Interní seminář

Seminář profesora Františka Čermáka

Srdečně zveme akademické pracovníky a doktorandy na seminář profesora Františka Čermáka. V semináři je věnován prostor

  • aktuálním lingvistickým tématům
  • problematice češtiny jako cizího a druhého jazyka
  • lingvodidaktickým otázkám cizích jazyků obecně
  • problematice jazykového transferu
  • výměně zkušeností a společné diskuzi o  výše uvedené problematice

Seminář probíhá na Ústavu bohemistických studií FF UK již řadu let, prakticky od jeho založení, a vystupují v něm se svými příspěvky členové ústavu a další hosté z řad akademiků.

Scházíme se zpravidla jednou měsíčně během zimního a letního semestru vždy ve středu od 9.00 do 10.30 v místnosti 418, případně 417 (dle rozpisu)

Rádi Vás uvítáme jako hosty i vystupující.

Program zimního semestru 2017/2018:

18. 10. 2017 prof. František Čermák: Pražská škola dnes – místnost 417

Anotace: V přehledu se připomene a v souvislostech představí všechny hlavní „výdobytky“ Pražské školy od začátku dodnes. Na tomto pozadí se vzpomenou i všichni hlavní lingvisté daného období. Postupovat se bude od otázek jazykového systému k otázkám textovým a dalším.

8.11. 2017 Kateřina Rysová: EVALD – softwarové aplikace sloužící k hodnocení povrchové koherence textů

Anotace: V přednášce bude představen „Evaluátor diskurzu“ (EVALD). Jedná se o dvě volně dostupné softwarové aplikace vyvinuté v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze. Slouží k automatickému hodnocení povrchové koherence textů. Aplikace „EVALD“ hodnotí texty psané rodilými mluvčími češtiny, aplikace „EVALD pro cizince“ hodnotí texty psané nerodilými mluvčími češtiny. V přednášce bude pozornost věnována zejména popisu jazykových jevů, které je možné v textech sledovat s využitím automatických nástrojů.

 

Program v letním semestru ak. roku 2016/17 :

  1. 3. Dr. Kateřina Šíchová (Univerzita Regensburg):  Jak frazémy dělají reklamu – místnost 409
    Na výstavbě reklamního komunikátu mívají mnohdy významný podíl frazémy, často modifikované. Někdy v reklamě dokonce fungují jako její  konstitutivní prvek. V této funkci se nejen podílí na konstrukci hlavního textu reklamy, ale mohou tvořit i slogan nebo jméno firmy či produktu. Na pozadí kvalitativní analýzy tištěných, rozhlasových, televizních a internetových reklam představí referát návrh na typologii těchto reklamotvorných frazémů.
  1. 3. 2017 PhDr. A. Adamovičová, PhDr. Z. Hajíčková: Wrilab (prezentace online kurzů) – místnost č. 417

Prezentace on-line lekcí kurzu psaní v češtině pro úroveň B1-C1 v prostředí Moodle (struktura lekcí, typy cvičení a aktivit, názory a zkušenosti studentů a vyučujících).

5. 4. 2017 PhDr. J. Pešička: Německo-česká frazeologie II
19.
4. 2017 PaedDr. I. Starý Kořánová: Vid a stav
10
. 5. 2017 Mgr. S. Škodová, Ph.D.: Anotace chyb v žákovských korpusech –  zrušeno

 

Proběhlé události :

PhDr. Zuzana Hajíčková: Modely psaní a sonda na 2. stupni české ZŠ aneb jak si vedou čeští žáci a žáci s OMJ?

V rámci semináře budou prezentovány základní modely psaní, které se uplatňují v současném výzkumu: modely orientované na text jako finální produkt, didaktické modely procesu psaní, (socio)kognitivní modely a modely sociální praxe. Dále bude představena experimentální sonda zabývající se písemným projevem českých žáků a nerodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ, která vycházela z druhého modelu a metody tvůrčího psaní. Cílem sondy bylo zjistit, zda čeští žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) dosahují ve svém písemném projevu při použití metody tvůrčího psaní obdobných, či diametrálně rozdílných výsledků v jednotlivých jazykových plánech.

 

Pohled z 417

 

Úvod > O katedře > Interní seminář