Filozofická Fakulta

Projekt WRILAB2

Členové ÚBS se podílejí na mezinárodním projektu WRILAB2
(= On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2) - https://www.wrilab2.eu/.

Pozvánka na mezinárodní konferenci k projektu WRILAB2 - Praha 21. 11. 2016 :

Program konference k projektu WRILAB2 - Praha 21. 11. 2016 :

Aktuální informace

Termíny  SZZK:

Klauzury : pondělí 30.1. 2017 v 9.00 h.

Zkoušky a obhajoba (Mgr,  pak Bc) : úterý 31. 1. 2017

Obhajoba BC prací : 9.00 - 10.00

ústní zkouška BC: 10.00

ústní zkouška NM: 11.15. (cca)

Vzor BC. zadání pro SZZK zde.
_______________________________________________________________________

Aktuálně:

Konzultace i  termíny atestací dr. Vučky tento týden odpadají z důvodu nemoci. Vypíše náhradní termíny atestací.

Oznamujeme odstávku webu ÚBS 16. a 17. 1. 2017, kdy bude provedeno přesunutí domény na nové stránky. Děkujeme za pochopení.

_________________________________________________________________________________

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 navštívila Filozofickou fakultu delegace z Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) z provincie Kanton v jižní Číně. Gundongská univerzita je domovem jednoho z klíčových výzkumných center pro humanitní a sociální vědy v Číně a  zaměřuje se zvl. na mezikulturní studie; v současné době je cílem této univerzity rozšířit nabídku slovanských jazyků a kromě ústavu polonistiky a rusistiky založit také bohemistické pracoviště.  Na přípravě této čínské bohemistiky se intenzivně podílí Ústav bohemistických studií. Návštěva paní děkanky fakulty Cizích jazyků a kultur, prof. Yang Ke završila období intenzivních příprav meziuniverzitní dohody mezi FF UK a GDUFS. FOTO

_________________________________________________________________________________


Předměty 1. ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru Čeština pro cizince nebudou v akad. roce 2016/2017 vypsány. Pozdní plnění předmětů si prosím domluvte individuálně s daným vyučujícím, případně řešte s vedením ústavu.

V bakalářském programu se jedná o tyto předměty:

ACC100001, ACC100012, ACC100040, ACC100039, ACC100011, ACC100010, ACC100015, ACC100014.

V navazujícím magisterském programu se jedná o tyto předměty:

ACC500003, ACC500004, ACC500005, ACC500006, ACC500007, ACC500008, ACC500009, ACC5000010, ACC500011, ACC500012, ACC500014, ACC500015, ACC500016.

Doporučujeme našim studentům v ZS 2016/2017 navštěvovat PVK Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu (vyučující J. A. Zasina). Zapište si prosím náš kód ACC100090 i kód AMLV00062. Výuka se koná ve čtvrtek 10:50-12:20 v S131.
______________________________________________________________________________

Výuka předmětu Vybrané kapitoly z české kultury a historie 19. a 20. století, ACC100035, bude v ZS 2016/2017 realizována předmětem České dějiny pro nehistoriky, AHS100346. Zapište si oba kódy. Vyučující předmětu je dr. Jan Zdichynec a výuka probíhá ve čtvrtek 17:30-19:00 v místnosti 205 na hlavní budově.

Obsah tohoto semináře bude v zimním semestru 2016/2017 pozměněný.

 V původní podobě bude otevřen až v dalším akademickém roce, přesto Vám však doporučujeme zapsání předmětu i jeho absolvování již v letošním akademickém roce. Přesnou náplň naleznete v sylabu pod kódem AHS100346  (v zimním semestru je podán přehled dějin do 17. století).
Děkujeme za pochopení.
_________________________________________________________________________________

Sdělení studentům kurzu Česká literatura a kultura 20. století od r. 1939 do současnosti:
V rámci přednášky o postsurrealistické skupině Ra navštívíme ve středu 7. 12. výstavu malíře a výtvarníka Josefa Istlera. Sraz je ve 14.30 před hlavní budovou FF, odtud přesun cca 15 min. do muzea Kampa. Vstupné pro studenty činí 70,- Kč (nezapomeňte doklad o studiu, studijní průkaz apod.).
PhDr. Tomáš Vučka
______________________________________________________________________

PhDr. Andrea Hudousková, Ph.D., členka Ústavu bohemistických studií vydala v nakladatelství  Lincom Europa monografii  Reflexive Clitics in Czech, více zde

_________________________________________________________________________________

Mezinárodní konference zahraničních studentů českého jazyka

1. ročník  Studentské konference zahraničních studentů češtiny

Studentská konference - soutěž studentských prací

Tři studenti Ústavu bohemistických studií se ve dnech 21. – 22. 4. zúčastnili Studentské konference - mezinárodní soutěže Prezentace studentských tematických a odborných prací, kterou organizuje Studijní středisko Praha – Albertov, ÚJOP UK v Praze ve spolupráci s Evropskou komisí a Místní kanceláří Generálního ředitelství pro překlady v Praze.

Olga Vlasova z Ruska, studentka programu Česká studia (4. skupina), získala 1. cenu v kategorii Prezentace studentských prací – odborná sekce s prací Kariérní strategie mladých lidí, aneb kam se dívá ruská a česká mládež. Sylvia Georgieva z Bulharska, studentka 2. ročníku oboru čeština pro cizince v navazujícím magisterském studiu, získala 2 cenu v kategorii Prezentace – evropská sekce s prací Malíř Jan Václav Mrkvička – umělec dvou národů. Guillermo Orta z Mexika, student programu Česká studia (4. skupina) vystoupil v odborné sekci s prací Vztahy mezi Mexikem a Českou republiku.

