Zemřel PhDr. Jan Holub

V pondělí 22. března 2021 zemřel po dlouhé nemoci dlouholetý pracovník Ústavu bohemistických studií PhDr. Jan Holub. Bylo mu 83 let.
Jan Holub vystudoval anglistiku, bengálštinu a bohemistiku na FF UK v Praze a hned po studiích se začal věnovat výuce češtiny pro cizince, zprvu v letech 1962–1964 ve studijním středisku Univerzity 17. listopadu v Dobrušce a od roku 1964 až do odchodu do důchodu na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil na pracovišti, které se věnovalo výuce zahraničních bohemistů a v průběhu let měnilo svůj název i statut, v šedesátých letech to byla katedra češtiny pro cizince, v sedmdesátých letech oddělení češtiny pro cizince katedry českého a slovenského jazyka, od roku 1978 Ústav slovanských studií a od počátku devadesátých let Ústav bohemistických studií. Od roku 1965 soustavně věnoval své síly a pedagogické mistrovství Letní škole slovanských studií, zpočátku jako lektor a později též jako vedoucí lektorského sboru, tajemník a zástupce ředitele. Nelze zapomenout, s jakou noblesou a rozvahou vždy dokázal sestavit pro jednotlivé běhy letní školy lektorský sbor složený z mladších nadšených a inovativních lektorů a z lektorů erudovaných, starších, kteří tak mohli své zkušenosti předávat pod Holubovým dohledem mladším.
Brzy se na svém pracovišti etabloval jako úspěšný, náročný a oblíbený učitel zahraničních studentů a vyrostl vedle Jiřího Hronka, Františka Čermáka, Milana Šáry, Aleny Trnkové, Kamily Filipové jako výrazná osobnost druhé generace učitelů češtiny pro cizince na FF UK. Své zkušenosti a znalosti záhy začal vkládat do řady úspěšných učebnic češtiny pro cizince. Za všechny zde jmenujme například široce známou učebnici Czech for Beginners, z níž se učili cizinci česky nejen na FF UK, ale i na jiných českých univerzitách, ale i na četných bohemistických pracovištích zahraničních, a skriptum Syntagmatika a paradigmatika českého slova I a II, které napsal spolu s Františkem Čermákem.
Své didaktické zkušenosti promítl jako spoluautor i do publikace Prahová úroveň, čeština jako cizí jazyk (vedoucím autorského kolektivu byl Milan Šára, též nedávno zesnulý), tj. do popisu češtiny na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a jako vedoucí autorského kolektivu, který vypracoval popis češtiny na úrovni B2. Jan Holub se od počátku aktivně zapojil jako rozený týmový hráč do náročné práce, jejímž výsledkem je kolektivní pětidílný Slovník české frazeologie a idiomatiky (vedoucím autorského kolektivu byl František Čermák). Holubův podíl na konečné verzi rukopisu v průběhu let rostl a poslední díl Onomaziologický slovník je z velké části jeho dílem. První čtyři díly slovníku se dočkaly již druhého vydání.
Holubovy kolegy zpráva o jeho odchodu hluboce zarmoutila. Odešla výrazná osobnost nejen Ústavu bohemistických studií. Filozofická fakulta jeho odchodem ztratila oddaného skromného pracovníka, odborářského funkcionáře, výrazného učitele, pro kterého práce se studenty a pro studenty stála vždy na prvním místě. Holubovy žáky najdeme doslova po celém světě.
I po odchodu do důchodu Jan Holub udržoval kontakt se svým pracovištěm a se svými spolupracovníky, kteří na něho vždy budou vzpomínat jako na spolehlivého vzdělaného a přátelského kolegu, který byl vždy ochoten předávat své zkušenosti mladším, jako na dobrého a veselého člověka hledajícího smysl svého života v práci pro rozvoj oboru i pracoviště a v péči a starost o rodinu.

Úvod > Nástěnka > Zemřel PhDr. Jan Holub