Interní seminář

Seminář profesora Františka Čermáka

Srdečně zveme akademické pracovníky a doktorandy na seminář profesora Františka Čermáka. V semináři je věnován prostor

  • aktuálním lingvistickým tématům
  • problematice češtiny jako cizího a druhého jazyka
  • lingvodidaktickým otázkám cizích jazyků obecně
  • problematice jazykového transferu
  • výměně zkušeností a společné diskuzi o  výše uvedené problematice

Seminář probíhá na Ústavu bohemistických studií FF UK již řadu let, prakticky od jeho založení, a vystupují v něm se svými příspěvky členové ústavu a další hosté z řad akademiků.

Scházíme se zpravidla jednou měsíčně během zimního a letního semestru vždy ve středu od 9.00 do 10.30 v místnosti 418, případně 417 (dle rozpisu)

Rádi Vás uvítáme jako hosty i vystupující.

Program zimního semestru 2017/2018:

6. 12. 2017 PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D.: Mluvené korpusy v ČNK (od 9:00 v č. 417)

Existující korpusy mluvené češtiny, přístupné v ČNK (PMK, BMK, SCHOLA2010, ORAL2006, ORAL2008 a ORAL2013) byly letos doplněny dvěma novými korpusy s dvouúrovňovou anotací: korpus ORTOFON a korpus DIALEKT. Oba korpusy obsahují vrstvu přepisu „ortografickou“, ta slouží pro základní vyhledávání. Korpus ORTOFON jako druhý přepis užívá zjednodušený fonetický, korpus Dialekt dialektologický. Tyto korpusy byly spolu se spojeným korpusem ORAL lemmatizovány a morfologicky označkovány. V rámci semináře budou korpusy představeny podrobněji včetně možností vyhledávání.

8.11. 2017 Kateřina Rysová: EVALD – softwarové aplikace sloužící k hodnocení povrchové koherence textů   místnost č. 16

Anotace: V přednášce bude představen „Evaluátor diskurzu“ (EVALD). Jedná se o dvě volně dostupné softwarové aplikace vyvinuté v Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK v Praze. Slouží k automatickému hodnocení povrchové koherence textů. Aplikace „EVALD“ hodnotí texty psané rodilými mluvčími češtiny, aplikace „EVALD pro cizince“ hodnotí texty psané nerodilými mluvčími češtiny. V přednášce bude pozornost věnována zejména popisu jazykových jevů, které je možné v textech sledovat s využitím automatických nástrojů.

18. 10. 2017 prof. František Čermák: Pražská škola dnes – místnost 417

Anotace: V přehledu se připomene a v souvislostech představí všechny hlavní „výdobytky“ Pražské školy od začátku dodnes. Na tomto pozadí se vzpomenou i všichni hlavní lingvisté daného období. Postupovat se bude od otázek jazykového systému k otázkám textovým a dalším.

 

Program v letním semestru ak. roku 2016/17 :

 

  1. 3. Dr. Kateřina Šíchová (Univerzita Regensburg):  Jak frazémy dělají reklamu – místnost 409
    Na výstavbě reklamního komunikátu mívají mnohdy významný podíl frazémy, často modifikované. Někdy v reklamě dokonce fungují jako její  konstitutivní prvek. V této funkci se nejen podílí na konstrukci hlavního textu reklamy, ale mohou tvořit i slogan nebo jméno firmy či produktu. Na pozadí kvalitativní analýzy tištěných, rozhlasových, televizních a internetových reklam představí referát návrh na typologii těchto reklamotvorných frazémů.
  1. 3. 2017 PhDr. A. Adamovičová, PhDr. Z. Hajíčková: Wrilab (prezentace online kurzů) – místnost č. 417

Prezentace on-line lekcí kurzu psaní v češtině pro úroveň B1-C1 v prostředí Moodle (struktura lekcí, typy cvičení a aktivit, názory a zkušenosti studentů a vyučujících).

5. 4. 2017 PhDr. J. Pešička: Německo-česká frazeologie II
19.
4. 2017 PaedDr. I. Starý Kořánová: Vid a stav
10
. 5. 2017 Mgr. S. Škodová, Ph.D.: Anotace chyb v žákovských korpusech –  zrušeno

 

Proběhlé události :

PhDr. Zuzana Hajíčková: Modely psaní a sonda na 2. stupni české ZŠ aneb jak si vedou čeští žáci a žáci s OMJ?

V rámci semináře budou prezentovány základní modely psaní, které se uplatňují v současném výzkumu: modely orientované na text jako finální produkt, didaktické modely procesu psaní, (socio)kognitivní modely a modely sociální praxe. Dále bude představena experimentální sonda zabývající se písemným projevem českých žáků a nerodilých mluvčích na 2. stupni ZŠ, která vycházela z druhého modelu a metody tvůrčího psaní. Cílem sondy bylo zjistit, zda čeští žáci a žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) dosahují ve svém písemném projevu při použití metody tvůrčího psaní obdobných, či diametrálně rozdílných výsledků v jednotlivých jazykových plánech.

 

Pohled z 417

 

Úvod > O katedře > Interní seminář