalářské práce, si mohou jako povinně volitelný kurz do konce elektronického zápisu zapsat do SiSu předmět ACC100067 - Diplomový seminář (3 kredity za ZS, možnost dalších 3 kreditů zaLS). Vedoucí práce na konci semestru potvrdí garantovi předmětu, dr. J.Hasilovi, Vaši průběžnou práci a dr. Hasil Vám kredity zapíše.
Studenti – nav. magistři si mohou též za obdobných podmínek zapsat jako povinně volitelný kurz předmět ACC500042 - Diplomový seminář, garantovaný doc. M. Hrdličkou.
______________________________________________________________________
Ústav bohemistických studií FF UK získal dvě mezinárodní ocenění 
V průběhu roku 2014 obdržel Ústav bohemistických studií FF UK za svou práci v souvislosti s Letní školou slovanských studií dvě významná mezinárodní ocenění. Více na: http://ubs.ff.cuni.cz/node/15  
______________________________________________________________________________
HARMONOGRAM akademického roku 2014/15: zde.
_________________________________________________________________________ 
Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia zde.
______________________________________________________________________
Studenti bakalářského a nav. magisterského studia: sledujte stránky jiných ústavů, jejichž vyučující zajišťují pro vás výuku, kvůli event. nekonání: http://cl.ff.cuni.cz/cs/uvodni-stranka a http://ucjtk.ff.cuni.cz/ .
_____________________________________________________________________________
Termíny pro odevzdání přihlášek (elektronicky)k SZZK v roce 2014:

BZK -   bakalářská:      v   únoru                 -  do 19. 12. 2014                       
                                     v   červnu                -  do 11. 5. 2015 
                                     v   září                     -  do 16. 7. 2015

SZZK - magisterská    v lednu/únoru         - do 12. 12. 2014
                                    v červnu                   - do 11. 5. 2015
                                    v září                        - do 16. 7. 2015
___________________________________________________________________

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací:

SZZK                             leden/únor            - do 5. 1. 2015
                                     červen                    - do 18. 5. 
                                     září                         - do 15. 8.
Vedení ÚBS upozorňuje všechny posluchače, že po uvedených datech už nebudou práce akceptovány a obhajoba bude možná až v dalším termínu.
_____________________________________________________________________

Termíny odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací.

Podle Opatřední děkana je třeba bakalářské a diplomové práce studentů zadat (v elektronické i papírové podobě) nejpozději rok před obhajobou bakalářské či diplomové práce.

SZZK leden/únor             - do 15.12.
         červen                     - do 15. 4. 
         září                          - do   3. 6.
_____________________________________________________________________
Termín:  - pro podání žádosti o uznání předmětů - do 31. 8. 2015
- pro splnění studijních povinností a podání žádosti o zápis do dalšího ročníku - do 21.9. 2015
___________________________________________________________________
 
Zápis atestací do SIS

Bakalářské a navazující magisterské studium – PhDr. Tomáš Vučka
Stážisté a postgraduanti –  PhDr. Tomáš Vučka
výhradně v době konzultací – dle aktuálního rozpisu.
K zápisu atestací si připravte kódy předmětů.

Zápis bude proveden pouze na základě předložení indexu v období výuky a zkouškového období (září – červen). V době nemoci, dovolené, pracovní cesty, výuky v zahraničí delší než 1 týden bude PhDr. Vučka zastoupen PhDr. Z. Hajíčkovou.
 
V ojedinělých případech je možné zápis atestací vyřídit e-mailem na základě zaslané oskenované dotyčné stránky indexu; počítejte s lhůtou na vyřízení přibližně 1 týden. V době dovolené (červenec-srpen) nebude brán na vaše žádosti zřetel.

Lokální správce: PaedDr. Ilona Kořánová
_________________________________________________________________________
LETNÍ ŠKOLA
Webové stránky:  http://ubs.ff.cuni.cz/lsss nebo lsss.ff.cuni.cz.
____________________________________________________________________________  
 

Představení katedry

Ústav bohemistických studií rozvíjí obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince. Zaměřuje se na problematiku lingvodidaktického popisu a prezentace českého jazyka, literatury a kultury jinojazyčným mluvčím. Jedním z výstupů odborných aktivit ÚBS představuje i spolupráce s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace na vydávání časopisu Studie z aplikované lingvistiky, odkaz zde: SALI.

czech for foreigners

Hodnocení výuky