Všem našim studentům blahopřejeme!    
_____________________________________________________________________

Ukázky klauzurních prací jsou dostupné v příslušném druhu studia:
http://ubs.ff.cuni.cz/node/20  . 

_________________________________________________________________
 

Publikace a učebnice pracovníků Ústavu bohemistických studií: http://ubs.ff.cuni.cz/node/519 .

Ústav se podílel na publikacích dvou češtiny pro cizince, které disponují doložkou MŠMT:
Čeština pro cizince úroveň B1 – učebnice;Kolektiv autorů: Kestřánková M., Šnaidaufová G., Kopicová K., Computer Press,Brno 2010,ISBN 978-80-251-3007-0
Čeština pro cizince úroveň B1 – cvičebnice; Kolektiv autorů: Kestřánková M., Šnaidaufová G.,Kopicová K.,Computer Press, Brno 2010,ISBN 978-80-251-3345-3.
_____________________________________________________________________

Členové ÚBS se podílejí na mezinárodním projektu WRILAB2
(= On-line Reading and Writing Laboratory for Czech, German, Italian and Slovenian as L2) - https://www.wrilab2.eu/.
Více informací o projektu najdete také zde.

___________________________________________________________________________

Studenti –  bakaláři,kteří v ZS chodí pravidelně konzultovat své bakalářské práce, si mohou jako povinně volitelný kurz do konce elektronického zápisu zapsat do SiSu předmět ACC100067 - Diplomový seminář (3 kredity za ZS, možnost dalších 3 kreditů zaLS). Vedoucí práce na konci semestru potvrdí garantovi předmětu Vaši průběžnou práci a garant Vám kredity zapíše.
Studenti – nav. magistři si mohou též za obdobných podmínek zapsat jako povinně volitelný kurz předmět ACC500042 - Diplomový seminář.

______________________________________________________________________________
HARMONOGRAM akademického roku 2016/17: zde.
______________________________________________________________________
Studenti bakalářského a nav. magisterského studia: sledujte stránky jiných ústavů, jejichž vyučující zajišťují pro vás výuku, kvůli event. nekonání: http://cl.ff.cuni.cz/cs/uvodni-stranka a http://ucjtk.ff.cuni.cz/ .
_____________________________________________________________________________
Termíny pro odevzdání přihlášek (elektronicky)k SZZK v ak. roce 2016/2017:

BZK -   bakalářská:      v   únoru                 -  do 16. 12. 2016                      
                                     v   červnu                -  do 9. 5. 2017
                                     v   září                     -  do 13. 7. 2017

SZZK - magisterská    v lednu/únoru         - do 9. 12. 2016
                                    v červnu                   - do 9. 5. 2017
                                    v září                        - do 13. 7. 2017
___________________________________________________________________

Termíny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací:

SZZK                             leden/únor            - do 2. 1. 2017
                                     červen                    - do 19. 5. 
                                     září                         - do 14. 8.
Vedení ÚBS upozorňuje všechny posluchače, že po uvedených datech už nebudou práce akceptovány a obhajoba bude možná až v dalším termínu.
_____________________________________________________________________

Termíny odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací.

Podle Opatřední děkana je třeba bakalářské a diplomové práce studentů zadat (v elektronické i papírové podobě) nejpozději rok před obhajobou bakalářské či diplomové práce.

SZZK leden/únor             - do 15.12.
         červen                     - do 15. 4. 
         září                          - do   3. 6.
_____________________________________________________________________
Termín:  - pro podání žádosti o uznání předmětů - do 31. 8. 2017
- pro splnění studijních povinností a podání žádosti o zápis do dalšího ročníku - do 19.9. 2017
___________________________________________________________________
 
Zápis atestací do SIS

Bakalářské a navazující magisterské studium – PhDr. Tomáš Vučka
Stážisté a postgraduanti –  PhDr. Tomáš Vučka
výhradně v době konzultací – dle aktuálního rozpisu.
K zápisu atestací si připravte kódy předmětů.

Zápis bude proveden pouze na základě předložení indexu v období výuky a zkouškového období (září – červen). V době nemoci, dovolené, pracovní cesty, výuky v zahraničí delší než 1 týden bude PhDr. Vučka zastoupen PhDr. Z. Hajíčkovou.
 
V ojedinělých případech je možné zápis atestací vyřídit e-mailem na základě zaslané oskenované dotyčné stránky indexu; počítejte s lhůtou na vyřízení přibližně 1 týden. V době dovolené (červenec-srpen) nebude brán na vaše žádosti zřetel.

Lokální správce: PaedDr. Ilona Kořánová
_________________________________________________________________________
 

ODEŠLA ALENA TRNKOVÁ - OZNÁMENÍ .

ODEŠEL prof. Lutterer .
________________________________________________________________________

Ústav bohemistických studií FF UK získal dvě mezinárodní ocenění 
V průběhu roku 2014 obdržel Ústav bohemistických studií FF UK za svou práci v souvislosti s Letní školou slovanských studií dvě významná mezinárodní ocenění. Více na: http://ubs.ff.cuni.cz/node/15

_________________________________________________________________________
LETNÍ ŠKOLA
Webové stránky:  http://ubs.ff.cuni.cz/lsss nebo lsss.ff.cuni.cz.
____________________________________________________________________________  
 

Představení katedry

Ústav bohemistických studií rozvíjí obory čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince. Zaměřuje se na problematiku lingvodidaktického popisu a prezentace českého jazyka, literatury a kultury jinojazyčným mluvčím. Jedním z výstupů odborných aktivit ÚBS představuje i spolupráce s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace na vydávání časopisu Studie z aplikované lingvistiky, odkaz zde: SALI.

czech for foreigners

Hodnocení výuky